giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối b năm 2014

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:44' 11-07-2014
Dung lượng: 265.5 KB
Số lượt tải: 2151

Xem thêm: vẽ tranh phong cảnh hoàng hôn bằng màu sáp

Xem thêm: vẽ tranh ý tưởng trẻ thơ lớp 5

Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn đua : HÓA, khối B - Mã đề : 739

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết vẹn toàn tử khối của những yếu tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Phường = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ vật phản xạ sau:
R + 2HCl(loãng) RCl2 + H2
2R + 3Cl2 2RCl3
R(OH)3 + NaOH(loãng) ( NaRO2 + 2H2O
Kim loại R là
A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Cr+2HCl CrCl2+H2
2Cr+3Cl22CrCl3
Cr(OH)3+NaOH NaCrO2+2H2O
Câu 2 : Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
Số mol OH–:số mol CO2=0,35:0,15=2,73>2=>số mol CO32–=0,15>số mol Ba2+=0,1
=>m=0,1(197=19,7
Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O ( K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
Trong phương trình chất hóa học của phản xạ bên trên, Khi thông số của KMnO4 là 2 thì thông số của SO2 là
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
5SO2+2KMnO4+2H2O(K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
Câu 4: Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?
A. Ca + 2H2O ( Ca(OH)2 + H2. B. 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe.
C. 4Cr + 3O2 2Cr2O3. D. 2Fe + 3H2SO4(loãng) ( Fe2(SO4)3 + 3H2.
Fe+H2SO4 loãng(FeSO4+H2
Câu 5: Nung lếu láo phù hợp bao gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe2O4 một thời hạn, nhận được lếu láo phù hợp rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vô hỗn hợp HCl dư nhận được 0,15 mol khí H2 và m gam muối hạt. Giá trị của m là
A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol lếu láo phù hợp X bao gồm một ankan và một anken, nhận được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken vô X là
A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
Gọi x là Phần Trăm anken vô lếu láo hợp

Câu 7: Chất X với công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản xạ không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hóa học Y và 2 mol hóa học Z. Đun Z với hỗn hợp H2SO4 quánh, nhận được đimetyl ete. Chất Y phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được hóa học T. Cho T phản xạ với HBr, nhận được nhị thành phầm là đồng phân cấu trúc của nhau. Phát biểu nào là tại đây đúng?
A. Chất T không tồn tại đồng phân hình học tập.
B. Chất X phản xạ với H2 (Ni, t0) theo dõi tỉ trọng mol 1 : 3.
C. Chất Y với công thức phân tử C4H4O4Na2.
D. Chất Z làm mất đi thuốc nước brom.
Độ bất bảo hoà=3
Z : CH3OH
X : CH3OOC-C(=CH2)-COOCH3
T: HOOC-C(=CH2)-COOH (=>không với đồng phân hình học)
Y : NaOOC-C(=CH2)-COONa
Câu 8: Nung rét lếu láo phù hợp bột X bao gồm a mol Fe và b mol S vô khí hiếm, hiệu suất phản xạ bởi vì 50%, nhận được lếu láo phù hợp rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo phù hợp khí Z với tỉ khối đối với H2 bởi vì 5. Tỉ lệ a : b bằng
A. 2 : 1. B. 1 : 1. C. 3 : 1. D. 3 : 2.
=> =>
Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một ancol đơn chức vô 0,7