đề thi thpt quốc gia môn hóa 2017 file word

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quoc Trung
Ngày gửi: 14h:07' 11-07-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 3632

ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA 2017
MÃ ĐỀ: 201
Công thức nào là tại đây rất có thể là công thức của hóa học béo?
A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.
C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.
Polime nào là tại đây được pha trộn vày phản xạ trùng ngưng?
A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.
C. Polistiren. D. Poli(metyl metacrylat).
Trộn bột sắt kẽm kim loại X với bột oxit Fe (gọi là láo lếu phù hợp tecmit) nhằm tiến hành phản xạ nhiệt độ nhôm dùng làm hàn đường tàu hỏa.Kim loại X là
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Khử trọn vẹn 32 gam CuO vày khí CO dư, nhận được m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là
A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8.
Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại nào là tại đây chỉ được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân rét chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Chất nào là tại đây thuộc tính với hỗn hợp Ba(OH)2 dẫn đến kết tủa?
A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl. D. KNO3.
Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là
A. valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin.
Ô nhiễm bầu không khí rất có thể dẫn đến mưa axit, phát sinh tác sợ hãi rất rộng với môi trường thiên nhiên. Hai khí nào là tại đây đều là nguyên vẹn nhân phát sinh mưa axit?
A. H2S và N2. B. CO2 và O2. C. SO2 và NO2. D. NH3 và HCl.
Cho Fe thuộc tính với HNO3 quánh, rét, nhận được khí X có màu sắc nâu đỏ lòe. Khí X là
A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.
Dung dịch nào là tại đây phản xạ với hỗn hợp HCl dẫn đến hóa học khí?
A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2.
Công thức chất hóa học của natri đicromat là
A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.
Dung dịch nào là tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?
A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.
Hòa tan trọn vẹn 3,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 40 ml hỗn hợp HCl 2M. Công thức của oxit là
A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO. D. Fe3O4.
Cho 1,5 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Al và Mg phản xạ không còn với hỗn hợp HCl dư, thu được một,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg nhập X là
A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam. D. 0,42 gam.
Hòa tan trọn vẹn 1,15 gam sắt kẽm kim loại X nhập nước, nhận được hỗn hợp Y. Để hòa hợp Y cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 50 gam hỗn hợp HCl 3,65%. Kim loại X là
A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.
Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học to tát vày hỗn hợp NaOH, đun rét, nhận được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối hạt. Giá trị của m là
A. 89. B. 101. C. 85. D. 93.
Cho những hóa học sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala.Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm, tạo nên hỗn hợp màu xanh lá cây lam là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Phát biểu nào là sau đấy là sai?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ nhập hỗn hợp.
B. Kim loại Al thuộc tính được với hỗn hợp NaOH.
C. Kim loại với lượng riêng rẽ nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hở X chỉ nhận được 3 mol