giải chi tiết đề thi đại học môn lý khối a năm 2015

1

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

Bạn đang xem: giải chi tiết đề thi đại học môn lý khối a năm 2015

[email protected]

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI trung học phổ thông QUỐC GIA năm ngoái

Đề thi đua đầu tiên MÔN VẬT LÝ

Thời lừa lọc thực hiện bài: 90 phút, ko kể thời hạn trừng trị đề

Mã đề thi: 138

Cho hằng số Planck h = 6,625.10

-34

J.s, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng c = 3.10

8

(m/s)

Câu 1: Một con cái rung lắc lốc xoáy sở hữu lượng vật nhỏ là m xấp xỉ điều tiết theo gót phương ngang với

phương trình X = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị tri cân đối. Cơ năng cùa con cái rung lắc là

A. mωA

2

B.

1

2

𝑚 𝜔 𝐴 2

C. mω

2

A

2

D.

1

2

𝑚 𝜔 2

𝐴 2

Hướng dẫn: Đáp án D.

Cơ năng của con cái rung lắc đơn: W =

1

2

𝑘 𝐴 2

=

1

2

𝑚 𝜔 2

𝐴 2

Câu 2: Một vật nhỏ dao dộng theo gót phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π)(cm). Pha lúc đầu của xấp xỉ

A. π B. 0,5π. C. 0,25π. D. 1,5π.

Hướng dẫn: Đáp án B.

Phương trình xấp xỉ sở hữu dạng x = 5cos(ωt + 0,5π)(cm) so sánh với phương trình xấp xỉ tổng

quát x = Acos(ωt + φ) sở hữu φ = 0,5π

Câu 3: Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện

dung C. Chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch là

A. T = π√𝐿𝐶 B. T = √2π𝐿𝐶 C. T = √𝐿𝐶 D. T = 2π√𝐿𝐶

Hướng dẫn: Đáp án D.

Chu kỳ xấp xỉ của mạch xấp xỉ lí tưởng T = 2π√𝐿𝐶

Câu 4: Một hóa học điểm xấp xỉ theo gót phương trình x = 6cosωt(cm). Dao dộng cùa hóa học điểm sở hữu

biên chừng là

A. 2cm. B. 6cm. C. 3 centimet. D. 12 centimet.

Hướng dẫn: Đáp án B

Từ phương trình x = 6cosωt(cm) tớ sở hữu A = 6 centimet là phần số dương ở trước biểu thức cosωt

Câu 5: Một con cái rung lắc lốc xoáy gòm một vật nhỏ lượng m và lốc xoáy có tính cứng k. Con rung lắc xấp xỉ

diều hòa với tần số góc là

A. 2π√

m

k

B. 2π√

k

m

C.√

m

k

D.√

k

m

Hướng dẫn: Đáp án D.

Tần số góc của con cái rung lắc lò xo: ω = √

k

m

Câu 6: Tại nước ta mạng năng lượng điện gia dụng một trộn sở hữu năng lượng điện áp hiệu dụng là

A. 220√2 V B. 100 V. C. 220 V. D. 100√2V.

Hướng dẫn: đáp án C.

Đây là thắc mắc thực tiễn cuộc sống đời thường nha.

Câu 7: Quang năng lượng điện trở sở hữu phương pháp hoạt động và sinh hoạt dựa vào hiện tượng lạ

A. quang đãng - trừng trị quang đãng. B. quang đãng diện ngoài. C. quang đãng năng lượng điện nhập. D. sức nóng năng lượng điện.

Hướng dẫn: đáp án C. 2

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Khi được kích ứng vày những khả năng chiếu sáng sở hữu bước sóng phù hợp λ λ0 thì nhập quang đãng trở sẽ tạo nên đi ra những

hạt vận chuyển năng lượng điện tự tại hoạt động nhập quang đãng trở. Đây là một trong phần mềm của hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện

trong.

Câu 8: Một sóng cơ cỏ tần số f, truyền bên trên chạc đàn hồi với vận tốc truyền sóng v và bước sóng λ.

Hệ thức thực sự

A. v = λ.f B. v =

𝑓 𝜆 C. v =

𝜆 𝑓 D. v = 2πf.λ

Hướng dẫn. Đáp án A.

Công thức tương tác thân mật véc tơ vận tốc tức thời, bước sóng và tần số: v = λ.f

Câu 9: Một sóng dọc truyền nhập một môi trường thiên nhiên thì phương xấp xỉ của những thành phần môi trường thiên nhiên

A. là phương ngang. B. là phương trực tiếp đứng.

C. trùng với phương truyền sóng. D. vuông góc với phương truyền sóng.

Hướng dẫn: Đáp án C.

Theo tấp tểnh định sóng dọc tớ sở hữu sóng dọc Viral nhập môi trường thiên nhiên thì phương xấp xỉ của những

phần tử trùng với phương truyền sóng.

Câu 10: Sóng năng lượng điện kể từ

A. là sóng dọc và truyền được nhập chân ko.

B. là sóng ngang và truyền được nhập chân ko,

C. là sóng dợc và ko truyền được nhập chân ko.

D. là sóng ngang và ko truvền được nhập chân ko.

Hướng dẫn: Đáp án B.

Sóng năng lượng điện kể từ là sóng ngang rất có thể Viral nhập chân ko với véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng v = 3.10

8

(m/s)

Câu 11: Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox sở hữu phương trình u = Acos(20πt - πx)(cm) với t tính

bằng s. Tần số của sóng này vày

A. 15 Hz. B.10 Hz. C. 5 Hz. D. đôi mươi Hz.

Hướng dẫn: Đáp án B.

Từ phương trình u = Acos(20πt - πx)(cm) tớ sở hữu ω = 20π (rad/s)  f =

𝜔 2𝜋 = 10 Hz

Câu 12: Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu tích điện càng rộng lớn nếu như ánh ê sở hữu tần số càng rộng lớn. B. Năng

lượng của phôtôn hạn chế dần dần khi phôtôn đi ra xa xôi dần dần mối cung cấp sáng sủa

C. Phôtôn tồn bên trên nhập cả hiện trạng đứng yên ổn và hiện trạng hoạt động.

D. Năng lượng của từng loại phôtôn đều băng nhau.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Ta sở hữu ε = h.f kể từ phía trên tớ thấy f rộng lớn thì tích điện của phôtôn càng rộng lớn.

Câu 13: Hạt nhân càng bền vừng khi sở hữu

A. nâng lượng link riêng rẽ càng rộng lớn B. số protôn càng rộng lớn.

C. số nuclôn càng rộng lớn. D. tích điện link càng rộng lớn.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Năng lượng link cho biết thêm cường độ mặt mày vững vàng của phân tử nhân. Wlkr càng rộng lớn phân tử nhân càng mặt mày vững vàng.

Câu 14: Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện I = 2cosl00πt(A) sở hữu trộn bên trên thời khắc t là

A. 50πt. B.100πt. C.0 D. 70πt.

Hướng dẫn: Đáp án B.

Pha của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên thời khắc t là: ωt + φ = 100πt 3

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Câu 15: Hai dao dộng sở hữu phương trình theo thứ tự là: x1 = 6cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt +

0,5π)(cm). Độ lệch sóng của nhị xấp xỉ này còn có sự cân đối bằng:

A. 0,25π B. 1,25π C. 0.50π D.0,75π

Hướng dẫn: Đáp án A.

Ta có tính lệch sóng của nhị xấp xỉ được xác lập bởi: " trộn của xấp xỉ 1 trừ trộn xấp xỉ 2"

những vì thế nhị xấp xỉ nằm trong tần số nên chừng chếch pha:Δφ = |φ2 - φ1| = 0,25π

Câu 16: Công bay của electron khối một sắt kẽm kim loại là 6,625.10

-19

J. thạo h =6,625.10

-34

J.s, c =

3.10

8

m/s. Giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại nàv là

A. 300nm. B. 350 nm. C. 360 nm. D. 260 nm.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Áp dụng công thức: λ0 =

ℎ.𝑐 𝐴 =

6,625.10

−34

.3.10

8

6,625.10

−19

=300nm

Câu 17: Khi nói tới tia mặt trời và tia tử nước ngoài, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Cách sóng của tia mặt trời to hơn bước sóng của tia tử nước ngoài.

B. Tia mặt trời và tia tử nước ngoài đều tạo ra hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện so với từng sắt kẽm kim loại

C. Một vật bị nung rét trừng trị đi ra tia tử nước ngoài, khi ê vật ko trừng trị đi ra tia mặt trời.

D. Tia mặt trời và tia tử nước ngoài đều thực hiện ion hóa mạnh những hóa học khí.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Về mặt mày lý thuyết tất cả sở hữu sức nóng chừng to hơn 0K thì tiếp tục trừng trị đi ra tia mặt trời, tụy nhiên nhằm trừng trị hiện nay

được tia mặt trời trừng trị đi ra kể từ vật thì sức nóng chừng của vật nên to hơn sức nóng chừng môi trường thiên nhiên. bước sóng

của tia mặt trời to hơn bước sóng đỏ hỏn nên λIR > λUV  tích điện tia mặt trời yếu ớt rộng lớn tia vô cùng

tím nên kỹ năng ion hóa hóa học khí của tia mặt trời yếu ớt rất nhiều đối với tia vô cùng tím.

Câu 18: Khi nói tới quang đãng phổ vạch trừng trị xạ, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Quang phổ vạch trừng trị xạ của một thành phần là một trong khối hệ thống những vạch tối phía trên nền color của

quang phổ liên tiếp.

B. Quang phổ vạch trừng trị xạ của một thành phần là một trong khối hệ thống những vạch sáng sủa riêng rẽ lẽ ngăn cơ hội

nhau vày những khoảng tầm tối.

C. Quang phổ vạch trừng trị xạ bởi chắt rắn hoặc hóa học lỏng trừng trị đi ra khi bị nung rét,

D. Trong quang đãng phổ vạch trừng trị xạ của hiđrô ở vùng khả năng chiếu sáng bắt gặp sở hữu tứ vạch đặc thù là vạch

đỏ, vạch cảm, vạch chàm và vạch tím.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Dựa nhập khái niệm quang đãng phổ vạch tớ có: "Quang phổ vạch trừng trị xạ của một thành phần là một trong hệ

thống những vạch sáng sủa riêng rẽ lẽ ngăn xa nhau vày những khoảng tầm tối."

Câu 19: Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt (với U0 ko thay đổi, ω thay cho đổi) nhập nhị đầu đoạn mạch giắt tiếp nối đuôi nhau

gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C. Khi ω = ω0 thì nhập

mạch sở hữu nằm trong tận hưởng năng lượng điện. Tần số góc ω0 là

A. 2√LC B.

2

√LC

C.

1

√LC

D. √LC

Hướng dẫn: Đáp án C

Điều khiếu nại công hưởng: ZL = ZC  ω

2

=

1

𝐿𝐶

hoặc ω =

1

√LC

Câu 20: Tại Trường Sa, nhằm rất có thể coi những công tác truyền hình trừng trị sóng qua chuyện vệ tinh ranh, người tớ

dùng anten thu sóng thẳng kể từ vệ tinh ranh, qua chuyện cỗ xứ lí tín hiệu rồi mang đến screen. Sóng năng lượng điện kể từ nhưng mà

anten thu thẳng kể từ vệ tinh ranh nằm trong loại 4

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

A. sóng trung. B. từ trường. C. sóng lâu năm, D. sóng vô cùng cụt.

Hướng dẫn: Đáp án D

Vệ tinh ranh tự tạo hầu hết sở hữu quĩ đạo ở ngoài tần năng lượng điện li nên những lúc truyền những tín hiệu năng lượng điện kể từ người

ta sử dụng những sóng vô cùng cụt nhằm truyền.

Câu 21: Một vật nhỏ lượng 100 g xấp xỉ theo gót phương trình x = 8cosl0t (x tính vày centimet, t

tính vày s). Động năng cực lớn của vật vày

A. 32 mJ. B. 64 mJ, C. 16 mJ. D, 128 mJ.

Hướng dẫn: Đáp án A

Ta sở hữu Wđmax = W =

1

2

𝑚 𝜔 2

𝐴 2

= 0,032J = 32mJ

Câu 22: Cho 4 tia phỏng xạ: tia a, tia β

, tia β

+

và tia γ chuồn vào một trong những miền sở hữu năng lượng điện ngôi trường đều theo gót

phương vuông góc với lối mức độ năng lượng điện. Tia phóng xạ không xẩy ra chếch ngoài phương truyền lúc đầu là

A. tia γ. B. tia β

. C. tia β

+

. D.α.

Hướng dẫn: Đáp án A

Chùm γ là chùm photon (không đem điện) nên không xẩy ra chếch nhập năng lượng điện ngôi trường.

Câu 23: Hạt nhân C

6

14

và phân tử nhân N

7

14

có nằm trong

A. năng lượng điện. B. số nuclôn. C. số prôton . D. số nơtron.

Hướng dẫn: Đáp án B.

Hai phân tử nhân sở hữu nằm trong số khối A tức là nằm trong số nuclon.

Câu 24: Đặt năng lượng điện áp u = Uocosl00πt (t tính vày s) nhập nhị đầu một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C =

10

−4

𝜋

(F). Dung kháng của tụ năng lượng điện là

A. 150Ω B. 200Ω. C. 50Ω. D. 100Ω

Hướng dẫn: Đáp án D.

ZC =

1

𝜔𝐶

= 100Ω

Câu 25: Đặt năng lượng điện áp u = 200√2cos100πt (V) nhập nhị đầu một năng lượng điện trở thuần 100Ω. Công suất chi tiêu

thu của năng lượng điện trở vày

A. 800W B. 200W. C. 300W D. 400W

Hướng dẫn: Đáp án D.

Công suất hấp phụ bên trên năng lượng điện trở: Phường =

𝑈 2

𝑅 = 400W.

Câu 26: Chiếu một chùm sáng sủa đơn sắc hcp cho tới mặt mày mặt của một làng mạc kính thủy tinh ranh bịa đặt nhập ko

khí. Khi trải qua lăng kính, chùm sáng sủa này

A. không xẩy ra chếch ngoài phương truyền lúc đầu. B. bị thay đổi color.

C. bị thay cho thay đổi tần số. D. không xẩy ra giã sắc.

Hướng dẫn: Đáp án D.

Lăng kính có công dụng giã sắc những khả năng chiếu sáng ko đơn sắc và thực hiện mang lại tia sáng sủa ló chếch về phía phía trên.

Câu 27: Cho lượng của phân tử nhân Ag

47

107

là 106,8783u; của nơtron là một trong,0087u: của prôtôn là

1,0073u. Độ hụt khối của phân tử nhân Ag

47

107

A. 0,9868u. B. 0,6986u. C. 0.6868u. D. 0,9686u.

Hướng dẫn: Đáp án A.

Độ hụt khối của phân tử nhân Ag

47

107

là: Δm = 47.mp + (107 - 47).mn - mAg = 0,9868u 5

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Câu 28: Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 200V nhập nhị đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm

thuần giắt tiếp nối đuôi nhau với năng lượng điện trở thuần. thạo năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu năng lượng điện trở là 100V. Hệ số công

suất của đoạn mạch vày

A.0,8 B. 0,7 C. 1 D. 0,5

Hướng dẫn: Đáp án D.

Hệ số năng suất cosφ =

𝑈 𝑅 𝑈 = 0,5

Câu 29: Sự trừng trị sáng sủa này sau đấy là hiện tượng lạ quang đãng - trừng trị quang?

A. Sự trừng trị sáng sủa của con cái đom đóm B. Sự trừng trị sáng sủa của đèn chạc tóc.

C. Sự nên sáng sủa của đèn ống phổ biến D. Sự trừng trị sáng sủa cùa đèn LED chiếu sáng.

Hướng dẫn: Đáp án C.

Hiện tượng quang đãng - trừng trị quang đãng là hiện tượng lạ hóa học trừng trị quang đãng được chiếu vày khả năng chiếu sáng sở hữu bước sóng

thích thích hợp trừng trị đi ra khả năng chiếu sáng.

+ Đom đóm: trừng trị quang đãng sinh học tập nhờ phản xạ chất hóa học gọi là biolumiescence (ánh sáng sủa sinh học).

+ Đèn sợi tóc sức nóng trừng trị quang đãng.

+ Đèn LED: năng lượng điện trừng trị quang đãng.

Câu 30: Khi nói tới tia X, tuyên bố này sau đấy là đúng?

A. Tia X sở hữu kha năng đâm xuyên tầm thường rộng lớn tia mặt trời

B. Tia X sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của tia mặt trời.

C. Tia X sở hữu bước sóng to hơn bước sóng của khả năng chiếu sáng bắt gặp.

D. Tia X có công dụng sinh lí: nó hủy hoại tế bào.

Hướng dẫn: Đáp án D.

Tia X sở hữu bước sóng nhỏ rộng lớn bước sóng của tia tử nước ngoài nên tiếp tục nhỏ rộng lớn mặt trời, sở hữu tích điện

lớn  kỹ năng đâm xuyên mạnh rất có thể thực hiện hủy hoại tế bào, tần số rộng lớn vì thế f ~

1

𝜆

Câu 31: Đồ thị li chừng theo gót thời hạn của hóa học điểm l (đường I) và hóa học

điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, vận tốc cực lớn của hóa học điểm 2 là 4π

(cm/s). Không kể thời khắc t = 0, thời khắc nhị hóa học điểm sở hữu nằm trong li

độ đợt loại 5 là

A. 4,0 s B.3,25s D. 3,75 s D. 3,5s

Hướng dẫn: Đáp án D.

Đường 2 sở hữu vmax = ω2A = 4π =6ω2  ω2 =

2𝜋 3

(rad/s)  T2 = 3(s)

Từ vật thị tớ nhận biết T2 = 2T1  T1 = 1,5(s)

Thời lừa lọc nhằm nhị hóa học điểm nằm trong li chừng đợt loại năm là Δt = 2T1 + t1

Từ vật thị tớ thấy

𝑇 1

4

t1

𝑇 2

4

⟺ 0,375 t1 0,75  3,375 Δt 3,75

Vậy Δt = 3,5 (s).

Câu 32: Một đám vẹn toàn tử hidro dang ở hiện trạng cơ phiên bản. Khi chiếu phản xạ sở hữu tần số f1 nhập đám

nguyên tử này thì bọn chúng trừng trị đi ra tối nhiều 3 phản xạ. Khi chiếu phản xạ sở hữu tần số f2 nhập đám vẹn toàn tử này

thì bọn chúng trừng trị đi ra tối nhiều 10 phản xạ. thạo tích điện ứng với những hiện trạng ngừng của vẹn toàn tử hidro

được tính theo gót biểu thức En = -

𝐸 0

𝑛 2

(E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Tỉ số

𝑓 1

𝑓 2

A.

10

3

B.

27

25

C.

3

10

D.

25

27

6

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Hướng dẫn: Đáp án D.

Do ε1 = h.f1 và ε2 = h.f2 nên:

𝑓 1

𝑓 2

=

𝜀 1

𝜀 2

Áp dụng công thức N =

𝑛 (𝑛 −1)

2

+ Chiếu tần số f1 chỉ trừng trị tối nhiều 3 phản xạ nên N = 3  n(n - 1) = 6  n1 = 3

+ Chiếu tần số f1 chỉ trừng trị tối nhiều 10 phản xạ nên N = 10  n(n - 1) = đôi mươi  n2 = 5

Mà tích điện kích ứng ε1 = 𝐸 𝑛 1

+ 𝐸 0

và ε2 = 𝐸 𝑛 2

+ 𝐸 0

𝑓 1

𝑓 2

=

𝐸 𝑛 1

+𝐸 0

𝐸 𝑛 2

+𝐸 0

=

𝐸 0

𝑛 1

2

+𝐸 0

𝐸 0

𝑛 2

2

+𝐸 0

=

(9−1)25

(25−1)9

=

25

27

Câu 33: Hai mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại với nằm trong độ mạnh dòng sản phẩm

điện cực lớn I0 . Chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch loại nhất là T1, của mạch loại nhị là T2 = 2T1. Khi

cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện nhập nhị mạch sở hữu nằm trong sự cân đối và nhỏ rộng lớn I0 thì sự cân đối năng lượng điện bên trên một phiên bản tụ

điện của mạch xấp xỉ loại nhất là q1 và của mạch xấp xỉ loại nhị là q2. Tỉ tuột

𝑞 1

𝑞 2

A. 2 B. 1,5 C.0,5 D.2,5

Hướng dẫn: Đáp án C.

Theo fake thiết có: T2 = 2T1

Mà I0 =

2𝜋 𝑇 1

𝑞 01

=

2𝜋 𝑇 2

𝑞 02

𝑇 2

𝑇 1

= 2 =

𝑞 02

𝑞 01

 q02 = 2q01

Áp dụng hệ thức:

𝑞 2

𝑞 0

2

+

𝑖 2

𝐼 0

2

= 1 mang lại nhị mạch tớ có:

+ Mạch 1:

𝑞 1

2

𝑞 01

2

+

𝑖 1

2

𝐼 0

2

= 1 (1)

+ Mạch 2:

𝑞 2

2

𝑞 02

2

+

𝑖 2

2

𝐼 0

2

= 1 (2)

Ta lại sở hữu i1 = i2 (3)

Từ (1), (2) và (3) có:

𝑞 1

𝑞 2

= ±

𝑞 01

𝑞 02

= ± 0,5

Câu 34: Tại điểm sở hữu g = 9,8 m/s

2

, một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm chạc treo 1m dang xấp xỉ điều tiết

với biên chừng góc 0,1 rad. Tại địa điểm sở hữu li chừng góc 0,05 rad, vật nhỏ của con cái rung lắc sở hữu vận tốc là

A. 2,7cm/s B. 27,1 cm/s C. 1,6 cm/s D. 15,7cm/s

Hướng dẫn: Đáp án B.

Áp dụng công thức: v = √𝑔 ℓ(𝛼 0

2

− 𝛼 2

) = √9.8 × 1× (0.1

2

− 0.05

2

) = 27,1 cm/s

Câu 35: Một sợi chạc đàn hồi đang sẵn có sóng ngừng. Trên chạc, những điểm xấp xỉ với nằm trong biên chừng

A1 toạ lạc cân đối liên tục cơ hội đều nhau một quãng d1 và những điểm xấp xỉ với nằm trong biên chừng

A2 toạ lạc cân đối liên tục cơ hội đều nhau một quãng d2. thạo A1 > A2 > 0. Biểu thức này tại đây

đúng?

A. d1 = 0.5d2 B. d1 = 4d, C. d1 = 0.25d2 D. d1 = 2d2

Hướng dẫn: Đáp án D.

Những điểm xấp xỉ với nằm trong biên chừng và cơ hội đều nhau là cực lớn (bụng) và địa điểm sở hữu biên chừng

√2.𝐴 𝑚𝑎𝑥 2

.

Những đặc điểm đó những nhau theo thứ tự là λ/2 và λ/4.

Giả thuyết A1 > A2 nên d1 > d2  d1 = λ/2 và d2 = λ/4  d1 = 2d2 7

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Câu 36: Tại địa điểm O nhập một nhà máy sản xuất, một bé báo cháy (xem là mối cung cấp điểm) trừng trị âm với công

suất ko thay đổi. Từ bên phía ngoài, một vũ khí xác lập cường độ độ mạnh âm chuyên được dùng trực tiếp kể từ M

hướng cho tới O theo gót nhị quy trình với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu vày ko và tốc độ có tính rộng lớn 0,4 m/s

2

cho tới

khi tạm dừng bên trên N (cổng căn nhà máy). thạo NO = 10 m và nút độ mạnh âm (do bé trừng trị ra) bên trên N rộng lớn

hơn nút độ mạnh âm bên trên M là 20dB. Cho rằng môi trường thiên nhiên truyền âm đẳng phía và ko hít vào

âm. Thời lừa lọc vũ khí ê hoạt động kể từ M cho tới N có mức giá trị sát độ quý hiếm này nhất sau đây?

A.27s B. 32s C. 47s D. 25s

Hướng dẫn: Đáp án B.

Ta có: IM =

𝑃 4𝜋 .𝑂 𝑀 2

và IN =

𝑃 4𝜋 .𝑂 𝑁 2

=

𝑃 4𝜋 .10

2

𝐼 𝑁 𝐼 𝑀 =

𝑂 𝑀 2

𝑂 𝑁 2

(1)

LN - LM = 10dB  10log(

𝐼 𝑁 𝐼 𝑀 ) = đôi mươi 

𝐼 𝑁 𝐼 𝑀 = 100 (2)

Từ (1) và (2) 

𝑂 𝑀 2

𝑂 𝑁 2

= 100  OM = 10.ON =100 (m)  MN = 90m.

Ta sở hữu tốc độ vào cụ thể từng quy trình là: a1 =

𝑣 1

−𝑣 0

𝑡 1

và a1 =

𝑣 2

−𝑣 1

𝑡 2

vì thế v2 = 0, v0 = 0 và |a1| = |a2| nên suy

ra t1 = t2

Quãng lối MN =S1 + S2 =

1

2

𝑎 𝑡 1

2

+

(𝑎 𝑡 1

)

2

2𝑎 = 𝑎 𝑡 1

2

nhập ê S1 =

1

2

𝑎 𝑡 1

2

và S2 =

𝑣 1

2

2𝑎 ; v1 = at1

 t1 = √

90

0.4

= 15(s)

Vậy t = 30(s) lựa chọn B: t = 32s

Câu 37: Trong một thực nghiệm Y-âng về gửi gắm quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách thân mật nhị khe là 0,5mm,

khoảng cơ hội kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhị khe cho tới mùng để ý là 2m. Nguồn sáng sủa trừng trị khả năng chiếu sáng white sở hữu

bước sóng trong tầm kể từ 380 nm cho tới 760 nm. M là một trong điểm bên trên mùng, cơ hội vân sáng sủa trung tâm 2

cm. Trong công việc sóng của những phản xạ mang lại vân sáng sủa bên trên M bướcsóng lâu năm nhất là

A. 417 nm B. 570 nm C. 714 nm D. 760 nm

Hướng dẫn: Đáp án C.

Điều khiếu nại mang lại vận sáng sủa bên trên M: xS =

𝑘𝜆𝐷 𝑎 = 20mm  λ =

𝑥 𝑆 𝑎 𝑘𝐷

=

5

𝑘

Mà 0,38 ≤ λ ≤ 0,76μ 

5

0.76

≤ k ≤

5

0.38

 6,5 ≤ k ≤ 13  k = 7; 8; … ; 13

λmax =

5

𝑘 𝑚𝑖𝑛 = 0,714 μm = 714nm

Câu 38: Tại mặt mày nước, nhị mối cung cấp phối hợp được đặt tại A và B xa nhau 68 milimet, xấp xỉ điều tiết

cùng tần số, nằm trong trộn, theo gót phương vuông góc với mặt mày nước. Trên đoạn AB, nhị thành phần nước dao

động với biên chừng cực lớn toạ lạc cân nặng bằng phương pháp nhau một quãng nhanh nhất là 10 milimet. Điểm C là địa điểm

cân vày của thành phần ở mặt mày nước sao mang lại AC BC  . Phần tử nước ở C xấp xỉ với biên chừng cực lớn.

Khoảng cơ hội BC lớn số 1 vày

A. 37,6 milimet B. 67,6 milimet C. 64,0 milimet D. 68,5 milimet

Hướng dẫn: Đáp án B.

Hai cực lớn xa nhau một khoảng tầm 10mm  0,5λ = 10mm.

 λ = 20mm

Gọi x = BC  AC = √𝐴 𝐵 2

− 𝐵 𝐶 2

(1)

Điều khiếu nại cực lớn bên trên C: BC - AC = kλ (2)

Khi BC bịa đặt độ quý hiếm cực lớn ứng kmax. với k là trật tự cực lớn

trên AB.

A B

C

x

max

k

max 8

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Ta sở hữu kmax = [

𝐴𝐵

𝜆 ]

𝑧 = 3 (3)

Từ (1), (2) và (3)  x + √68

2

− 𝑥 2

= 60  x = 67,6 milimet

Câu 39 : Một lốc xoáy đồng hóa học, thiết diện đều được hạn chế trở thành phụ thân lốc xoáy sở hữu chiều lâu năm bất ngờ là ℓ (cm),

(ℓ-10)(cm) và (ℓ -20) (cm). Lần lượt gắn từng lốc xoáy này (theo trật tự trên) với vật nhỏ lượng m

thì được phụ thân con cái rung lắc sở hữu chu kì xấp xỉ riêng rẽ ứng là : 2s; √3s và T. thạo chừng cứng của những lốc xoáy

tỉ lệ nghịch tặc với chiều lâu năm bất ngờ của chính nó. Giá trị của T là

A. 1,00 s B. 1,28s C. 1,41s D. 1,50s

Hướng dẫn: Đáp án C.

Ta sở hữu k ~

1

 nên:

+ T1 = 2π√

𝑚 𝑘 ~ √ℓ (1)

+ T2 = 2π√

𝑚 𝑘 ~ √ℓ − 10 (2)

+ T1 = 2π√

𝑚 𝑘 ~ √ℓ − đôi mươi (3)

Từ (1) và (2) tớ có:

2

√3

= √

𝑙 𝑙 −10

Xem thêm: vẽ tranh con vật

 ℓ = 40cm

Từ (2) và (3) tớ có:

2

𝑇 3

= √

𝑙 −10

𝑙 −20

 T3 = √2 (s)

Câu 40: Trong một thực nghiệm Y-âng về gửi gắm quẹt khả năng chiếu sáng, mối cung cấp sáng sủa trừng trị mặt khác nhị khả năng chiếu sáng

đơn sắc; khả năng chiếu sáng đỏ hỏn sở hữu bước sóng 686 nm, khả năng chiếu sáng lam sở hữu bước sóng  , với 450nm  510 nm.

Trên mùng, trong tầm nhị vân sáng sủa sát nhau nhất và nằm trong color với vân sáng sủa trung tâm sở hữu 6 vân

ánh sáng sủa lam. Trong khoảng tầm này từng nào vân sáng sủa đỏ?

A. 4 B. 7 C. 5 D. 6

Hướng dẫn: Đáp án: A.

Ta có: k2L - k1L = 6

Hai vân sáng sủa trùng nhau nên:

𝑘 1𝐿

𝑘 1đ

=

𝜆 đ

𝜆 𝐿 =

𝑘 2𝐿

𝑘 2đ

k2đ =

𝑘 2𝐿

𝑘 1𝐿 𝑘 1đ

Gọi k = k2đ - k1đ là số vân sáng sủa đỏ hỏn thân mật nhị vân trung nhau.

 k = (k2L - k1L)

𝑘 1đ

𝑘 1𝐿 =

6𝜆 𝐿 𝜆 đ

 λL =

𝑘 𝜆 đ

6

Vì 450nm  L 510 nm  450

𝑘 𝜆 đ

6

510  3,2 k 4,4 

k = 4

Câu 41: Đồng vị phóng xạ

210

84

Po phân tung α, đổi khác trở thành đồng vị bền

206

82

Pb với chu kì phân phối tung là 138

ngày. Ban đầu sở hữu một khuôn

210

84

Po tinh ranh khiết. Đến thời khắc t, tổng số phân tử α và số phân tử nhân

206

82

Pb (được

tạo ra) vội vã 14 đợt số phân tử nhân

210

84

Po sót lại. Giá trị của t vày

A. 552 ngày B. 414 ngày C. 828 ngày D. 276 ngày

Hướng dẫn: Đáp án B.

Phản ứng phân rã: Po

84

210

→Pb

82

206

Số phân tử Po sót lại là 𝑁 𝑃 𝑜 = 𝑁 0

𝑒 −𝜆𝑡

Số phân tử Pb và số phân tử α sinh ra: ΔN = N0(1 - e

-λt

)

Ta thấy một phân tử nhân Po bỏ sinh đi ra 1 phân tử nhân Pb và phân tử α nên sở hữu 2ΔN = 14N

 7e

-λt

= 1 - e

-λt

 t = T.

𝑙𝑛 8

𝑙𝑛 2

= 414 ngày

O

x

= x

1L

x

= x

2L

k

, k

1L K

, k

2L 9

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Câu 42: Lần lượt bịa đặt năng lượng điện áp u U 2 t cos  (U ko thay đổi, ω thay cho thay đổi được)

vào nhị đầu của đoạn mạch X và nhập nhị đầu của đoạn mạch Y; với X và Y

là những đoạn mạch sở hữu R, L, C giắt tiếp nối đuôi nhau. Trên hình vẽ, PX và PY theo thứ tự

biểu trình diễn mối quan hệ năng suất hấp phụ của X với  và của Y với . Sau ê, bịa đặt

điện áp u lên nhị đầu đoạn mạch AB bao gồm X và Y giắt tiếp nối đuôi nhau. thạo cảm

kháng của nhị cuộn cảm thuần giắt tiếp nối đuôi nhau (có cảm kháng ZL1 và ZL2) là ZL

= ZL1 + ZL2 và dung kháng của nhị tụ năng lượng điện giắt tiếp nối đuôi nhau (có dung kháng ZC1và

ZC2) là ZC = ZC1 + ZC2. Khi

2

   , năng suất hấp phụ của đoạn mạch AB sở hữu

giá trị sát độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 14 W B. 10 W C. 22 W D. 18 W

Hướng dẫn: đáp án C.

* Xét bên trên những vô cùng đại:

Mạch X: ĐK Phường vô cùng đại: PXmax =

𝑈 2

𝑅 𝑋 = 40 W

Mạch Y: ĐK Phường vô cùng đại: PYmax =

𝑈 2

𝑅 𝑌 = 60 W

𝑅 𝑌 𝑅 𝑋 =

2

3

 RY =

2

3

RX (1)

* Xét bên trên PX = PY = 20W

Mạch X có: PX =

𝑈 2

𝑅 𝑋 𝑍 𝑋 2

= đôi mươi W 

𝑈 2

𝑅 𝑋 𝑅 𝑋 2

+𝑍 𝐿𝐶 (𝑋 )

2

= đôi mươi 

40𝑅 𝑋 2

𝑅 𝑋 2

+𝑍 𝐿𝐶 (𝑋 )

2

= đôi mươi  ZL1 - ZC2 = RX (2)

Mạch Y có: PY =

𝑈 2

𝑅 𝑌 𝑍 𝑌 2

= 20W 

𝑈 2

𝑅 𝑌 2

+𝑍 𝐿𝐶 (𝑌 )

2

= đôi mươi 

60𝑅 𝑌 2

𝑅 𝑌 2

+𝑍 𝐿𝐶 (𝑌 )

2

=20  ZL2 - ZC2 = -√2RY (3)

* Khi ghép nhị mạch tớ có:

PXY =

𝑈 2

(𝑅 𝑋 +𝑅 𝑌 )

(𝑅 𝑋 +𝑅 𝑌 )

2

+(𝑍 𝐿 1

+𝑍 𝐿 2

−𝑍 𝐶 1

−𝑍 𝐶 2

)

2

=

40.

5

3

𝑅 𝑋 2

(

5

3

𝑅 𝑋 )

2

+(𝑅 𝑋 −

2√2

3

𝑅 𝑋 )

2

~ đôi mươi,5225 W

Vậy lựa chọn đáp án 22W

Câu 43: Đặt năng lượng điện áp

u U 2 ft cos  (U0 ko thay đổi, f thay cho thay đổi được) nhập nhị đầu đoạn mạch giắt nối

tiếp bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L, năng lượng điện trở thuần R và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C. Khi f = f1 =

25 2 Hz hoặc f = f2= 100 Hz thì năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu tụ năng lượng điện sở hữu nằm trong độ quý hiếm U0. Khi f = f0 thì

điện áp hiệu dụng ở nhị đầu năng lượng điện trở đạt cực lớn. Giá trị của f0 sát độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 70 Hz B. 80 Hz C. 67 Hz D. 90 Hz

Hướng dẫn: Đáp án A.

Để hiệu năng lượng điện thế bên trên R cực lớn thì ω0 =

1

√𝐿𝐶

Khi f1 =25√2 Hz và f2 = 100Hz  f2 = 2√2f1 sở hữu UC1 = UC2 = U0  ZC1 = √2Z1 và ZC2 = √2Z2

Do ZC tỉ lệ thành phần nghịch tặc với f nên ZC1 = 2√2ZC2

Ta lại có:

Z1

2

= R

2

+ (ZL1 - ZC1)

2

 Z1

2

= R

2

+ (ZL1 - 2√2ZC2)

2

= 4𝑍 𝐶 2

2

(1)

Z2

2

= R

2

+ (ZL2 - ZC2)

2

 Z2

2

= R

2

+ (2√2ZL1 - ZC2)

2

=

1

2

(2)

Lấy (2) - (1) được: (2√2ZL1 - ZC2 - ZL1 + 2√2ZC2)(2√2ZL1 - ZC2 + ZL1 - 2√2ZC2) = -

7

2

𝑍 𝐶 2

2

 (2√2 -1)(ZL1 + ZC2)(ZL1 - ZC2)(2√2 +1) = -

3

2

𝑍 𝐶 2

2

 7(𝑍 𝐶 2

2

- 𝑍 𝐿 1

2

)= -

7

2

𝑍 𝐶 2

2

 ZC2 = √2ZL1  ω0

2

=

√2𝜔 1

.𝜔 2

 f0 =

√2𝑓 1

.𝑓 2

= 50√2 ~ 70 Hz 10

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

Câu 44 : Trên một sợi chạc OB căng ngang, nhị đầu thắt chặt và cố định

đang sở hữu sóng ngừng với tần số f xác lập. Gọi M, N và Phường là phụ thân

điểm bên trên chạc toạ lạc cân nặng bằng phương pháp B theo thứ tự là 4 centimet, 6 centimet

và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chạc bên trên thời khắc t1

(đường 1) và

21

11

tt

12f

 (đường 2). Tại thời khắc t1, li chừng

của thành phần chạc ở N vày biên chừng của thành phần chạc ở M và tốc

độ của thành phần chạc ở M là 60 cm/s. Tại thời khắc t2, véc tơ vận tốc tức thời

của thành phần chạc ở Phường là

A. 20√3 (cm/s) B. 60 (cm/s) C. - 20√3 (cm/s) D. -60 (cm/s)

Hướng dẫn: Đáp án C.

Từ vật thị tớ thấy: λ = 24cm

Áp dụng công thức tính biên chừng bên trên một điểm bên trên phương truyền sóng: Ai = a|sin

2𝜋 𝑥 𝑖 𝜆 | tớ xác lập

được biên chừng bên trên M, N, Phường theo thứ tự là: AM =

𝑎 √3

2

; AN = a; AP =

𝑎 2

Các điểm phía trên nằm trong bó sóng thì nằm trong trộn cùng nhau, bên trên những bó sóng phụ cận thì ngược trộn. Từ

đồ thị tớ thấy M, N nằm trong trộn còn M, Phường thì ngược trộn. Do ê sở hữu

Phương trình sóng:

+ uM =

𝑎 √3

2

cosωt

+ uN =a.cosωt

+ uP = -

𝑎 2

cosωt

Tại thời khắc t1: uN = AM  a.cosωt1=

𝑎 √3

2

 ωt1= ±

𝜋 6

. Vì vM > 0  ωt1= -

𝜋 6

Vận tốc bên trên M: 60 = -ω

𝑎 √3

2

sinωt1  ω

𝑎 2

= 40√3

Vận tốc bên trên Phường khi thời khắc t2 = t1 +

11

12𝑓 = t1 +

22𝜋 12𝜔 là:

vp = ω

𝑎 2

sinωt2 = ω

𝑎 2

sin(-

𝜋 6

+

22𝜋 12

)= -60 cm/s

Câu 45 : Lần lượt bịa đặt những năng lượng điện áp xoay chiều u1, u2 và u3 sở hữu nằm trong độ quý hiếm hiệu dụng tuy nhiên tần số không giống

nhau nhập nhị đầu một quãng mạch sở hữu R, L, C tiếp nối đuôi nhau thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch ứng

là:

1

i I 2 150 t

3

cos( )

   ,

2

i I 2 200 t

3

cos( )

   và

3

i I 2 100 t

3

cos( )

   . Phát biểu này tại đây

đúng?

A. i2 sớm trộn đối với u2 B. i3 sớm trộn đối với u3

C. i1 trễ trộn đối với u1 D. i1 nằm trong trộn với i2

Hướng dẫn: Đáp án: B.

Do ko nằm trong tần số nên ko thể xác minh i1 nằm trong trộn với i2.

Khi thay cho thay đổi tần số tớ sở hữu i1 và i2 sở hữu trộn tương đương nhau và nằm trong độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện hiệu dụng nên tớ sở hữu

tần số góc khi sở hữu nằm trong tận hưởng năng lượng điện là: ω0 =

𝜔 1

𝜔 2

= 100√3π (rad/s)

Câu 46: Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều sở hữu tần số 50 Hz và độ quý hiếm hiệu dụng

20V nhập nhị đầu cuộn sơ cấp cho của một máy biến đổi áp lí tưởng sở hữu tổng số vòng

dây của cuộn sơ cấp cho và cuộn loại cấp cho là 2200 vòng. Nối nhị đầu cuộn loại

cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); nhập ê, năng lượng điện trở R có mức giá trị ko thay đổi,

cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 0,2 H và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thay cho thay đổi được.

Điều chỉnh năng lượng điện dung C cho tới độ quý hiếm

3

2

10

()

3

CF

 thì vôn tiếp (lí tưởng) chỉ giá chỉ

trị cực lớn vày 103,9V (lấy là 60 3 V). Số vòng chạc của cuộn sơ cấp cho là

11

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

A. 400 vòng B. 1650 vòng C. 550 vòng D. 1800 vòng

Hướng dẫn: Đáp án C.

Ta sở hữu ZC = 30π Ω; ZL = 40π Ω

Để URC đạt độ quý hiếm cực lớn thì ZC =

𝑍 𝐿 +√4𝑅 2

+𝑍 𝐿 2

2

 R = 10π√3 Ω

URCmax =

2𝑈𝑅

𝑍 𝐿 +√4𝑅 2

+𝑍 𝐿 2

 U = 60V

N1 + N2 = 2200

Ta sở hữu công thức máy biến đổi thế:

𝑈 2

𝑈 1

=

𝑁 2

𝑁 1

=

2200−𝑁 1

𝑁 1

 N1 = 550 vòng

Câu 47: Một học viên xác lập năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện bằng phương pháp bịa đặt năng lượng điện

áp u = U0cosωt (U0 ko thay đổi, ω = 314 rad/s) nhập nhị đầu một quãng

mạch bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C giắt tiếp nối đuôi nhau với biến đổi trở R. thạo

1

𝑈 2

=

2

𝑈 0

2

+

2

𝑈 0

2

𝜔 2

𝐶 2

.

1

𝑅 2

; nhập ê, năng lượng điện áp U thân mật nhị đầu R được đo bằng đồng đúc

hồ đo năng lượng điện nhiều chức năng hiện nay số. Dựa nhập thành quả thực nghiệm đo được bên trên

hình vẽ, học viên này tính giá tốt trị của C là

A. 1,95.10

-3

F. B. 5,20.10

-6

F. C. 5,20.10

-3

F D. 1,95.10

-6

F.

Hướng dẫn: Đáp án D.

Ta bịa đặt hắn =

1

𝑈 2

, x =

1

𝑅 2

, a =

2

𝑈 0

2

𝜔 2

𝐶 2

, b =

2

𝑈 0

2

khi đó:

1

𝑈 2

=

2

𝑈 0

2

+

2

𝑈 0

2

𝜔 2

𝐶 2

.

1

𝑅 2

phát triển thành hắn = ax + b.

Từ vật thị tớ rất có thể xác lập được thông số góc a =

0.0175−0.0015

4×10

−6

=4000 và b = 0,0015

 C =

2

𝑎 𝑈 0

2

𝜔 2

= √

𝑏 𝑎 𝜔 2

= √

0.0015

4000×314

2

= 1,95023×10

-6

(F)

Câu 48: Một lốc xoáy nhẹ nhõm có tính cứng đôi mươi N/m, đầu bên trên được treo vào một trong những điểm thắt chặt và cố định, đầu bên dưới gắn

vào lặt vặt nhỏ A sở hữu lượng 100g; vật A được nối với vật nhỏ B sở hữu lượng 100g vày một sợi

dây mượt, miếng, nhẹ nhõm, ko dãn và đầy đủ lâu năm. Từ địa điểm cân đối của hệ, kéo vật B trực tiếp đứng xuống

dưới một quãng đôi mươi centimet rồi thả nhẹ nhõm nhằm vật B tăng trưởng với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu vày ko. Khi vật B chính thức

đổi chiều hoạt động thì bất thần bị tuột tay ngoài chạc nối. Bỏ qua chuyện những lực cản, lấy g = 10m/s

2

. Khoảng

thời lừa lọc kể từ khi vật B bị tuột ngoài chạc nối cho tới khi rơi cho tới địa điểm được thả lúc đầu là

A. 0,30 s B. 0,68 s C. 0,26 s D. 0,28 s

Hướng dẫn giải quyết: Đáp án A.

Tại địa điểm cân đối Δℓ =

2𝑚𝑔

𝑘 = 10 centimet.

Kéo vật B xuống bên dưới một quãng 20cm rồi thả nhẹ nhõm mang lại hệ xấp xỉ  A= 20cm.

Ta thấy từ vựng trí thả cho tới địa điểm cân đối chạc ko chùng, qua chuyện địa điểm cân đối chạc sở hữu Xu thế chùng.

Ta dò xét địa điểm chạc bị chùng.

Xét vật B, có: PB = FB  mg = maA  - ω

2

x = g  x = -

𝑘𝑔

2𝑚 = - 10 centimet

Vậy bên trên địa điểm x = -10 centimet đối với địa điểm cân nặng bằn thì chạc bị chùng, khi ê vật B coi như bị ném trực tiếp

đứng lên với véc tơ vận tốc tức thời |v| = ω√𝐴 2

− 𝑥 2

= 100√3 (cm/s)

Ta có tính cao cực lớn hmax nhưng mà vật B đạt được đối với địa điểm chùng là: hmax =

𝑣 2

2𝑔 = 15cm.

Tại địa điểm này sợi chạc bị bung đi ra nên vật B sẽ ảnh hưởng rơi tự tại.

Độ cao đối với địa điểm lúc đầu thả vật là: h = A + Δℓ + hmax = 45 centimet = 0,45(m)

Thời lừa lọc rơi cho tới địa điểm thả mang lại hệ xấp xỉ là: t = √

2ℎ

𝑔 = √

0.9

10

= 0,3 (s)

Câu 49: Bắn phân tử proton sở hữu động năng 5,5 MeV nhập phân tử nhân

7

3

Li đang được đứng yên ổn, tạo ra phản xạ

hạt nhân p +

7

3

Li  2α. Giả sử phản xạ ko tất nhiên phản xạ  , nhị phân tử α sở hữu nằm trong động năng và 12

GV: Kiều Quang Vũ - trung học phổ thông NCP

[email protected]

bay theo gót nhị phía tạo ra cùng nhau góc 160

. Coi lượng của từng phân tử tính theo gót đơn vị chức năng u sấp xỉ

bằng số khối của chính nó. Năng lượng nhưng mà phản xạ lan đi ra là

A. 14,6 MeV B. 10,2 MeV C. 17,3 MeV D. đôi mươi,4 MeV

Hướng dẫn: Đáp án A.

Theo đinh luật bảo toàn động lượng: 𝑃 ⃗

𝑝 = 𝑃 ⃗

𝛼 1

+ 𝑃 ⃗

𝛼 2

 𝑃 𝑝 2

= 2𝑃 𝛼 1

2

+ 2𝑃 𝛼 1

2

𝑐𝑜𝑠 (𝑃 ⃗

𝛼 1

,𝑃 ⃗

𝛼 2

) = 2𝑃 𝛼 1

2

(1−cos20) vì thế 𝑐𝑜𝑠 (𝑃 ⃗

𝛼 1

,𝑃 ⃗

𝛼 2

) = - cos20

 mpKp = 2mαKα(1−cos20)  Kα =

𝑚 𝑝 2𝑚 𝛼 (1−𝑐𝑜𝑠 (

𝜋 9

))

𝐾 𝑝 = 11,4 MeV

Theo tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng: Kp + (mp + mLi)c

2

= 2Kα + 2mαc

2

(mp + mLi)c

2

- 2mαc

2

= 2Kα - Kp  ΔW = 2Kα - Kp = 17,3 MeV

Câu 50: Đặt năng lượng điện áp u = 400cos100πt (V) nhập nhị đầu đoạn mạch giắt tiếp nối đuôi nhau bao gồm cuộn cảm thuần

có chừng tự động cảm L, năng lượng điện trở R và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thay cho thay đổi được. Khi C = C1 =

10

−3

8𝜋 (F) hoặc C =

2

3

C1 thì năng suất của đoạn mạch sở hữu nằm trong độ quý hiếm. Khi C = C1 =

3

10

15

F

hoặc C = 0,5C2 thì năng lượng điện áp

hiệu dụng thân mật nhị đầu tụ năng lượng điện sở hữu nằm trong độ quý hiếm. Khi nối một ampe tiếp xoay chiều (lí tưởng) với nhị đầu

tụ năng lượng điện thì số chỉ của ampe tiếp là

A. 2,8A B. 1,4 A C. 2,0 A D. 1,0A

Hướng dẫn giải quyết: Đáp án C.

+ Xét tình huống nằm trong P:

ZC1 = 80Ω và ZC2 = 120Ω

Ta sở hữu khi C = C1 và C = C2 thì sở hữu nằm trong độ quý hiếm Phường khi ê ZL =

𝑍 𝐶 1

+𝑍 𝐶 2

2

= 100Ω

+ Xét tình huống nằm trong độ quý hiếm UC tớ có:

ZC1 = 150Ω và ZC2 = 300Ω

Ta sở hữu khi C = C1 và C = C2 độ quý hiếm C làm cho UCmax là:

1

𝑍 𝑐 =

1

2

(

1

𝑍 𝐶 1

+

1

𝑍 𝑐 2

)  ZC = 200Ω

Ta lại sở hữu khi UCmax thì ZC.ZL = R

2

+ 𝑍 𝐿 2

 R = 100Ω

Số chỉ của ampe kế: I =

𝑈 0

√2(𝑅 2

+(𝑍 𝐿 −𝑍 𝐶 )

Xem thêm: tranh vẽ dưới đáy đại dương

2

)

= 2(A)