toán 7 bài 3 lũy thừa của một số hữu tỉ

Lý thuyết Lũy quá của một vài hữu tỉ1. Lũy quá với số nón tự động nhiên Xem cụ thể Câu căn vặn mục 2 trang 19Tìm số phù hợp thay cho nhập vệt “?” trong những câu bên dưới đây:.....Tính:.... Xem tiếng giải

Câu căn vặn mục 3 trang 19,20

Tính và đối chiếu....Thay số phù hợp thay cho nhập vệt “?” trong những câu sau:Để viết lách những số có mức giá trị rộng lớn, người tao thông thường viết lách những số ấy bên dưới dạng tích của luỹ quá cơ số 10 với một vài to hơn hoặc vì thế 1 tuy nhiên nhỏ rộng lớn 10.

Xem tiếng giải

Bài 1 trang 20Viết những số sau bên dưới dạng luỹ quá với số nón to hơn 1: Xem tiếng giải Bài 3 trang 20Tìm x, biết: Xem tiếng giải

Bài 4 trang 21

Viết những số 0,25^8;....bên dưới dạng lũy quá cơ số 0,5.

Xem tiếng giải

Bài 5 trang 21Tính thời gian nhanh. Xem tiếng giải Bài 7 trang 21Tính: Xem tiếng giải

Bài 8 trang 21

Tính độ quý hiếm những biểu thức.

Xem tiếng giải

Bài 9 trang 21a) Khối lượng của Trái Đất khoảng tầm 5,97.1024 kilogam, lượng của Mặt Trăng khoảng tầm 7,35.1022 kilogam. Tính tổng lượng của Trái Đất và Mặt Trăng. b) Sao Mộc cơ hội Trái Đất khoảng tầm 8,27.108 km, Sao Thiên Vương cơ hội Trái Đất khoảng tầm 3,09.109 km. Sao nào là ở ngay sát Trái Đất hơn? (Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ Mặt Trời) Xem tiếng giải