đề thi thử môn hóa 2016 có lời giải chi tiết

 • 1. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 1 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Mã đề: 357 Cho biết nguyên vẹn tử khối của những nhân tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137. Câu 1: Etanol là hóa học hiệu quả cho tới trung khu thần kinh. Khi dung lượng etanol vô máu trăng thì sẽ sở hữu hiện tượng kỳ lạ trớ, rơi rụng tươi tắn và hoàn toàn có thể tử vong. Tên gọi không giống của etanol là A. phenol B. ancol etylic. C. etanal. D. axit fomic Câu 2: Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc 3? A. (CH3)3N. B. CH3-NH2. C. C2H5-NH2. D. CH3-NH-CH3 Câu 3: Kim loại X được dùng vô nhiệt độ tiếp, áp tiếp và một số trong những vũ khí không giống. Tại điều kiện thường, X là hóa học lỏng. Kim loại X là A. W. B. Cr. C. Hg. D. Pb. Câu 4: Chất nào là tại đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện ly mạnh? A. CH3COOH. B. H2O C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 5: Xà chống hóa hóa học nào là tại đây chiếm được glixerol? A. Tristearin. B. Metyl axetat. C. Metyl fomat. D. Benzyl axetat. Câu 6: PVC là hóa học rắn vô đánh giá, cơ hội năng lượng điện chất lượng, bền với axit, được sử dụng thực hiện vật liệu cách năng lượng điện, ống dẫn nước, vải vóc che mưa,... PVC được tổ hợp thẳng kể từ monome nào là sau đây? A. Vinyl clorua. B. Acrilonitrin C. Propilen. D. Vinyl axetat. Câu 7: Trước trong năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp cơ học dựa vào nguyên vẹn liệu chính là axetilen. Ngày ni, nhờ việc trở nên tân tiến vượt lên bậc của công nghiệp khai quật và chế biến dầu lửa, etilen trở nên nguyên vật liệu rẻ mạt chi phí và tiện lợi rộng lớn đối với axetilen. Công thức phân tử của etilen là A. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2. Câu 8: Kim loại Fe ko nên ứng được với hỗn hợp nào là sau đây? A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HNO3 quánh, nguội. D. H2SO4 quánh, nóng. Câu 9: Kim loại nào là sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm? A. Al. B. Li. C. Ca. D. Mg. Câu 10: Trong đương nhiên, can xi sunfat tồn bên trên bên dưới dạng muối hạt ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. boxit. B. đá vôi. C. thạch cao sinh sống. D. thạch cao nung. Hướng dẫn giải: A. Quặng boxit với công thức là: Al2O3.2H2O B. Đá vôi với công thức là: CaCO3. C. Thạch cao sinh sống với công thức là: CaSO4.2H2O. D. Thạch cao nung với công thức là: CaSO4.H2O. → Đáp án C.
 • Bạn đang xem: đề thi thử môn hóa 2016 có lời giải chi tiết

 • 2. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 2 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 11: Đốt cháy đơn hóa học X vô bầu không khí chiếm được khí Y. Khi đun rét X với H2, thu được khí Z. Khi mang đến Y thuộc tính với Z chiếm được hóa học rắn gold color. Đơn hóa học X là A. cacbon. B. photpho. C. nitơ. D. sulfur. Hướng dẫn giải: 2 2 2 2 2 2 2 X Y Z X l¯ S v×: S + O SO ; S + H H S ; SO H S S H O §²p ²n D         Câu 12: Phản ứng chất hóa học nào là tại đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch)  CuCl2 + 2FeCl2 B. 2Na +2H2O  2NaOH + H2 C. H2 + CuO 0 t  Cu + H2O D. ZnSO4 + Fe  FeSO4 + Zn Câu 13: Thực hiện tại những thử nghiệm sau ở nhiệt độ chừng thường: (a) Cho bột Al vô hỗn hợp NaOH. (b) Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3. (c) Cho CaO vô nước. (d) Cho hỗn hợp Na2CO3 vô hỗn hợp CaCl2. Số thử nghiệm với xẩy ra phản xạ là A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Hướng dẫn giải: 2 2 2 3 3 2 C²c thÝ nghiÖm x°y rời khỏi ph°n øng l¯: 3 (a) Al + NaOH +H O NaAlO H 2 (b) Fe + 2AgNO Fe(NO ) + 2Ag (1)      3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 + NÕu Fe d­ chØ cã p­ (1) NÕu AgNO d­ th×: Fe(NO ) AgNO Fe(NO ) Ag (2) (c) CaO + 2 H O Ca(OH) H (d) Na CO CaCl CaCO 2NaCl §²p ²n A               Câu 14: Hòa tan không còn 0,54g Al vô 70ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cho 75ml hỗn hợp NaOH 1M vô X, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,56 B. 1,17 C. 0,39 D. 0,78 Hướng dẫn giải: Cách 1: 3 2 3 Al + 3HCl AlCl + H 2 mol p­: 0,02 0,06 0,02    3 Al :0,02 X H d­:0,01 Cl :0,07         
 • 3. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 3 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 3 2 3 3 3 2 2 Al(OH) thu ®­îc H + OH H O mol p­: 0,01 0,01 Al 3OH Al(OH) mol p­: 0,02 0,06 0,02 Al(OH) + OH NaAlO H O mol p­: 0,005 0,005 n 0,0                  2 0,005 0,015 mol m 78.0,015 1,17 gam §²p ²n B      Cách 2: 3 2 BTNT.Al Al(OH)BTNT.Na 2 NaAlO NaCl :0,07 mol Dung dÞch n 0,015 mol NaAlO n 0,005 mol m 78.0,015 1,17 gam §²p ²n B          Câu 15: Chất X (có M=60 và chứa chấp C, H, O). Chất X phản xạ được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là A. axit fomic B. metyl fomat C. axit axetic D. ancol propylic Hướng dẫn giải: 3ChÊt X ph°n øng ®­îc víi NaHCO Lo³i B, D §²p ²n C ChÊt X cã M 60 Lo³i A       Câu 16: Đốt cháy 2,15 gam lếu láo ăn ý bao gồm Zn, Al và Mg vô khí oxi dư, chiếm được 3,43 gam lếu láo ăn ý X. Toàn cỗ X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,5M. thạo những phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là A. 160 B. 240 C. 480 D. 320 Hướng dẫn giải: 2 2 BTNT.H BTNT.O BTKL BTNT.O HCl H O O 3,43 2,15 n 2n 4n 4. 0,16 mol 32 0,16 V 0,32 lÝt 320ml §²p ²n D 0,5            Câu 17: Thủy phân m gam saccarozơ vô môi trường xung quanh axit với hiệu suất 90% thu được sản phẩm chứa chấp 10,8 gam glucozo. Giá trị của m là A. đôi mươi,5 B. 22,8 C. 18,5 D. 17,1 Hướng dẫn giải: H 90% 12 22 11 2 6 12 6 6 12 6 glucozo fructozo C H O H O C H O + C H O M: 342 180 342.10,8 100 m: . =22,8 10,8 180 90      §²p ²n B Câu 18: Cho luồng khí CO dư qua loa ống sứ đựng 5,36 gam lếu láo ăn ý FeO và Fe2O3 (nung nóng), chiếm được m gam hóa học rắn và lếu láo ăn ý khí X. Cho X vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là A. 3,75 B. 3,88 C. 2,48 D. 3,92 Hướng dẫn giải: 2 3 BTNT.C CO p­ CO CaCO 9 n n n 0,09 mol 100 m 5,36 16.0,09 3,92 gam §²p ²n D           Câu 19: Chất X với kết cấu CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
 • 4. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 4 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] A. metyl axetat B. metyl propionat C. propyl axetat D. etyl axetat Hướng dẫn giải: A. metyl axetat với công thức là: CH3COOCH3 B. metyl propionat với công thức là CH3CH2COOCH3. C. propyl axetat với công thức là: CH3COOC3H7. D. etyl axetat với công thức là: CH3COOC2H5. → Đáp án B Câu 20: Cho m gam H2NCH2COOH phản xạ không còn với hỗn hợp KOH, chiếm được dung dịch chứa chấp 28,25 gam muối hạt. Giá trị của m là: A. 28,25 B. 18,75 C. 21,75 D. 37,50 Hướng dẫn giải: 2 2 2 2H NCH COOH H NCH COOK 28,25 Ta cã: n n 0,25 mol 113 m 75.0,25 18,75 gam §²p ²n B        Câu 21: Phát biểu nào là tại đây sai: A. Dung dịch K2Cr2O7 được màu domain authority cam. B. Cr2O3 tan được vô hỗn hợp NaOH loãng. C. CrO3 là oxit axit. D. Trong ăn ý hóa học, crom với số lão hóa đặc thù là +2, +3, +6. Hướng dẫn giải: 0 2 3 t 3 2 2 Cr O kh«ng t²c dông víi NaOH lo±ng, nã t²c dông ®­îc víi NaOH ®Æc, nãng B Sai CrO + NaOH (®Æc) 2NaCrO H O §²p ²n B     Câu 22: Điện phân rét chảy trọn vẹn 5,96 gam MCln, chiếm được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là: A. Na. B. Ca. C.Mg. D. K. Hướng dẫn giải: 2 n ClBTNT.Cl MCl 2n n 10,08 5,96 n M 35,5n 39n M 39 M l¯ Kn n 0,08 / n §²p ²n D              Câu 23: Axit fomic với vô nọc loài kiến. Khi bị loài kiến cắm, nên lựa chọn hóa học nào là tại đây bôi vào vết thương nhằm hạn chế sưng phù ? A. Vôi tôi. B. Muối ăn. C. Giấm ăn. D. Nước. Hướng dẫn giải: 2 2 2 Trong näc kiÕn cã axit fomic (HCOOH) Ca(OH) 2HCOOH (HCOO) Ca 2H O §²p ²n A       Câu 24: Cho tía hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) với nằm trong số nguyên tử cacbon vô phân tử, đều phản xạ với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư. Trong những tuyên bố sau: (a) 1 mol X phản xạ tối nhiều với 4 mol H2 (Ni, t0 ). (b) Chất Z với đồng phân hình học tập. (c) Chất Y mang tên gọi là but-1-in. (d) Ba hóa học X, Y và Z đều sở hữu mạch cacbon ko phân nhánh. Số tuyên bố trúng là: A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Hướng dẫn giải:
 • 5. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 5 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 X l¯: CH C CH (4 ) 3 hi®rocacbon tháa m±n l¯: Y l¯: CH C CH (3 ) Z l¯ C CH C: CH C CH (2H )              0 Ni 2 3 2 3t 3 2 2 (a) §óng v×: CH C CH 4H CH CH CH (b) Sai v× Z kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc. (c) Sai v× but-1-in cã c«ng thøc l¯ C CH CCH C CH (d) §óng §²p ² H n B             Câu 25: Cho những tuyên bố sau: (a)Độ đủ chất của phân đạm được Review theo đuổi Phần Trăm lượng nhân tố nitơ. (b)Thành phần chủ yếu của supephotphat kép bao gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4. (c)Kim cương được sử dụng thực hiện đồ gia dụng trang sức đẹp, sản xuất mũi khoan, dao hạn chế thủy tinh anh. (d)Amoniac được dùng nhằm tạo ra axit nitric, phân đạm. (e)Amoniac được dùng nhằm tạo ra axit nitric, phân đạm. Số tuyên bố trúng là: A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 26: Hình vẽ sau tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn khí Z: A. H2SO4 quánh + Na2SO3 rắn  SO2 + Na2SO4 + H2O B. Ca(OH)2 hỗn hợp + NH4Cl rắn  NH3 + CaCl2 + H2O C. MnO2 + HCl quánh  MnCl2 + Cl2 + H2O D. HCl hỗn hợp + Zn  ZnCl2 + H2 Hướng dẫn giải: + Phương pháp đẩy nước dùng làm pha trộn những khí nhẹ nhõm rộng lớn nước → Loại A, C + NH3 tan nhiều nội địa nên ko pha trộn vị cách thức đẩy nước → Loại B → Đáp án D Câu 27: Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý bao gồm xenlulozơ, tinh anh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là: A. 3,60. B. 3,15. C. 5,25. D. 6,20. Hướng dẫn giải: Vì xenlulozơ, tinh anh bột, và sacarozơ thủy phân nội địa tạo nên C6H12O6 → Để đơn gian ngoan tớ qui thay đổi hỗn hợp về 6 12 6 2 C H O H O    6 12 6 2 2 2 BTKL C H O + 6O 6CO 6H O mol p­: 0,1125 0,1125 m 44.0,1125 1,8 32.0,1125 3,15 gam §²p ²n B         
 • 6. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 6 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 28: Nguyên tố R nằm trong chu kì 3, group VIIA của bảng tuần trả những nhân tố hóa học. Công thức oxit tối đa của R là: A. R2O. B. R2O3. C. R2O7. D. RO3. Hướng dẫn giải: 2 5 2 7 R thuéc chu k× 3, nhãm VIIA CÊu h×nh e cña R l¯: [Ne]3s 3p R l¯ Cl Oxit cao nhÊt cña R l¯ R O §²p ²n C     Lưu ý: Nếu đề bài xích mang đến R nằm trong chu kì 2, group VIIA thi đua R là F → Oxit tối đa là R2O. Câu 29: Cho sản phẩm những chất: CH≡C-CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2. Số hóa học vô sản phẩm làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 30: Cho những group tác nhân hoá học tập sau: (1)Ion sắt kẽm kim loại nặng nề như Hg2+ , Pb2+ . (2)Các anion 3NO , 2 4SO  , 3 4PO  ở mật độ cao. (3)Thuốc bảo đảm thực vật. (4)CFC (khí bay rời khỏi kể từ một số trong những vũ khí thực hiện lạnh) Những group tác nhân đều khiến cho dù nhiễm nguồn nước là : A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4). Câu 31: Nung m gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 vào phía trong bình kín (không với ko khí). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học rắn Y và khí Z với tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh rời khỏi ko nhập cuộc phản xạ nào là khác). Cho Y tan trọn vẹn vô hỗn hợp bao gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu được hỗn hợp chỉ chứa chấp 21,23 gam muối hạt trung hoà của sắt kẽm kim loại và lếu láo ăn ý nhì khí với tỉ khối đối với H2 là 8 (trong cơ với 1 khí hoá nâu vô ko khí). Giá trị của m là ? A. 11,32. B. 13,92. C. 19,16. D.13,76. Hướng dẫn giải: + Vì Y tan vô hỗn hợp 3 2 4 KNO H SO    tạo khí → Y chứa 0 Fe hoặc 2 Fe  + Nung X cho tới khi những phản xạ trọn vẹn chiếm được Y chứa 0 Fe hoặc 2 Fe  → O2 hết → 2 2 2 2 NO CO2 Z NO CO 2 M MNO Z gåm , cã M 45 n n CO 2       2 2 NO H H NO 2 M MNO Hçn hîp khÝ cã M 16 , cã 16 n n H 2        Có khí H2 dẫn đến → 3 BTNT.N 3 NO KNONO hÕt n n 0,01mol    2 2 4 2 2 3 0 2 2 BTNT.H H O H SO H BTNT.O O (trong Y) NO H O KNO t 2 3 2 (trong Y) O (trong Y) NO CO2 2 3 2 (trong Y) n n n 0,15 0,01 0,14 mol n n n 3n 0,01 0,14 3.0,01 0,12 mol NO NO O n NhiÖt ph©n X n n 2CO CO O                             0,06 mol 2 4 BTKL2 3 Fe K :0,01 mol 21,23 gam SO : 0,15 mol Fe ,Fe m 21,23 39.0,01 96.0,15 6,44 gam             
 • 7. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 7 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 3 3 BTKL Fe NO (trong X) CO (trong X) m m m m 6,44 62.0,06 60.0,06 13,76 gam §²p ²n D           Câu 32: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là A. 16,8. B. đôi mươi,8. C. 18,6. D. đôi mươi,6. Hướng dẫn giải: 2 2 Gly Ala 3 2 GlyNa (H NCH COONa):0,1 mol14,6 n 0,1 mol Muèi AlaNa (CH CH(NH )COONa: 0,1 mol75 89 18 m 97.0,1 111.0,1 đôi mươi,8 gam §²p ²n B               Câu 33: Tiến hành những thử nghiệm sau : (a)Sục khí Cl2 vô hỗn hợp NaOH ở nhiệt độ chừng thông thường. (b)Hấp thụ không còn 2 mol CO2 vô hỗn hợp chứa chấp 3 mol NaOH (c)Cho KMnO4 vô hỗn hợp HCl quánh, dư (d)Cho lếu láo ăn ý Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol ứng 2 : 1) vô hỗn hợp HCl dư (e)Cho CuO vô hỗn hợp HNO3 (f) Cho KHS vô hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ. Số thí sát hoạch được 2 muối hạt là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Hướng dẫn giải: Các thí sát hoạch được 2 muối hạt là: (a), (b), (c), (f) → Đáp án C Giải thích: 2 2 2 2 3NaOH 3CO 2 2 3 2 2 3 (a) Cl + 2NaOH NaCl + NaClO + H O Tháa m±n Na COn 3 (b) Ta cã: 1,5 t³o 2 muèi Tháa m±n NaHCOn 2 CO 2NaOH Na CO H O; CO NaOH NaHCO              4 2 2 2 2 (c) 2KMnO 16HCl 2KCl 2MnCl 5Cl 8H O KCl T³o 2 muèi Tháa m±n MnCl          2 3 3 2 3 2 2 2 Fe O + 6HCl 2FeCl 3H O ; Cu + 2FeCl CuCl 2FeCl (d) 2 4 1 2 1 2 CuCl :1 mol thu ®­îc 3 muèi Fe        3 2 Cl d­: 2 mol kh«ng tháa m±n FeCl :2 mol      3 3 2 2 2 2 2 (e) CuO + 2HNO Cu(NO ) H O Thu ®­îc 1 muèi kh«ng tháa m±n (f) 2KHS + 2NaOH Na S K S 2H O Thu ®­îc 2 muèi Tháa m±n          Câu 34: Cho 7,65 gam lếu láo ăn ý Al và Mg tan trọn vẹn vô 500 ml hỗn hợp HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vô X, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 16,5 gam kết tủa bao gồm 2 hóa học. Mặt không giống mang đến kể từ từ hỗn hợp lếu láo ăn ý KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vô X cho tới khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây? A. 32,3. B. 38,6. C. 46,3. D. 27,4. Hướng dẫn giải:
 • 8. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 8 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 2 3 2 4 NaOH7,65 gam 2 4 BT §T 2 AlO H Mg(OH) :x mol gåm 2 chÊtHCl :0,52 molMg Al(OH) : nó mol H SO :0,14 molAl Na :0,85 mol X Cl :0,52 mol dung dÞch SO :0,14 mol AlO n 0,05 mol                       2 3 3Al(OH)OH H d­ Mg Al H d­ 58x 78y 16,5 x 0,15 24x 27(y 0,05) 7,65 nó 0,1 n n 2n 4n n n 0,85 2.0,15 4.0,15 0,1 0,05 mol                            0 X t2 Max K :0,8V mol Dung dÞch Ba :0,1V mol m gam chÊt r¾n OH :1V mol           2 4 4 2 3 BaSO max SO OH 3H d­ Mg Al 4 2 Tr­êng hîp 1: n n 0,14 mol n 1,4 mol Ta thÊy n + 2n 4n 0,95 1,4 OH d­ Al(OH) tan hÕt BaSO :0,14 mol m 233.0,14 58.0,15 41,32 gam Mg(OH) :0,15 mol                          2 3 2 4 3 OH H d­ Mg Al 2 BaSO 3Ba 4 Tr­êng hîp 2: Al(OH) max: 0,15 mol n n + 2n 3n 0,8 mol Mg(OH) :0,15 mol n n 0,08 mol Al(OH) :0,15 mol BaSO :0,08 mol                     4 4 gÇn nhÊt m 39,04 gam < 41,32 gam max khi BaSO max BaSO :0,14 mol m gam m 38,62 gam §²p ²n B MgO:0,15 mol            Câu 35: Hợp hóa học cơ học X (chứa C, H, O) có duy nhất một loại group chức. Cho 0,15 mol X phản ứng một vừa hai phải đầy đủ với 180 gam hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp Y. Làm cất cánh khá Y, chỉ chiếm được 164,7 gam khá nước và 44,4 gam lếu láo ăn ý hóa học rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, chiếm được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt không giống, Z phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được nhì axit cacboxylic đơn chức và ăn ý hóa học T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên vẹn tử H vô phân tử T bằng A. 6. B. 12. C. 8. D. 10. Hướng dẫn giải: 2O 2 3 2 2 dd NaOH 1,275 mol 0,825 mol0,225 mol180 gam 2 44,4 gam Z Na CO CO H O (1) X H O:164,7 gam (2)          
 • 9. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 9 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 2 2 2 BTKL X Z H O dd NaOH BTNT.N NaOH Na CO H O(2) H O (dd NaOH) H O (t³o th¯nh) m m m m 44,4 164,7 180 29,1gam n 2n 0,45 mol m m 164,7 (180 40.0,45) n 0,15 mol (3) 18 18                       2 2 2 3 BTNT.H (®Çu cuèi) H (trong X) H O(1 3) NaOH BTNT.C (®Çu cuèi) C (trong X) CO Na CO n 2n n 2.0,15 2.0,825 0,45 1,5 mol n n n 1,275 0,225 1,5 mol                   10 10 4 1,5 sè nguyªn tö C sè nguyªn tö H 10 0,15 X cã: X l¯ C H O (k 6)29,1 10.12 10 0,15 Sè nguyªn tö O 4 16               2 NaOH X 2 4 T H O (3) X n 0,45 3 n 0,15 Ta cã: Z t²c dông víi H SO thu ®­îc 2 axit cacboxylic v¯ T cã M 126 n 0,15 n           6 4 2 3 2 6 4 3 6 4 2 T HCOO C H CH OOCCH CÊu t³o cña X tháa m±n l¯: hoÆc HCOO CH C H OOCCH T l¯ HO C H CH OH, cã M 112 126 Tháa m±n T cã 8 nguyªn tö H §²p ²n C               Câu 36: Hỗn ăn ý X bao gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), nhì ancol đơn chức cùng sản phẩm đồng đẳng và một este nhì chức tạo nên vị T và nhì ancol cơ. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, chiếm được 8,36 gam CO2, Mặt không giống đun rét a gam X với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, thêm thắt tiếp đôi mươi ml hỗn hợp HCl 1M nhằm trung hoà lượng NaOH dư, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được m gam muối hạt khan và 0,05 mol hỗn ăn ý nhì ancol với phân tử khối khoảng nhỏ rộng lớn 46. Giá trị của m là A. 7,09. B. 5,92. C. 6,53. D. 5,36. Hướng dẫn giải: 2 0,04 mol 2 NaOH HCl 2 0,1 mol 0,02 mol 0,02 mol n nguyªn tö C n 2n 1 n 2n 1 n 2n 1 0,05 mol 0,05 mol 2 R(COONa) R(COONa) m NaClR(COOH) (n 2) NaOH d­ C H OH C H OHQui ®æi X vÒ C H OH H O                 2O 2CO :0,19 mol  2 2 BTNT.C 2 2 CH (COONa) NaCl n 3 0,04n 0,05n 0,19 axit l¯ CH (COOH) n 1,4 m m m 0,04.148 0,02.58,5 7,09 gam §²p ²n A               Câu 37: Điện phân hỗn hợp lếu láo ăn ý NaCl và 0,05 mol CuSO4 vị loại năng lượng điện một chiều
 • Xem thêm: vẽ tranh phong cảnh hoàng hôn bằng màu sáp

 • 10. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 10 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] có độ mạnh 2A (điện rất rất trơ, với màng ngăn). Sau thời hạn t giây thì ngừng năng lượng điện phân, thu được khí ở nhì năng lượng điện rất rất với tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và hỗn hợp X. Dung dịch X hoà tan được tối nhiều 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu xuất năng lượng điện phân là 100%, những khí sinh ra không tan vô hỗn hợp. Giá trị của t là A. 9408. B. 7720. C. 9650. D. 8685. Hướng dẫn giải: Cách 1: catot anot ®pdd 4 2 2 4 Tr­êng hîp 1: NaCl d­ ®iÖn ph©n CuSO 2NaCl Cu Cl Na SO mol p­: 0,05 0,05 0,05          2 2 anot catot ®pdd 2 2 2 khÝ e HCu 1 H O H + O 2 mol p­: 2x x 2,352 n 0,09 3x x 0,005 mol 22,4 2t n 2n 2n 2.0,05 2.0,03 0,16 mol = t = 7720s §²p ² 96500                    n B 4 catot anot ®pdd 4 2 2 4 Tr­êng hîp 2: CuSO d­ ®iÖn ph©n CuSO 2NaCl Cu Cl Na SO        4 2 4 catot anot ®pdd 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 CuSO d­ ®iÖn ph©n H SO 1 CuSO + H O Cu O H SO 2 Al O 3H SO Al (SO ) 3H O mol p­: 0,02 0,06 n = n 0,06 0,05 Sai              Cách 2:
 • 11. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 11 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 2 3 2 2 2 BTNT.Na BTNT.Al NaOH NaAlO Al O 2 4 BTNT.Na BTNT.Cl NaCl Cl H O BTE NaOH Tr­êng hîp 1: X chøa n n 2n 0,04 mol Na SO :0,05 mol n 0,04 2.0,05 0,14 n 0,07 mol 2,352 n x mol x nó 0,07 22,4§Æt n nó mol                     e x 0,03 y 0,005 mol 2.0,05 2x 4y 2.0,07 2t n 2.0,05 2.0,03 0,16 mol = t 7720 s §²p ²n B 96500                 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 H SO Al (SO ) Al O 2 4 CuSO H SO Na SO H SO Tr­êng hîp 2: X chøa n 3n 3n 0,06 Na SO n n n 0,06 Sai             Câu 38: Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol lếu láo ăn ý X bao gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 1,27 mol O2, dẫn đến 14,4 gam H2O. Nếu mang đến 0,33 mol X vào dung dich Br2 dư thì số mol Br2 phản xạ tối nhiều là: A. 0,26 B. 0,30 C. 0,33 D. 0,40 Hướng dẫn giải: 2 2 5 3 O 2 23 3 1,27 mol z mol 0,8 mol n 2n 2 2k BTNT.O C H COOCH x mol 0,33 mol CO H OCH COOCH C H : nó mol 2.0,8 H 4,85 0,33 x nó 0,33 x 0,33 y z 1,2 y 2x 2.1,27 2z 0,8 z 0,87 x k z 0,8 (k 1).nó ky (y z) 0,8                                        2 B°o to¯n mol Br p­ y 1,2 0,8 0,4 n ky 0,4 §²p ²n D          Câu 39: Đun rét 48,2 gam lếu láo ăn ý X bao gồm KMnO4 và KClO3, sau đó 1 thời hạn thu được 43,4 gam lếu láo ăn ý hóa học rắn Y. Cho Y thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp HCl quánh, sau phản ứng chiếm được 15,12 lít Cl2 (đktc) và hỗn hợp bao gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản xạ là: A. 1,9 B. 2,4 C. 1,8 D. 2,1 Hướng dẫn giải: o 2 HCl 2 2 2 4 t 43,4 gam 0,675 mol 3 BTKL 2 O BTE (®Çu cuèi) BTN KCl Y MnCl Cl H O KMnO :x mol 48,2 gam HCl d­ KClO : nó mol 48,2 43,4 O n 0,15 mol 32 x 0,155x 6y 2.0,675 4.0,15 y 0,2158x 122,5y 48,2                          2 4 3 2 2 T.O H O KMnO KClO O BTNT.H HCl p­ H O n 4n 3n 2n 0,9 mol n 2n 1,8 mol §²p ²n C          Phía bên dưới là câu tương tự động, trích dẫn trang 61, đề chính 3, Sách Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập Quyển 1: Vô cơ
 • 12. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 12 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Câu 2: Nung rét lếu láo ăn ý X bao gồm 31,6 gam KMnO4 và 24,5 gam KClO3 1 thời gian thu được 46,5 gam lếu láo ăn ý rắn Y bao gồm 6 hóa học. Cho Y thuộc tính với hỗn hợp HCl đặc dư, đun rét chiếm được khí clo. Hấp thụ khí sinh rời khỏi vô 300 ml hỗn hợp NaOH 5M đun nóng chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z được m (gam) hóa học rắn khan. Các phản xạ xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 79,8 g B. 66,5 g C. 91,8 g D. 86,5 g Trích đề thi đua demo thường xuyên Lê Khiết −lần 1 − 2015 Hướng dẫn giải: Phân tích phía giải: + Bài toán có không ít dữ khiếu nại lượng → Là tín hiệu của BTKL. + Nung lếu láo ăn ý X, tiếp sau đó mang đến thành phầm thuộc tính với HCl quánh dư: → 7 2 5 1 2 5e 6e 4e 2e 2 2Mn Mn; Cl Cl; 2O O ; 2Cl Cl              , khi cơ tớ BTE mang đến (thí nghiệm 1+thí nghiệm 2). + Cho Cl2 vô hỗn hợp NaOH, đun rét → tạo nên muối hạt NaCl và NaClO3. 1 00 0 1 4 7 2 22 HCl ®Æc4 t 2t 46,5 gam 2 4 5 2 0 NaOH 3 24 t 3 0 2 KCl KClO K Cl 31,6 MnOK MnO : 0,2 mol Y MnCl158 K MnO 24,5 KMnO d­K ClO : 0,2 mol Cl Z 122,5 KClO d­ O                           2 2 4 3 2 2 BTKL mang đến thÝ nghiÖm 1 O O BTE mang đến (thÝ nghiÖm 1+thÝ nghiÖm 2) KMnO KClO O Cl m (31,6 24,5) 46,5 9,6 gam n 0,3 mol 5n 6n 4n 2n            2Cl 5.0,2 6.0,2 4.0,3 n 0,5 mol 2      0 0 1 5 t 2 3 23Cl 6NaOH 5NaCl + NaClO 3H O mol ban ®Çu: 0,5 1,5 5 1 mol ph°n øng: 0,5 1 0,5 6 6       3 5 NaCl : mol 6 1 5 1 Z NaClO : mol m 58,5. 106,5. 40.0,5 86,5 gam 6 6 6 NaOH d­: 0,5 mol               → Đáp án D Lời bình: Khi thực hiện bài xích tập dượt tớ tiếp tục phát hiện thật nhiều Việc hoàn toàn có thể vận dụng BTE gộp cho nhiều thử nghiệm lại. Vậy tớ cần thiết nắm rõ lí thuyết và biết số lão hóa của những nguyên vẹn tố
 • 13. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 13 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] thay thay đổi về đâu tuy nhiên ko cần thiết ghi chép phương trình hoặc sơ đồ gia dụng phản xạ. Từ cơ hoàn toàn có thể vận dụng BTE gộp mang đến nhiều thử nghiệm lại, hoặc BTE (đầu→cuối), khi cơ Việc tiếp tục trở nên đơn giản rộng lớn. Câu 40: Ứng với công thức C2HxOy ( M<62) với từng nào hóa học cơ học bền, mạch hở có phản ứng tráng bạc A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Hướng dẫn giải: 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 X cã ph°n øng tr²ng Ag cã nhãm -CHO X cã M<62 C H O cã 1 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ CH CHO HCOOCH C H O cã 2 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ §²p ²n C OHC CH OH C H O cã 1 cÊu t³o tr²ng Ag l¯ (CHO)                 Câu 41: Cho m gam Mg vô hỗn hợp X bao gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2 , sau một thời hạn chiếm được 5,25 gam sắt kẽm kim loại và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y, lượng kết tủa chiếm được là 6,67 gam. Giá ganh của m là : A. 4,05 B. 2,86 C. 2,02 D. 3,6 Hướng dẫn giải: Cách 1: BTE Mg p­ 2 2 Cu :0,05 Tr­êng hîp 1: 5,25 gam Zn :xmol n (0,05 x) Mg d­: nó mol Mg(OH) :(0,05 x) mol 58(0,05 x) 99(0,03 x) 6,67 Zn(OH) :(0,03 x)mol x 0,0195 mol Sai                      BTE Mg p­ 2 2 2 Cu :x mol Tr­êng hîp 2: 5,25 gam n x mol Mg d­ Mg(OH) :x mol Zn(OH) :0,03 mol 58x 99.0,03 98(0,05 x) 6,67 x 0,03 Cu(OH) :(0,05 x) mol                   Mg p­ Mg d­ m 0,03.24 0,72 gam m 0,72 3,33 4,05gam §²p ²n A m 5,25 64.0,03 3,33gam            Cách 2: 3 BT §T OH NO Mg n n 0,03.2 0,05.2 0,16 mol m 5,25 (6,77 17.0,16) (0,03.65 0,05.64) 4,05gam §²p ²n A               Câu 42: Hỗn ăn ý X bao gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong cơ nhân tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được đôi mươi,532 gam muối hạt. Giá trị của m là: A. 13,8 B. 12,0 C. 13,1 D.16,0 Hướng dẫn giải:
 • 14. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 14 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] COOH (trong X) NaOH X Ta cã: n n x mol 32x.100 32.0,206.100 m đôi mươi,532 22x x 0,206 m 16 gam §²p ²n D 41,2 41,2              Câu 43: Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo ăn ý X bao gồm andehit malonic, andehit acrylic và một este đơn chức mạch hở cần thiết 2128 ml O2(đktc) và chiếm được năm nhâm thìn ml CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt không giống, m gam X thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 0.1 M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản xạ xà chống hóa). Cho Y thuộc tính với AgNO3 trong NH3, lượng Ag tối nhiều thu được A. 4,32 gam B. 8,10 gam C. 7,56 gam D. 10,80 gam Hướng dẫn giải: 2 2 2 O 2 2 2 đôi mươi,095 mol 0,09 mol 0,06mol 2 3 NaOH 0,015 mol BTNT.O CHO CO H O 2 an®ehit 2 an®ehit CH (CHO) CO H O X C H CHO este ®¬n chøc n 2.0,09 0,06 2.0,095 2.0,015 0,02 mol k 2 n n n (k 1).0,015 0,03 n 0,                         015 mol    §Ó t³o Max 3 4 2 2 0,09 C 3 Este l¯ C H O Este l¯ HCOOCH=CH 0,015 0,015        2 2 CHO 2 3 Ag Max 3 CH (CHO) n 0,02 C H CHO Y HCOONa :0,015 mol n 2.0,02 2.0,015 2.0,015 0,1mol CH CHO :0,015 mol m 108.0,1 10,8 gam §²p ²n D                      Câu 44: Hỗn ăn ý X bao gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ trọng mol ứng là 2:3:4 . Tổng số links peptit vô phân tử Y, Z, T vị 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1, 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. thạo X1, X2, X3 đều sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt không giống nhen cháy trọn vẹn m gam X cần thiết 32,816 l O2 (đktc). Giá trị m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây A. 31 B. 28 C. 26 D. 30 Hướng dẫn giải: 1 2 3X X X 1 11 2 16 3 20Ta cã: n : n : n 11:16:20 (X ) (X ) (X )  2 1 2 3 1 11 2 16 3 đôi mươi 38H O 1 2 30,01 mol 2 BTKL (X X X ) (X ) (X ) (X ) 2Y 3Z 4T 11X + 16X 20X 8H O m 39,05 18.38.0,01 45,89 gam               Vì lượng oxi dùng làm nhen cháy lếu láo ăn ý X hoặc nhen cháy lếu láo ăn ý aminoaxit là như nhau → Để giản dị và đơn giản tớ nhen cháy lếu láo ăn ý (X1, X2, X3). Cách 1:
 • 15. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 15 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 2 1 2 3 n 2n 1 2 n 2n 1 2 2 2 2 2 O C«ng thøc cộng đồng cña X ,X ,X l¯ C H O N 45,89 45,89 170 14n 47 n 0,11 0,16 0,2 0,47 47 3n 1,5 1 C H O N O CO + (n + 0,5) H O + N 2 2 170 3. 1,5 47n 0,47.( ) 2,1975 mol 2                  2O gÇn nhÊt 32,816 Tõ gi° thiÕt ®èt ch²y m gam X cÇn n 1,465 mol 22,4 1,465 m 39,05. 26,033 §²p ²n C 2,1975        Cách 2: 2 2 2 5 2 2 2 5 2 1 2 3 2 CO H O C H NOBTNT.O O C H NO :(0,11 0,16 0,2) 0,47 mol Qui ®æi hçn hîp X ,X ,X vÒ CH :x mol 75.0,47 14x 45,89 x 0,76 mol 2n n 2n 2(0,47.2 0,76) (0,47.2,5 0,76) 2.0,47 n 2,1975 2 2                     2O gÇn nhÊt 32,816 Tõ gi° thiÕt ®èt ch²y m gam X cÇn n 1,465 mol 22,4 1,465 m 39,05. 26,033 §²p ²n C 2,1975        Cách 3: 2 2 2 2 2O 1 2 3 2 2 2 O CO H O COOH :0,47 mol CO :(x 0,47) Qui ®æi hçn hîp X ,X ,X vÒ NH :0,47 mol H O :(x 0,705) CH :x mol 45.0,47 16.0,47 14x 45,89 x 1,23 mol 1 1 n n n (1,23 0,47) (1,23 0,705) 2,1975 mol 2 2 m 39,05.                         gÇn nhÊt 32,816 22,4 26,033 §²p ²n C 2,1975   Lời bình: + Ngoài những cơ hội qui thay đổi bên trên tớ hoàn toàn có thể qui thay đổi lếu láo ăn ý (X1, X2,X3) về gốc CnH2n-1NO và H2O …. + Đây là một trong những câu peptit rất rất không xa lạ và dễ dàng rất là nhiều đối với Dự kiến của khá nhiều người. Câu 45: Hòa tan không còn 14,8 gam lếu láo ăn ý Fe và Cu vô 126 gam hỗn hợp HNO3 48% thu được hỗn hợp X( ko chứa chấp muối hạt amoni). Cho X phản xạ với 400 ml dung NaOH 1M và KOH 0,5 M, đều chiếm được kết tủa Y và hỗn hợp Z. Nung Y vô bầu không khí cho tới khối lượng ko thay đổi chiếm được lếu láo ăn ý đôi mươi gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn hỗn hợp Z, thu được hỗn ăn ý hóa học rắn khan T. Nung T cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 42,86 gam lếu láo hợp chất rắn. Nồng chừng phần trăn của Fe(NO3)3 vô X có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây A. 7,6 B. 7,9 C. 8,2 D. 6,9 Hướng dẫn giải:
 • Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp nhất

 • 16. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 16 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 0 t 3 3 Na Na K K Gi° sö T 42,86 gam NO NO :a mol OH d­ OH d­: b mol                       BTNT.Na OH p­ a 0,54a b 0,4 0,2 n 0,54 mol b 0,0646a 17b 23.0,4 39.0,2 42,86                 2 3Fe O :0,5x molFe : xmol 14,8 gam M đôi mươi gam ; Cu: nó mol CuO: nó mol      2 32 3 23 3 56x 64y 14,8 x 0,15 ; 160.0,5x 80y đôi mươi nó 0,1 Fe FeFe Gi° sö Fe vÒ HNO hÕt X chøa Cu :0,1 molFe NO :                           2 3 2 2 3 3 3 BTNT.Fe Fe Fe FeBT§T Fe Fe FeBT§T NO (X) OH p­ n n 0,15 n 0,11 2n 3n 2.0,1 0,54 n 0,04 n n 0,54                           3 3 2 3 23 3 3 BTNT.H HNO HNO H O BTKL HNO khÝ H O khÝNO (X) dd sau p­ (Fe(NO ) 126.48 m 60,48 gam n 0,96 mol n 0,48 mol 100 m m m m m 60,48 62.0,54 18.0,48 18,38 gam m 14,8 126 18,38 122,44 gam 242.0,04 C% .100% 7, 122,44                         GÇn nhÊt 9% §²p ²n B Phía bên dưới là một trong những câu tương tự động, trích dẫn vô đề chính 3, trang 75, Sách Chinh phục điểm 8,9,10 Quyển 1: Vô cơ Câu 9: Hòa tan 13,92 gam lếu láo ăn ý M bao gồm Fe và Cu vô 105 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau thời điểm sắt kẽm kim loại tan không còn chiếm được hỗn hợp X và V lít (đktc) lếu láo ăn ý khí A (gồm nhì hóa học khí với tỉ trọng số mol 3:2). Cho 500 ml hỗn hợp KOH 1,2M vô dung dịch X chiếm được kết tủa Y và hỗn hợp Z. Lọc lấy Y rồi nung vô bầu không khí cho tới khối lượng ko thay đổi chiếm được 19,2 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z được hóa học rắn T. Nung T cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 49,26 gam hóa học rắn Q. thạo những phản xạ xảy ra hoàn toàn. Nồng chừng Phần Trăm của Fe(NO3)3 vô hỗn hợp X sớm nhất với độ quý hiếm nào sau đây? A. 12%. B. 20%. C. 40%. D. 14%. Hướng dẫn giải:
 • 17. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 17 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 0 3 2t KNO KNO :a mol Gi° sö T 49,26 gam Q KOH d­ KOH d­ : b mol       BTNT.K KOH p­ a 0,54a b 0,5.1,2 0,6 n 0,54 mol b 0,0685a 56b 49,26              2 3Fe O :0,5x molFe : xmol 13,92 gam M 19,2 gam ; Cu: nó mol CuO: nó mol      2 32 3 23 3 56x 64y 13,92 x 0,18 ; 160.0,5x 80y 19,2 nó 0,06 Fe FeFe Gi° sö Fe vÒ HNO hÕt X chøa Cu :0,06 molFe NO :                           2 3 2 2 3 3 3 BTNT.Fe Fe Fe FeBT§T Fe Fe FeBT§T NO (X) OH p­ n n 0,18 n 0,12 2n 3n 2.0,06 0,54 n 0,06 n n 0,54                           3 3 2 3 23 3 3 BTNT.H HNO HNO H O BTKL HNO khÝ H O khÝNO (X) khÝ dd sau p­ (Fe(NO ) 105.50,4 m 52,92 gam n 0,84 mol n 0,42 100 m m m m m 52,92 62.0,54 18.0,42 m 11,88 gam m 13,92 105 11,88 107,04 gam 242.0,06 C% .10 107,04                         GÇn nhÊt 0% 13,56% §²p ²n D  Câu 46: Cho sản phẩm gửi hóa sau : CrO3 dung dòch NaOH dö X 4 2 4FeSO + H SO loaõng dö Y dung dòch NaOH dö Z Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là A. Na2CrO4,Cr2(SO4)3, Na2CrO2 B. Na2Cr2O7, CrSO4, Na2CrO2 C. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3,Cr(OH)3 D. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3 Hướng dẫn giải: 3 2 4 2 X 2 4 4 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 Y 2 4 3 2 2 4 2 Z CrO + 2NaOH (d­) Na CrO H O 2Na CrO 6FeSO 8H SO 3Fe (SO ) 2Na SO Cr (SO ) 8H O Cr (SO ) 8NaOH (d­) 2NaCrO 3Na SO 4H O §²p ²n A              Câu 47: Kết trái ngược thử nghiệm củacác hỗn hợp X, Y, Z, T với những dung dịch demo được ghi lại dưới bảng sau: Mẫu demo Thuốc demo Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh lá cây tím
 • 18. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 18 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] Y Cu(OH)2 vô môi trường xung quanh kiềm Có màu sắc tím Z Dung dịch AgNO3 vô môi trường xung quanh NH3 đun nóng Kết tủa Ag white sáng T Nước Br2 Kết tủa trắng Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là A. Lòng white trứng , hồ nước tinh anh bột, glucozơ, alinin B. Hồ tinh anh bột, alinin, tròng trắng trứng, glucozơ C. Hồ tinh anh bột; tròng trắng trứng; alinin; glucozơ D. Hồ tinh anh bột, tròng trắng trứng, glucozo, alinin Hướng dẫn giải: Câu 48: Cho những tuyên bố sau đây: (a) Glucozơ được gọi là lối nho vì thế có không ít vô trái ngược nho chín. (b) Chất to tướng là đieste của glixerol với axit to tướng. (c) Phân tử amilopectin với cấu hình mạch phân nhánh. (d) Tại nhiệt độ chừng thông thường, triolein ở tình trạng rắn. (e) Trong mật ong chứa đựng nhiều fructozơ. (f) Tinh bột là một trong những trong mỗi thực phẩm cơ bạn dạng của thế giới. Số tuyên bố trúng là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 Hướng dẫn giải: + Chất to tướng là trieste của glixerol với axit to tướng → (b) Sai + Tại nhiệt độ chừng thông thường triolein ở tình trạng lỏng → (d) Sai Các tuyên bố trúng là: (a), (c), (e), (f) → Đáp án D Câu 49: Sục khí CO2 vô V lít hỗn hợp lếu láo ăn ý NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu thao diễn lượng kết tủa theo đuổi số mol CO2 như sau: Giá trị của V là A. 300 B. 250 C. 400 D. 150 Hướng dẫn giải: 2 3 2 3 CO min CaCO CO max CaCOOH OH n n 0,03 mol n n n n 0,13 0,03 0,16 0,4V V 0,4 lÝt 400ml §²p ²n C               Câu 50: Hòa tan m gam lếu láo ăn ý FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong cơ Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol lếu láo hợp) vô hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp bao gồm CO2 và NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) với tỉ khối đối với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản xạ là A. 1,8 B. 2,0 C. 3,2 D. 3,8 Hướng dẫn giải:
 • 19. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NĂM 2016 19 Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) [email protected] 23 2 3 4 2 2 3 3 CO NO2 2 HNO 2 3 2 3 4 3 4 CO NO BTE X NO Fe O X FeO FeO.H O FeO.CO Fe(NO )FeO FeO M MFe(OH) FeO.H O CO X 0,4 mol khÝ ,cã M 37 FeCO FeO.CO 2NO Fe O Fe O n n 0,2 mol 1 n 3n 0,6 mol n n 0,2 mol 3 n n n 0,6 0,                                3 O(oxit) HNO O (oxit) NO n 4.0,2 1.0,4 1,2 mol 2 0,4 n 2n 4n 2.1,2 4.0,2 3,2 mol §²p ²n C                Giới thiệu sách xuất bạn dạng : 1. Tuyển tập dượt thắc mắc cốt lõi đoạt được kì thi đua trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học tập, NXB Đại học tập Quốc gia TP Hà Nội (Phát hành từ thời điểm tháng 11/2015) 2. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập, Quyển 1 : Vô cơ, NXB Đại học tập Quốc gia Hà Nội ( Phát hành từ thời điểm tháng 4/2016) 3. Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học tập, Quyển 2 : Hữu cơ, NXB Đại học tập Quốc gia Hà Nội ( Dự loài kiến phát triển mon 9/2016) Mọi chủ kiến góp sức, trao thay đổi nài tương tác tác giả: ThS. Trần Trọng Tuyền + Mail: [email protected] ĐT: 0974 892 901 + Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) + Trang của Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/trantrongtuyen.gv/