toán lớp 5 bảng công thức toán tiểu học

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

Bạn đang xem: toán lớp 5 bảng công thức toán tiểu học

BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

a + b + c biểu thức chữa ba chữ,

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b+ c

BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

a + b = c

a, b số hạng

c tổng

a b = c

a s bị trừ

b số trừ

c hiệu

a x b = c

a, b thừa số

c tích

a : b = c

a số bị chia

b số chia

c thương

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

(a + b) + c = a + (b + c)

(a x b) x c = a x (b x c)

Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

Nhân một số với một hiệu: a x (b c ) = a x b a x c

Chia một số cho một tích: a : (b x c) = (a : b) : c

Chia một tích cho một số: (a x b) : c = (a : c) x b

DẤU HIỆU CHIA HẾT

Các số chữ số tận cùng 0; 2; 4; 6; 8

Các số chữ số tận cùng 0 hoặc 5

Các số tổng các chữ s chia hết cho 9

Các số tổng các chữ s chia hết cho 3

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

1. Nếu trong biểu thức không dấu ngoặc đơn, chỉ phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân,

phép chia thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

2. Nếu trong biểu thức không dấu ngoặc đơn, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta

thực hiện phép nh nhân, chia trước rồi cộng, trừ sau.

3. Nếu trong biểu thức dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc đơn

trước (theo thứ tự như quy tắc 1, 2).

TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

x = b - a

Tìmthas ca tích: x

x

a = b hoca

x

x = b

x = b : a

Tìm số bị trừ: x a = b

x = b +a

Tìm số bị chia: x : a = b

x = b

x

a

Tìm số trừ: a x = b

x = a - b

Tìm số chia: a : x = b

x = a : b

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Hai đơn vị đo độ dài (hoặc khối lượng) liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn v lớn.

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn vị lớn.

1 m

3

= 1000 dm

3

= 1000000 cm

3

Hai đơn vị đo thể tích liền nhau: * 1 dm

3

= 1l

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé. - Đơn vị bằng đơn vị lớn.

CÔNG THỨC HÌNH HỌC

P = (a +b) x 2

Chu vi bằng chiều dài cộng

chiều rộng nhân với 2

(cùng một đơn vị đo)

S = a x b

Diện tích bằng chiều dài

nhân chiều rộng (cùng một

đơn vị đo)

P = a x 4

Chu vi bằng độ dài một

cạnh nhân với 4

S = a x a

Diện tích bằng đ dài một

cạnh nhân với chính

P = (a + b) x 2

Chu vi bằng tổng hai cạnh

kề nhân với 2(cùng một

đơn vị đo)

S = a x h

Diện tích bằng độ dài cạnh

đáy nhân với chiều cao

(cùng một đơn vị đo)

P = a x 4

Chu vi bằng độ dài một

cạnh nhân với 4

S =

Diện tích bằng tích của đ

dài hai đường chéo chia 2

(cùng một đơn vị đo)

Chu vi bằng tổng độ dài các

cạnh (cùng một đơn vị đo)

S =

Diện tích bằng độ dài đáy

nhân chiều cao chia 2

(cùng một đơn vị đo)

Chu vi bằng tổng độ dài các

cạnh (cùng một đơn vị đo)

S =

Diện tích bằng tổng độ dài

hai đáy nhân chiều cao rồi

chia cho 2 (cùng một đơn

vị đo)

C = d x 3,14

Hoặc C = r x 2 x 3,14

Chu vi bằng đường kính

nhân với số 3,14

S = r x r x 3,14

Diện tích bằng bán kính

nhân với bán kính rồi nhân

với 3,14

a cạnh

S

m

diện tích một mặt

S

xp

= S

m

x 4

Diện tích xung

quanh bằng diện

tích một phía nhân

với 4

S

tp

= S

m

x 6

Diện tích toàn

phần bằng diện

tích một mặt

nhân với 6

V = a x a x a

Thể tích bằng

canh nhân cạnh

rồi nhân với cạnh

Tóm tắt Công thức Toán Tiểu học tập dễ dàng học tập nằm trong bao bao gồm toàn cỗ kiến thức và kỹ năng Toán học tập 3 lớp 3, 4, 5. Các kiến thức và kỹ năng tiếp sau đây cho những em học viên bắt được bảng kiến thức và kỹ năng nhanh chóng, đơn giản dễ dàng vận dụng vô những dạng bài bác tập dượt. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

1. BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

· a + b + c là biểu thức với trị phụ thân chữ,

· Mỗi lượt thay cho chữ thông qua số tớ tính được một độ quý hiếm của biểu thức a + b+ c

2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

PHÉP CỘNG

PHÉP TRỪ

PHÉP NHÂN

PHÉP CHIA

a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

a x b = c

a, b là quá số

c là tích

a : b = c

a là số bị chia

b là số chia

c là thương

3. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

PHÉP TÍNH

TÍNH CHẤT

CỘNG

NHÂN

GIAO HOÁN

a + b = b + a

a x b = b x a

KẾT HỢP

(a + b) + c = a + (b + c)

(a x b) x c = a x (b x c)

  • Nhân một trong những với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một trong những với cùng 1 hiệu: a x (b – c ) = a x b – a x c
  • Chia một trong những cho 1 tích: a : (b x c) = (a : b) : c
  • Chia một tích cho 1 số: (a x b) : c = (a : c) x b

4. DẤU HIỆU CHIA HẾT

DẤU HIỆU

CHIA HẾT CHO

2

Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8

5

Các số với chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5

9

Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9

3

Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3

5. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

Nếu vô biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn, nhưng mà chỉ mất quy tắc nằm trong, quy tắc trừ hoặc quy tắc nhân, quy tắc phân chia thì tớ triển khai quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ ngược sang trọng cần.

Nếu vô biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn, nhưng mà với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ triển khai quy tắc tính nhân, phân chia trước rồi nằm trong, trừ sau.

Nếu vô biểu thức với lốt ngoặc đơn thì tớ triển khai những quy tắc tính với vô lốt ngoặc đơn trước (theo trật tự như quy tắc 1, 2).

6. TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

· Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

Xem thêm: vẽ tranh tĩnh vật lớp 9

x = b - a

· Tìm quá số của tích: X x a = b hoặc a x X = b

x = b : a

· Tìm số bị trừ: x – a = b

x = b +a

· Tìm số bị chia: x : a = b

x = b x a

· Tìm số trừ: a – x = b

x = a - b

· Tìm số chia: a : x = b

x = a : b

7. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

ĐỘ DÀI

1 km

= 10 hm

1 hm

= 10 dam

= 1/10 km

1 dam

= 10 m

= 1/10 hm

1 m

= 10 dm

= 1/10 dam

1 dm

= 10 cm

= 1/10 m

1 cm

= 10 mm

= 1/10 dm

1 mm

= 1/10 cm

Tấn

Tạ

Yến

kg

hg

dag

g

KHỐI LƯỢNG

1 tấn

= 10 tạ

1 tạ

= 10 yến

= 1/10 tấn

1 yến

= 10 kg

= 1/10 tạ

1 kg

= 10 hg

= 1/10 yến

1 hg

= 10 dag

= 1/10 kg

1 dag

= 10 g

= 1/10 hg

1 g

= 1/10 dag

- Hai đơn vị chức năng đo chừng lâu năm (hoặc khối lượng) ngay lập tức nhau:

  • Đơn vị rộng lớn cấp 10 lượt đơn vị chức năng bé nhỏ.
  • Đơn vị bé nhỏ vì chưng \frac{1}{10}đơn vị rộng lớn.

km2

hm2 = ha

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

DIỆN TÍCH

1 km2

=100 hm2

1 hm2

=100dam2

= km2

1 dam2

=100 m2

= hm2

1 m2

=100 dm2

= dam2

1 dm2

=100 cm2

= m2

1 cm2

=100mm2

= dm2

1 mm2

= cm2

Hai đơn vị chức năng đo diện tích S ngay lập tức nhau:

- Đơn vị rộng lớn cấp 100 lượt đơn vị chức năng bé nhỏ.

- Đơn vị bé nhỏ vì chưng \frac{1}{100}đơn vị rộng lớn.

m3

dm3

cm3

THỂ TÍCH

1 m3 = 1000 dm3

= 1000000 cm3

1 dm3 = 1000 cm3 = m3

1 cm3 = dm3

Hai đơn vị chức năng đo thể tích ngay lập tức nhau: * 1 dm3= 1l

- Đơn vị rộng lớn cấp 1000 lượt đơn vị chức năng bé nhỏ. - Đơn vị bé nhỏ vì chưng \frac{1}{1000}đơn vị rộng lớn.

THỜI GIAN

THẾ KỶ

NĂM

THÁNG

Tuần

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thường

Nhuận

2

1;3;5;7;

8;10;12

4;6;

9;11

12 tháng

Thường

Nhuận

100

năm

365

ngày

366 ngày

28

ngày

29

ngày

31

ngày

30

ngày

7 ngày

24 giờ

60 phút

60 giây

8. MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG

GHI NHỚ

TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số tầm nằm trong = Tổng những số : Số những số hạng

TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Cách 1. Tìm số bé nhỏ trước

Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Số rộng lớn = Tổng – Số bé

Hoặc số rộng lớn = Số bé nhỏ + Hiệu

Cách 2. Tìm số rộng lớn trước

Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé nhỏ = Tổng – Số lớn

Hoặc số bé nhỏ = Số rộng lớn – Hiệu

TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm tổng số phần vì chưng nhau

Bước 3: Tìm độ quý hiếm 1 phần (Tổng nhì số phân chia mang lại tổng số phần)

Bước 4: Tìm số bé nhỏ, số lớn

TÌM HAI SỐ BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bước 1: Vẽ sơ đồ

Bước 2: Tìm hiệu số phần vì chưng nhau

Bước 3: Tìm độ quý hiếm 1 phần (Hiệu nhì số phân chia mang lại hiệu số phần)

Bước 4: Tìm số bé nhỏ, số lớn

TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Cách 1. Rút về đơn vị

Cách 2. Tìm tỉ số

TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

1. Tìm tỉ số Xác Suất của nhì số

* Tìm thương nhì số đó

* Nhân thương số ê với 100 và viết lách tăng kí hiệu % vô ở bên phải tích mò mẫm được

2. Tìm a% của b

* Lấy b phân chia mang lại 100 rồi nhân với a hoặc lấy a nhân b rồi phân chia mang lại 100

3. Tìm một trong những biết m% của chính nó là n

* Lấy n phân chia m rồi nhân 100 hoặc lấy n nhân 100 rồi phân chia mang lại m

TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

1. Tìm vận tốc

v là vận tốc; s là quãng đường; t là thời gian

v = s : t

2. Tìm quãng đường

s = v x t

3. Tìm thời gian

t = s : v

4. TOÁN:CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU

S: Khoảng cơ hội ban đầu

Công thức Toán Tiểu học

Bước 1: Tìm HIỆU véc tơ vận tốc tức thời = véc tơ vận tốc tức thời xe pháo rộng lớn – véc tơ vận tốc tức thời xe pháo bé

Bước 2: Thời gian ngoan 2 xe pháo gặp gỡ nhau (hay thời hạn xe pháo 1 theo kịp xe pháo 2) = khoảng cách lúc đầu : hiệu vận tốc

5. TOÁN: CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC CHIỀU

S: Khoảng cơ hội ban đầu

Công thức Toán Tiểu học

Bước 1: Tìm TỔNG véc tơ vận tốc tức thời của 2 xe

Xem thêm: tranh vẽ anime nam

Bước 2: Thời gian ngoan 2 xe pháo gặp gỡ nhau = khoảng cách lúc đầu của 2 xe pháo : tổng vận tốc

Tóm tắt Công thức Toán Tiểu học tập bao gồm toàn bộ những kiến thức và kỹ năng công thức Số học tập và Hình học tập vô công tác học tập những lớp Tiểu học tập cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng lại những kiến thức và kỹ năng đang được học tập, nhất là môn Toán lớp 4, Toán lớp 5.

Tham khảo một trong những công thức Toán hình học tập lớp 4, lớp 5 sau đây:

  • Công thức hình học tập ở đái học
  • Công thức Toán cơ bạn dạng và nâng lên lớp 5
  • Công thức Toán cơ bạn dạng và nâng lên lớp 5