đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hòang Văn Anh
Ngày gửi: 08h:41' 20-11-2021
Dung lượng: 314.0 KB
Số lượt tải: 130

Xem thêm: tranh vẽ dưới đáy đại dương

Xem thêm: vẽ tranh tĩnh vật lớp 9

Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 GDTHPT
NĂM HỌC: 2014-2015(Đề đánh giá bao gồm sở hữu 04 trang)
Bài kiểm tra: Khoa học tập tự động nhiên; Môn: Hóa học
Thời gian trá thực hiện bài: 50 phút, ko kể thời hạn vạc đề


Họ và thương hiệu học tập sinh:…………………..………………….………...
Số báo danh:……………………………………………………....
Bài đánh giá bao gồm 50 câu (từ câu 1 cho tới câu 50) dành riêng cho toàn bộ học viên.
Cho biết nguyên vẹn tử khối của những nguyên vẹn tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na =23; Mg =24; Al = 27; S = 32; Cl=35,5; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64.
Câu 1: pH của hỗn hợp nằm trong mật độ mol của 3 hóa học NH2CH2COOH (1), CH3CH2COOH (2) và CH3(CH2 )2NH2 (3) được bố trí theo hướng tăng của mặt hàng này sau đây?
A. (2) (3) (1) B. (2) (1) (3) C. (3) (1) (2) D. (1) (2) (3)
Câu 2: Este A pha chế kể từ ancol metylic và sở hữu tỉ khối đối với metan là 3,75. công thức của este A là:
A. HCOOC2H5 B. C2H5COOC2H5 C. HCOOCH3 D. C2H5COOCH3
Câu 3: Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là thành phầm phản xạ trùng dừng của:
A. Glixin B. Axit glutamic C. Axit β-amino propionic D. Alanin
Câu 4: Thủy phân este C4H6O2 vô môi trường xung quanh axit tao nhận được một lếu láo thích hợp những hóa học đều phải có phản xạ tráng gương. Vậy công thức cấu trúc của este rất có thể là:
A. CH2=CH-COO-CH3 B. H-COO-CH=CH-CH3
C. H-COO-CH2-CH=CH2 D. CH3-COO-CH=CH2
Câu 5: Số đồng phân amino axit của C4H9NO2 là:
A. 5 B. 2 C. 3 D. 8
Câu 6: Hai hóa học cơ học X1 và X2 đều phải có lượng phân tử vày 60. X1 sở hữu năng lực phản xạ với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản xạ với NaOH (đun nóng) tuy nhiên ko phản xạ với Na. Công thức cấu trúc của X1, X2 thứu tự là:
A. (CH3)2CHOH, HCOOCH3 B. HCOOCH3, CH3COOH
C. CH3COOH, HCOOCH3 D. CH3COOH, CH3COOCH3
Câu 7: Một este sở hữu công thức phân tử là C4H6O2, Khi thủy phân vô môi trường xung quanh axit nhận được axetandehit. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este cơ là:
A. H-COO-CH=CH-CH3 B. CH2=CH-COO-CH3
C. CH3-COO-CH=CH2 D. H-COO-C(CH3)=CH2
Câu 8: Một kim loại tổng hợp bao gồm những sắt kẽm kim loại sau: Ag, Fe, Zn, Cu. Hóa hóa học rất có thể hòa tan trọn vẹn kim loại tổng hợp bên trên trở nên hỗn hợp là:
A. dd H2SO4 quánh, nguội B. dd NaOH C. dd HCl D. dd HNO3 loãng
Câu 9: Xét phản ứng: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2, đánh giá này tại đây đúng?
A. Kim loại Fe rất có thể tính năng với muối bột sắt B. Fe3+ bị lão hóa trở nên Fe2+
C. Fe3+ bị Fe khử trở nên Fe2+ D. Fe2+ lão hóa Fe trở nên Fe3+
Câu 10: Cho 12g lếu láo thích hợp Fe và Cu tính năng không còn với dd HNO3 đăc, rét, dư thì nhận được 11,2 lít NO2 độc nhất (đktc). Khối lượng Fe và Cu vô lếu láo thích hợp thứu tự là:
A. 5,6g; 6,4g B. 8,4g; 3,6g C. 2,8g; 9,2g D. 6g; 6g
Câu 11: Khi thủy phân bất kì hóa học phệ nào thì cũng thu được
A. Glixerol B. Axit oleic C. Axit stearic D. Axit panmitic
Câu 12: Đun rét este CH3COOC2H5 với cùng 1 lượng một vừa hai phải đầy đủ dd NaOH, thành phầm nhận được là:
A. CH3COONa và CH3OH B. C2H5COONa và CH3OH
C. HCOONa và C2H5OH D. CH3COONa và C2H5OH
Câu 13: Polime dùng để làm sản xuất thủy tinh nghịch cơ học (plexiglas) được pha chế vày phản xạ trùng hợp:
A. CH2=C(CH3)COOCH3 B. C6H5CH=CH2
C. CH3COOCH=CH2 D. CH2=CHCOOCH3
Câu 14: Khi