tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước

 • Bác Nam với cùng 1 miếng vườn hình vuông vắn ý định trồng rau xanh. Để thuận tiện mang đến việc lấy nước tưới rau xanh bác bỏ Nam vẫn khoét ở tại chính giữa quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng chừng kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều bởi vì 12m. tường rằng dt sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn ban sơ.

  Giúp tui sớm nhất hoàn toàn có thể nhé

  Bạn đang xem: tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  Tìm số bất ngờ a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số bất ngờ với 2 chữ số biết số ê phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6.

  Tính số bất ngờ với 2 chữ số biết số ê phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó nhận được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  tìm số bất ngờ nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ n biết n+2 phân tách không còn mang đến n-1

  tìm số bất ngờ n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất với 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất với 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko yếu tố cùng với nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko yếu tố cùng với nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: tranh anime dễ vẽ

  Biết a là số dư khi phân tách một trong những bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo lần lượt là 2,4,6

  tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 với số dư theo lần lượt là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tư phía, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước công cộng (-16,24)

  c) lần tư bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy người sử dụng sáu số 5, vệt những luật lệ tính, vệt ngoặc nhằm ghi chép trở thành sản phẩm tính với thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy người sử dụng sáu số 5, vệt những luật lệ tính, vệt ngoặc nhằm ghi chép trở thành sản phẩm tính với thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: tranh vẽ ước mơ của em

  hảy gom bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời