đề thi thpt quốc gia 2017 môn hóa file word

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quoc Trung
Ngày gửi: 14h:07' 11-07-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 3632

ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA MÔN HÓA 2017
MÃ ĐỀ: 201
Công thức này tại đây hoàn toàn có thể là công thức của hóa học béo?
A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.
C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.
Polime này tại đây được pha trộn vì như thế phản xạ trùng ngưng?
A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.
C. Polistiren. D. Poli(metyl metacrylat).
Trộn bột sắt kẽm kim loại X với bột oxit Fe (gọi là lếu thích hợp tecmit) nhằm triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm dùng làm hàn đường tàu hỏa.Kim loại X là
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Khử trọn vẹn 32 gam CuO vì như thế khí CO dư, nhận được m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là
A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8.
Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại này tại đây chỉ được pha trộn vì như thế cách thức năng lượng điện phân rét chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 tạo nên kết tủa?
A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl. D. KNO3.
Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là
A. valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin.
Ô nhiễm không gian hoàn toàn có thể tạo nên mưa axit, tạo nên tác kinh hoàng rất rộng lớn với môi trường xung quanh. Hai khí này tại đây đều là vẹn toàn nhân tạo nên mưa axit?
A. H2S và N2. B. CO2 và O2. C. SO2 và NO2. D. NH3 và HCl.
Cho Fe tính năng với HNO3 quánh, rét, nhận được khí X có màu sắc nâu đỏ lòe. Khí X là
A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.
Dung dịch này tại đây phản xạ với hỗn hợp HCl tạo nên hóa học khí?
A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2.
Công thức chất hóa học của natri đicromat là
A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.
Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?
A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.
Hòa tan trọn vẹn 3,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 40 ml hỗn hợp HCl 2M. Công thức của oxit là
A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO. D. Fe3O4.
Cho 1,5 gam lếu thích hợp X bao gồm Al và Mg phản xạ không còn với hỗn hợp HCl dư, thu được một,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg nhập X là
A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam. D. 0,42 gam.
Hòa tan trọn vẹn 1,15 gam sắt kẽm kim loại X nhập nước, nhận được hỗn hợp Y. Để dung hòa Y cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 50 gam hỗn hợp HCl 3,65%. Kim loại X là
A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.
Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học rộng lớn vì như thế hỗn hợp NaOH, đun rét, nhận được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối hạt. Giá trị của m là
A. 89. B. 101. C. 85. D. 93.
Cho những hóa học sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala.Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 nhập môi trường xung quanh kiềm, tạo nên hỗn hợp màu xanh lá cây lam là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Phát biểu này sau đấy là sai?
A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ nhập hỗn hợp.
B. Kim loại Al tính năng được với hỗn hợp NaOH.
C. Kim loại với lượng riêng biệt nhỏ nhất là Li.
D. Kim loại cứng nhất là Cr.
Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hở X chỉ nhận được 3 mol