đề thi giải toán trên máy tính casio lớp 9

Ngày đăng: 12/08/2014, 09:03

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAYNăm học tập 20092010Thời gian trá thực hiện bài bác : 150 phútNgày thi: 04 12 2009Đề thi đua bao gồm 01 trang.Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi sản phẩm ) a) Tính độ quý hiếm biểu thức C = 1+ b) Cho D = ( với n N ). Tìm n nhỏ nhất nhằm D > 4. c) Cho 12+ 22+32+42+… +n2 = 1136275 (với n N ). Tìm n ?Câu 3 ( 6 điểm)Xét sản phẩm (Un); n = 1,2,3,… xác lập vì thế U0= 2, Un= 3Un1+2n39n2+9n3 a) Lập tiến độ tính Un? b)Tính U20? Câu 4 ( 3 điểm)( Chỉ ghi sản phẩm )Tìm thương và dư của phép tắc phân tách (320+1) mang lại (215+1)? Sở GD & ĐT Tỉnh Hải Dơng Phòng GD & ĐT Cẩm Giàng đề thi đua học viên xuất sắc Giải toán bên trên PC di động cầm tay Năm học tập 2009-2010 Thời gian trá thực hiện bài bác : 150 phút Ngày thi: 04- 12 - 2009 Đề thi đua bao gồm 01 trang. - Các câu hỏi đều nên trình diễn tóm lược cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi ghi sản phẩm. Câu 1 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi sản phẩm )Cho = + + + + b a 4 4 3 3 2 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 + + + + + Tính độ quý hiếm của f(x) = x 3 +9x 2 +ax+b Khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5. Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi sản phẩm ) a) Tính độ quý hiếm biểu thức C = 1+ 222 50 49 4 3 3 2 +++ b) Cho D = 12 1 5 1 3 1 1 1 + ++++ n ( với n N ). Tìm n nhỏ nhất nhằm D > 4. c) Cho 1 2 + 2 2 +3 2 +4 2 + +n 2 = 1136275 (với n N ). Tìm n ? Câu 3 ( 6 điểm)Xét sản phẩm (U n ); n = 1,2,3, xác lập vì thế U 0 = 2, U n = 3U n-1 +2n 3 -9n 2 +9n-3 a) Lập tiến độ tính U n ? b)Tính U trăng tròn ? Câu 4 ( 3 điểm)( Chỉ ghi sản phẩm )Tìm thơng và d của phép tắc phân tách (3 trăng tròn +1) mang lại (2 15 +1)? Câu 5 ( 4 điểm)Tìm a,b,c biết 321)3)(2)(1( 41421 2 + + + + = ++ + x c x b x a xxx xx . Câu 6 ( 7 điểm) a)Tìm x,hắn N* thoả mãn xyyx 1 3 111 +=+ . b) Tìm x,y,z biết : =++ =++ =++ 7 3 1 xzxz zyzy yxyx Câu 7( 6 điểm)Cho nhiều thức f(x) Khi phân tách mang lại x 3, phân tách mang lại x+2 với số d đợt lợt là2009 và năm trước, Khi phân tách mang lại x 2 x - 6 thì đợc thơng là x 3 +5x 2 +12x-20. Tìm nhiều thức f(x) ? Câu 8( 5 điểm)Cho ABC vuông bên trên A, phân giác AD, AB = 2010.2009 , AC = 2011.2010 .Tính AD ? Câu 9 ( 7 điểm )Cho ABC với AB =5,9cm , AC = trăng tròn,11cm , BC = 22,12cm. a)Tính diện tích S ABC b) Tính những góc của ABC ( thực hiện tròn trặn cho tới phút ). PHềNG GIO DC & O TO KHO ST CHN HOC SINH GII T I Trang: 1 đề đầu tiên HUYỆN GIA LỘC LỚP 9 trung học cơ sở NĂM 2009-2010 Môn : GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Thời gian: 120 phút Câu1 (3 điểm):Tìm ước số cộng đồng lớn số 1 (USCLN) và bội số cộng đồng nhỏ nhất (BSCNN) của 2 số sau : a= 7020112010 và b = 20112010. Câu 2 (6 điểm). Tìm : a) Chữ số tận nằm trong của số 2 9999 b) Chữ số hàng trăm của số 2 9999 Câu 3 (6 điểm). Cho biểu thức: P(x) = 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 5 6 7 12 9 20x x x x x x x x x x + + + + + + + + + + + + + a) Tính độ quý hiếm của P( 29 5 2 − ); P( 1 2009 ) b) Tìm x biết P(x) = 5 4046126 Câu 4 (6 điểm): a) Đặt S(n) = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n(n + 1). Tính S(100) và S(2009). b) Đặt P(n) = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.5 + … + n(n + 1)(n+2).Tính P(100) và P(2009). Câu 5 (5 điểm)Biết rằng (2 + x + 2x 3 ) 15 = a 0 +a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + …. + a 45 x 45 . Tính S 1 = a 1 +a 2 +a 3 + … + a 45 ; S 2 = a 0 +a 2 +a 4 + … + a 44 Câu 6 (6 điểm):Cho sản phẩm số chuẩn bị trật tự 1 2, 3 1 , , , , , n n u u u u u + ,biết 5 6 588 , 1084u u= = và 1 1 3 2 n n n u u u + − = − . Tính 1 2 25 , ,u u u . Câu 7 (6 điểm):Tìm độ quý hiếm của x, hắn thỏa mãn: 2 5 4 2 3 1 6 4 5 3 8 5 7 5 7 9 8 9 x x + = + + + + + + + ; 2 1 1 1 3 1 1 4 5 6 7 hắn y + = + + + + Câu 8 (6 điểm): a) Quý Khách Toán gửi tiết kiệm ngân sách một vài chi phí thuở đầu là 2000000 đồng với lãi vay 0,58% một mon (gửi ko kỳ hạn). Hỏi các bạn Toán nên gửi từng nào mon thì được cả vốn liếng lộn lãi vì thế hoặc vượt lên quá 2600000 đồng ? b) Với nằm trong số chi phí thuở đầu tuy nhiên số mon gửi thấp hơn số mon ở câu a) là một trong những mon, nếu như các bạn Toán gửi tiết kiệm ngân sách với kỳ hạn 3 mon với lãi vay 0,68% một mon, thì các bạn Toán tiếp tục nhận được số chi phí cả vốn liếng lộn lãi là bao nhiêu? (Biết rằng trong những mon của kỳ hạn, chỉ thêm vào đó lãi chứ không cần nằm trong vốn liếng và lãi mon trước nhằm tính lãi mon sau. Hết một kỳ hạn, lãi sẽ tiến hành nằm trong nhập vốn liếng nhằm tính lãi nhập kỳ hạn tiếp theo). Câu 9 (6 điểm): Để đo độ cao kể từ mặt mày khu đất cho tới đỉnh cột cờ (như hình vẽ), người tao cắm 2 cọc đều bằng nhau MA và NB cao 1,5 m (so với mặt mày đất) tuy vậy tuy vậy, xa nhau 10 m và trực tiếp sản phẩm đối với tim của cột cờ. Đặt giác tiếp đứng bên trên A và bên trên B nhằm nhắm cho tới đỉnh cột cờ, người tao đo được những góc theo lần lượt là 51 0 49'12" và 45 0 39' đối với phương tuy vậy song với mặt mày khu đất. Hãy tính ngay sát chính độ cao bại liệt. HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY (ĐỢT 1) HUYỆN GIA LỘC-Năm học tập 2009-2010 Câu 1: Đáp số 10 Trang: 2 Câu 2: Có 10 3 trăng tròn 2 2 .10 24 2 .10 76a b= + ⇒ = + trăng tròn. 2 2 .10 76( ) n c n N⇒ = + ∀ ∈ 9 2 19 2 2 .10 12 2 .10 88d e= + ⇒ = + Do bại liệt 9999 trăng tròn.499 19 2 2 2 2 2 ( .10 76)( .10 88) .10 88c e f + = = + + = + Vậy cả a) và b) đều phải có đáp số là 8 Câu 3: Rút gọn gàng được P(x)= 1 1 5 5 ( 5)x x x x − = + + 29 5 ( ) 5; 2 Phường − = 1 ( ) 2008,80002 2009 Phường = ; Tìm x nhằm P(x) = 5 4046126 2 5 4046126 2009; 2014x x x x⇔ + = ⇔ = = − Câu 4:Có 1 ( 1)( 2) ( ( 1)( 2)( 3) ( 1) ( 1)( 2)) 4 k k k k k k k k k k k+ + = + + + − − + + Nên [ ] 1 1.2.3.4 0.1.2.3 2.3.4.5 1.2.3.4 ( 1)( 2)( 3) ( 1) ( 1)( 2) 4 Phường n n n n n n n n= − + − + + + + + − − + + = 1 ( 1)( 2)( 3) 4 n n n n+ + + P(100)=26527650; P(2009)= 1 .2009.2010.2011.2012 4 Ta với 1 .2009.2010.2011 2030149748 4 = Và 149748.2012= 3011731776;2030.2012. 6 10 = 4084360000000 Cộng tay lại tao có: P(2009)= 4087371731776 Câu 5Đặt P(x)= nhiều thức tiếp tục choCó S 1 = P(1) = 15 14 5 5 .5= ; với 14 5 6103515625= ;515625.5 = 2578125 6130.5. 6 10 = 30515000000 Cộng lại tao với S 1 = 30517578125 15 ( 1) ( 1) 1P − = − = − ; S 2 = ( ) 1 (1) ( 1) 15258789063 2 Phường P− − = Câu 6Từ fake thiết rút ra: 1 1 1 (3 )( ; 2) 2 n n n U U U n N n − + = − ∀ ∈ ≥ Từ bại liệt tính được: 4 3 2 1 340; 216; 154; 123.U U U U= = = = Tính 25 U kiến tạo phép tắc lặp; kết quả: 25 520093788u = Câu 7:Pt 1 với dạng 5 5 Ax Bx x B A + = ⇔ = − ; tính được A = 818 409 ; 1511 629 B = vậy x = 45,92416672 Pt thứ hai với dạng 2 2 hắn y CD hắn C D C D + = ⇔ = + ; tính được C= 31 115 ; 1,786519669 25 36 D y= ⇒ = Câu 8: Lập luận nhằm đi ra được công thức tính chi phí cả lãi và gốc sau n mon gửi ko kỳ hạn: 6 4 58 2.10 . 1 10 n n S   = +  ÷   . Từ bại liệt suy đi ra 6 2,6.10 46 n S n≥ ⇔ ≥ hoặc là phải tối thiểu 46 mon thì mới có thể giành được số chi phí cả gốc lộn lãi không hề nhỏ rộng lớn 2, 6 triệu đồng - Lập luận để sở hữu công thức 6 4 3.68 2.10 1 10 n n Phường   = +  ÷   n là số quý gửi tiền; Phường n là số chi phí cả gốc và lãi sau n quý( 1 quý 3 tháng); (46-1) mon = 15 quýTừ bại liệt với 6 15 2707613,961 2,6.10P = > ( Thấy quyền lợi kinh tế) Câu 9 Gọi H là chân cột cờ ( uỷ thác của AB và cột cờ , vì vậy độ cao cột cờ tiếp tục vì thế CH +1,5m Đặt 0 51 49'12" α = ; 0 45 39' β = Xét tam giác vuông AHC có: AH = .cot ;HC α tương tự động có: BH = .cotHC β . Do bại liệt 10=AB= BH- AH = HC( cot cot β α − ) hoặc HC= 10 cot cot β α = − 52,299354949 (m). Vậy độ cao cột cờ: 52,299354949 + 1,5 = 53,79935495 (m)( ghi chép lốt vì thế mang lại tiện). Ủy Ban Nhân Dân TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP 9 trung học cơ sở Ngày 27 mon hai năm 2009 Trang: 3 (Thời gian trá thực hiện bài bác 150 phút) Đề bài bác Sử dụng PC di động cầm tay giải những câu hỏi sau đây(Cần trình diễn sơ lược cơ hội giải; Phần thập phân nhập sản phẩm đo lường ko thực hiện tròn trặn.) Bài 1(5 điểm)Giải phương trình sau: 2 Ax - 2Bx+C=0 nhập bại liệt 1 3 2 5 4 7 6 9 8 10 A = + + + + ; 1 1 2 1 7 1 2 29 B = + + + ; 1 1 trăng tròn 1 30 1 40 50 C = + + + Bài 2(5 điểm)Cho sản phẩm những số thực thoả mãn 1 2 2 1 1; 2 4 3 n n n u u u u u + + = =   = −  Tìm trăng tròn 20 1 2 trăng tròn 8 1 2 8 ; ; u S u u u Phường u u u= + + + = Bài 3(5 điểm)Giải hệ phương trình: 1 9 4,1 1 9 4,1 x hắn y x  + + − =   + + − =   Bài 4(5 điểm)Trong những hình tứ giác nội tiếp lối tròn trặn tâm O nửa đường kính R=3,14 centimet hãy mò mẫm tứ giác với diện tích S lớn số 1. Bài 5(5 điểm)Tìm những cặp số nguyên vẹn dương (x;y) (với x nhỏ nhất, với 3 chữ số) thoả mãn: 3 2 8 2 0x hắn xy− − = Bài 6(5 điểm)Tìm toàn bộ những số nguyên vẹn dương n thoả mãn: 1 2 3 10 11 n n n n n + + + + > Bài 7(5 điểm) Cho 4 3 2 P(x) = x +ax +bx +cx+d;P(1)=1995; P(2)=1998;P(3)=2007;P(4)=2008 . Hãy tính 1 ( ) 2009 Phường ; (27,22009)P Bài 8(5 điểm) Giả sử 2 3 4 5 10 2 50 0 1 2 50 (1 2 3 4 5 84 ) .x x x x x a a x a x a x+ + + + + = + + + + Tính 0 1 2 50 S a a a a= + + + + Bài 9(5 điểm)Bạn An gửi chi phí tiết kiệm ngân sách để sở hữ PC đáp ứng mang lại tiếp thu kiến thức với số chi phí gửi thuở đầu là một trong những,5 triệu đồng, gửi với kỳ hạn 3 mon, lãi vay 0,75% một mon chất vấn sau bao lâu(số năm, tháng) thì các bạn An đầy đủ chi phí mua sắm 1 PC trị giá chỉ 4,5 triệu đồng. Hãy đối chiếu hiệu suất cao của cơ hội gửi thưa bên trên với cơ hội gửi với kỳ hạn 6 mon với lãi vay 0,8% một tháng(cách nào là thời gian nhanh đạt nguyện vọng của An hơn) Bài 10(5 điểm)Tìm những số bất ngờ n thoả mãn: 1 1 0,24995 ( 1)( 2) n k k k k = > + + ∑ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9 THCS(2/2009) (Để mang lại tiện, nhập chỉ dẫn này những độ quý hiếm giao động cũng ghi chép vì thế lốt bằng) Trang: 4 Bài 1(5 đ)Rút gọn gàng được A= 2861 7534 ;B= 442 943 ; C=0,04991687445 2đ gửi nhập A,B và C 1đ Dùng PC giải phương trình bậc nhị 2 Ax - 2Bx+C=0 tao với nghiệm là: X 1 =2,414136973; X 2 =0,05444941708 2đ Bài 2(5 đ) Xây dựng tiến độ bấm máy Casio FX 570 ES: 1 ;2 ;3 ;2A B C D→ → → → X=X+1:A=4B-3A:C=C+A:D=DA:X=X+1:B=4A-3B:C=C+B:D=DB 2đ X? 2 ;C? 3; D? 2 và ấn lốt vì thế thường xuyên tao với U trăng tròn = 581130734; U 8 =1094; 2đ Phường 7 =U 1 U 2 …U 7 =255602200 .Từ bại liệt suy đi ra ;S= 871696110 ;P 8 =279628806800 1đ Bài 3 (5 đ) Đk: , [ 1;9]x y∈ − Ta minh chứng nếu như hệ với nghiệm thì x=y, thiệt vậy nếu như với nghiệm nhưng mà x>y thì -y>-x vì thế kể từ 2 phương trình suy đi ra 4,1 1 9 1 9 4,1x hắn y x= + + − > + + − = (Vô lý) Tương tự động cũng vậy Khi với nghiệm nhưng mà x<y 2đ Khi x=y hệ tiếp tục mang lại tương tự với 1 9 4,1(*)x x hắn x  + + − =   =   (*) 2 10 2 ( 1)(9 ) 4,1x x⇔ + + − = ( 1)(9 ) 3,405x x⇔ + − = 2 8 2,594025 0x x⇔ − + = 2đ 1 2 7,661417075; 0,3385829246x x⇔ = = thoả Đk Vậy nghiệm của hệ 1 1 7,661417075 7,661417075 x hắn =   =  ; 2 2 0,3385829246 0,3385829246 x hắn =   =  1đ Bài 4 (5 đ)Giả sử tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn trặn (O;R), tao minh chứng 1 . 2 ABCD S AC BD≤ . 1,5đ Mặt không giống tao với ; 2AC BD R≤ . Từ bại liệt 2 1 2 .2 2 2 ABCD S R R R≤ = . 1,5đ Dấu vì thế xẩy ra Khi và chỉ Khi 2 AC BD AC BD R ⊥   = =  hoặc ABCD là hình vuông vắn cạnh 2R 1đ Vậy diện tích S lớn số 1 cần thiết mò mẫm vì thế 2R 2 =2.(3,14) 2 =19,7192 (cm 2 ) Khi ABCD là hình vuông nội tiếp(O;R) cạnh là 2R =4,440630586 centimet 1đ Bài 5(5đ) Ta coi pt tiếp tục cho rằng pt với ẩn hắn rút hắn bám theo x Khi bại liệt 2 3 8y x x x= − ± + . Vì x>0,y>0 nên 2 3 8y x x x= − + + 2đ Dùng PC với công thức: 2 3 1: 8X X X X X= + − + + Trang: 5 Calc X? 99 = thường xuyên (vì x bất ngờ nhỏ nhất với 3 chữ số) 2đ Ta được nghiệm cần thiết tìm: 105 2940 x hắn =   =  1đ Bài 6:(5đ)Với từng n nguyên vẹn dương tao với 11 n n X hạn chế Khi n tăng (1 10X≤ ≤ ) Nên BĐT tiếp tục mang lại ⇔ 10 1 1 11 A A X X = − ∑ >0(*) ở bại liệt vế trái ngược hạn chế Khi A tăng 2đ Dùng máy: 10 1 1: 1 11 A A X X X X = = + − ∑ với X ? 0 = thường xuyên tao với (*) chính với từng A=1,2, …,6; (*) sai Khi A=7 . 2đ Kết thích hợp phán xét bên trên suy đi ra đáp số n=1,2,…,6 1đ Bài 7(5đ)Theo bài bác đi ra với hệ: 1994 8 4 2 1982 27 9 3 1926 64 16 4 1752 a b c d a b c d a b c d a b c d + + + =   + + + =   + + + =   + + + =  1đ Giải hệ tao với 37 245 ; 52; ; 2036 3 3 a b c d= − = = − = 2đ Phường ( ) 1 2035,959362; 27,22009 338581,7018 2009 Phường   = =  ÷   2đ Bài 8(5đ)Đặt 2 3 4 5 10 2 50 0 1 2 50 ( ) (1 2 3 4 5 84 ) .f x x x x x x a a x a x a x= + + + + + = + + + + Khi bại liệt 0 1 2 50 S a a a a= + + + + = f(1)=99 10 1đ 10 5 2 2 99 (99 ) 9509900499= = = 2 10 5 2 95099 .10 2.95099.499.10 499+ + 2đ Viết sản phẩm từng phép tắc toán trở thành loại và nằm trong lại tao với 1đ S = 90438207500880449001 1đ Bài 9(5đ)Lý luận nhằm ra sức thức lãi kép : số chi phí sau kỳ loại n (cả gốc và lãi ) là S = 1,5.(1+3.0,75:100) n =1,5.(1,0225) n (triệu đồng) 1đ Yêu cầu câu hỏi n 1,5.(1,0225) 4,5⇔ ≥ (*)(Tìm n nguyên vẹn dương) 1đ Dùng máy hay thấy 49n ≤ thì(*) ko chính n=50 thì (*) chính , lại sở hữu (1,0225) n tăng Khi n tăng vì thế 1,0225>1 Do bại liệt Tóm lại nên tối thiểu 50 kỳ 3 mon hoặc 12 năm 6 mon thì các bạn An mới mẻ với đầy đủ chi phí mua sắm PC 2đ So sánh giúp xem gửi loại sau hiệu suất cao hơn( Chỉ cần thiết 24 kỳ 6 tháng=12 năm là đạt được nguyện vọng) 1đ Bài 10(5đ)Ta với 1 1 1 1 ( 1)( 2) 2 ( 1) ( 1)( 2)k k k k k k k   = −  ÷ + + + + +   1đ 1 1 1 1 1 0,24995 0,24995 ( 1)( 2) 2 2 ( 1)( 2) n k k k k n n =   ⇒ > ⇔ − >  ÷ + + + +   ∑ ( 1)( 2) 10000n n⇔ + + > 2đ Chứng minh được cần thiết đầy đủ là n 99≥ 2đ Ủy Ban Nhân Dân TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP 12 trung học phổ thông Trang: 6 Ngày 27 mon hai năm 2009 (Thời gian trá thực hiện bài bác 150 phút) Sử dụng PC di động cầm tay giải những câu hỏi sau đây(Cần trình diễn sơ lược cơ hội giải; Phần thập phân nhập sản phẩm đo lường ko thực hiện tròn trặn.) Bài 4(5 điểm)Trong những tam giác nước ngoài tiếp lối tròn trặn tâm O nửa đường kính r = 3,14 centimet, hãy mò mẫm tam giác với diện tích S nhỏ nhất và tính diện tích S bại liệt. Bài 5(5 điểm)Giải bất phương trình: 3 4 9 x x x + > Bài 6(5 điểm)Tìm những số bất ngờ n thoả mãn: 1 1 0,0555555 ( 1)( 2)( 3) n k k k k k = > + + + ∑ Bài 7(5 điểm)Tìm những số bất ngờ n thoả mãn: 1 2 3 50 51 n n n n n + + + + > Bài 8(5 điểm)Cho sản phẩm số ( ) n U thoả mãn 1 2 3 3 2 1 U = 0,1; U = 0,2; U = 0,3 9 4 n n n n U U U U + + +   = − +  Tính trăng tròn 20 trăng tròn k 10 1 2 10 k=1 U ; S = U ; Phường =U U U ∑ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THPT(2/2009) (Để mang lại tiện, nhập chỉ dẫn này những độ quý hiếm giao động cũng ghi chép vì thế lốt bằng) Bài 4(5đ) Có S = quảng cáo ; tao minh chứng 3 3S p≤ (dùng công thức Hê-Rông) 1đ nên 2 2 2 2 3 3 .S p r S r= ≥ hoặc 2 2 2 3 3 3 3(3,14) 51,23198443( )S r cm≥ = = 2đ Từ bại liệt Tóm lại diện tích S tam giác nước ngoài tiếp (O;r) nhỏ nhất lúc và chỉ Khi tam giác đều cạnh a = 2 3.3,14 10,87727907( )cm= 1đ diện tích S nhỏ nhất vì thế 2 51,23198443( )cm 1đ Bài 5(5đ) Bpt tiếp tục mang lại 1 4 1 0(*) 3 9 x x     ⇔ + − >  ÷  ÷     Dễ thấy hàm số ở vế trái ngược bpt nghịch tặc phát triển thành bên trên R 1đ Dùng máy tính: với mệnh lệnh SHIFT SOLVE X? 0,5 tao với nghiệm của vế trái ngược x 0 = 0,7317739413. 2đ Từ bại liệt suy đi ra nghiệm của bpt: x< 0,7317739413 2đ Bài 6(5đ) Ta với VT= 1 1 1 1 3 ( 1)( 2) ( 1)( 2)( 3) n k k k k k k k =   −  ÷ + + + + +   ∑ = ( ) 1 1 1 3 6 1 ( 2)( 3)n n n   −  ÷  ÷ + + +   2đ Do bại liệt bđt tiếp tục mang lại 1 1 3.0,0555555 6 ( 1)( 2)( 3)n n n ⇔ − > + + + ( 1)( 2)( 3) 6000 000,024n n n⇔ + + + > 1đ Suy đi ra ĐK cần: (n+3) 3 > 6000 000,024 hoặc n>178,71, n nguyên vẹn nên n 179 ≥ 1đ ĐK đủ: demo lại :có 180.181.182<6.10 6 loại; 181.182.183> 6000 000,024 thoả mãn. Lại với Khi n tăng thì ( 1)( 2)( 3)n n n+ + + tăng. Vậy những số bất ngờ thoả mãn là n 180 ≥ , n N ∈ 1đ Bài 7(5đ) Yêu cầu của câu hỏi tương tự với 50 1 1 0(*) 51 n k k =   − >  ÷   ∑ 1đ Trang: 7 Vi n=0 thỡ (*) ỳng Vỡ 0 1 51 k < < nờn Khi n tng thỡ 51 n k ữ gim; suy đi ra VT(*) l hm gim bám theo n 1 Dựng mỏy tớnh: 50 X=1 1: 1 51 A X A A = + ữ vi A ? 0 v = liờn tip Ta c 34A thỡ (*) ỳng; 35A = thỡ (*) sai 1 nờn vi mi n 35 thỡ (*) sai(do nhn xột trờn) 1 Vy ỏp s n t nhiờn& n 34 1 Bi 8(5) Tớnh U trăng tròn ; trăng tròn 1 k k U = Dựng mỏy tớnh: 0,1 A; 0,2 B; 0,3 C 1 X=X+1:D=C-9B+4A:Y=Y+D: X=X+1:A=D-9C+4B:Y=Y+A: X=X+1:B=A-9D+4C:Y=Y+B: X=X+1:C=B-9A+4D:Y=Y+C calc X ? 3 ; Y ? 0,6 v n = liờn tip tao cú trăng tròn 20 27590581; 38599763,5U S= = ; 2 Tng t cú Phường 10 =24859928,14 2 Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Gia lộc Phòng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đề thi đua học viên xuất sắc bên trên PC casio Năm học tập 2008-2009 Thời gian trá thực hiện bài bác : 120 Ngày thi: 30/10/2008 Đề thi đua bao gồm một trang. Ghi chú: - Thí sinh đợc dùng những loại máy Casio FX-500MS, 570MS, 500ES, 570ES, 500A. - Các bài bác không tồn tại đòi hỏi riêng rẽ thì sản phẩm đợc lấy đúng đắn hoặc thực hiện tròn trặn cho tới 9 chữ số thập phân. - Các câu hỏi đều nên trình diễn cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi nêu đáp số. Đề bài bác Câu 1(6đ) Thực hiện tại phép tắc tính(chỉ nêu đáp số) 1. A 321930 291945 2171954 3041975= + + + 2. 2 2 2 2 (x 5y)(x 5y) 5x hắn 5x hắn B x hắn x 5xy x 5xy + + = + ữ + + với x=0,123456789; y=0.987654321. 3. ( ) ( ) ( ) 2 2 1 7 6,35 : 6,5 9,899 . 1986 1992 1986 3972 3 .1987 12,8 A ;B 1 1 1983.1985.1988.1989 1,2 :36 1 : 0,25 1,8333 .1 5 4 + + = = + ữ Câu 2(4đ)Tìm x biết(chỉ nêu kết quả) 1. ( ) 2,3 5 : 6,25 .7 4 6 1 5 : x :1,3 8, 4. . 6 1 7 7 8.0,0125 6,9 14 + + = + 2. 2 1 2 1 3 1 4 4 1 3 1 2 1 1 4 + + + = + + + + xx Trang: 8 đề thi đua đợt I Câu 3(5đ) Tìm những số bất ngờ a, b biết 2108 1 13 1 157 2 1 2 2 a b = + + + + Câu 4(5đ): Tính độ quý hiếm của biểu thức: A(x) = 3x 5 -2x 4 +2x 2 -7x-3 bên trên x 1 =1,234 ;x 2 =1,345; x 3 =1,456; x 4 =1,567 Câu 5(5đ) a/ Tìm số d Khi phân tách nhiều thức 743 24 + xxx mang lại x-2 b/ Cho nhị nhiều thức:P(x) = x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m; Q(x) = x 4 +4x 3 -3x 2 +2x+n Tìm độ quý hiếm của m và n nhằm P(x) và Q(x) nằm trong phân tách không còn mang lại x-3 Câu 6(5đ) Xác toan nhiều thức A(x) = x 4 +ax 3 +bx 2 +cx+d và A(1) =1;A(2) =3; A(3) =5; A(4) =7. Tính A(8),A(9) Câu 7(5đ): Một ngời gửi nhập ngân hàng một vài chi phí là a đồng với lãi vay m% một mon . thạo rằng ngời bại liệt ko rút chi phí lãi đi ra. Hỏi sau n mon ngời bại liệt nhận đợc từng nào chi phí cả gốc và lãi. vận dụng Khi a=10.000.000; m=0,6%; n=10 Câu 8(5đ) Cho sản phẩm số: u 1 =21, u 2 =34 và u n+1 =3u n - 2u n-1 . Viết tiến độ bấm phím tính u n+1 ?áp dụng tính u 10 , u 15 , u trăng tròn . Câu 9(5đ) Cho =t 2,324gx .Tớnh 3 3 3 2 8cos 2sin tan3 2cos sin sin x x x B x x x + = + +cotg 3 x Câu 10(5đ) Cho tam giác ABC với 0 120 =B , AB= 6,25 centimet, BC=2AB. Đờng phân giác của góc B hạn chế AC bên trên D. a/ Tính phỏng nhiều năm BD b/ Tính diện tích S tam giác ABD Câu Đáp án Điểm 4 Ghi nhập mùng hình: 37223 245 + XXXX ấn = - Gán nhập dù nhớ: 1,234 SHIFT STO X , dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức rồi ấn = đợc A(x 1 ) (-4,645914508) Tơng tự động, gán x 2 , x 3 , x 4 tao với sản phẩm A(x 2 )= -2,137267098 A(x 3 )= 1,689968629 A(x 4 )= 7,227458245 1 1 1 1 1 5 a/ Thay x=5 nhập biểu thức x 4 -3x 2 -4x+7=> Kết trái ngược là số d Ghi nhập mùng hình: X 4 -3X 2 +4X+7 Gán: 2 SHIFT STO X, dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức, ấn = Kết quả: 3 b/ Để P(x) và Q(x) nằm trong phân tách không còn mang lại x-3 thì x=3 là nghiệm của P(x) và Q(x) Ghi nhập mùng hình: X 4 +5X 3 -4X 2 +3X ấn = -Gán: 3 SHIFT STO X, dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức và ấn = đợc sản phẩm 189 => m=-189 Tơng tự động n=-168 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) với 4 nghiệm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) <=> A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) <=> A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 <=> A(x)=x 4 -10x 3 +35x 2 -50x+24 Tính bên trên máy: A(8)=7.6.5.4+2.8-1=855 A(9)=8.7.6.5+2.9-1=1697 Hình như hoàn toàn có thể dùng cơ hội giải hệ pt nhằm mò mẫm a,b,c,d . Sau bại liệt thực hiện nh bên trên. 1 1 1 1 1 Trang: 9 7 -Số chi phí cả gốc và lãi vào cuối tháng 1: a+a.m% = a( 1+m%) đồng -Số chi phí cả gốc và lãi vào cuối tháng 2 là a( 1+m%) +a( 1+m%) .m%=a.( 1+m%) 2 đồng. - Số chi phí vào cuối tháng 3 (cả gốc và lãi): a.( 1+m%) 2 +a.( 1+m%) 2 .m%=a.( 1+m%) 3 đồng. - Tơng tự động, cho tới vào cuối tháng loại n số chi phí cả gốc và lãi là:a.( 1+m%) n đồng Với a=10.000.000 đồng, m=0,6%, n= 10 mon thì số chi phí ngời bại liệt nhận đợc là: Tính bên trên máy, tao đợc 103.360.118,8 đồng 1 1 1 1 1 8 a/ Quy trình bấm phím nhằm tính u n+1 và tái diễn sản phẩm phím: b/ u 10 = 1597 u 15 =17711 u trăng tròn = 196418 1 1 1 1 1 9 - Gọi S và S đợt lợt là diện tích S tam giác đều nước ngoài tiếp và tam giác đều nội tiếp đờng tròn trặn (O;R) + Đa đợc ra sức thức tính diện tích S tam giác đều nước ngoài tiếp đờng tròn trặn (O;R) : S= 2 3 3R . áp dụng:Thay R=1,123cm ; S= 2 3 3.1,123 6,553018509 centimet 2 +Đa đợc ra sức thức tính diện tích S tam giác đều nội tiếp đờng tròn trặn (O;R): S= 2 3 3 R 4 áp dụng: Thay R=1,123 centimet ; S= 2 2 3 3 1,123 1,638254627cm 4 2 0,5 2 0,5 10 B' B C D A a/ Kẻ AB// với BD, B nằm trong tia CB ẳ ẳ / 0 B AB ABD 60 = = (so le trong) ẳ / 0 0 0 B BA 180 120 60= = ( kề bù) => ABB'V đều=> AB=BB=AB=6,25 centimet Vì AB//BD nên: BD BC AB' B'C = => BD= AB'.BC AB.BC AB.2AB 2 AB CB' CB BB' 2AB AB 3 = = = + + Tính BD bên trên máy, tao đợc: BD 4.166666667 centimet b/ 0 2 0 ABD 1 1 2 1 S AB.sin ABD.BD AB.sin 60 . AB AB .sin 60 2 2 3 3 = = = V Tính bên trên máy: 2 2 ABD 1 3 S . .6,25 11,27637245cm 3 2 = V 1 1 1 1 1 Ủy Ban Nhân Dân thị trấn gia lộc Phòng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đề thi đua học viên xuất sắc giải toán bên trên PC casio Năm học tập 2008-2009 Thời gian trá thực hiện bài bác : 150 Ngày thi: 25/12/2008 Đề thi đua bao gồm một trang. Ghi chú: - Thí sinh đợc dùng những loại máy Casio FX-500MS, 570MS, 500ES, 570ES, 500A. - Các câu hỏi đều nên trình diễn cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi nêu đáp số. Câu 1(10đ) (chỉ nêu đáp số) Trang: 10 đề đầu tiên [...]... nguyªn KÕt qu¶ (3 48) = { 1;2;3;4;5;6;12; 29; 58;87;116;174;348} a) §Ỉt B(x) = x3-1 B(1)=0; B(2)=7; B(3)=26; B(4)=63;B(5)=124 =>A(1)-B(1)=0; A(2)-B(2)=0; A(3)-B(3)=0; A(4)-B(4)=0; A(5)-B(5)=0 => A(x)-B(x) cã 4 nghiƯm 1; 2; 3; 4;5 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) => A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+B(x) => A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+x3-1 => A(x) =x5- 15x4 +86x3-225x2+274x-121 b)A(x) + m phân tách... qu¶ (3 48) = { 1;2;3;4;5;6;12; 29; 58;87;116;174;348} a) §Ỉt B(x) = 2x-1 B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) cã 4 nghiƯm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) => A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) => A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 => A(x)=x4-10x3+35x2- 48x+23 Ngoµi đi ra cã thĨ sư dơng c¸ch gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh 6 8 1 1 1 1 1 1 + a + b + c + d = 1 16 + 8a + 4b + 2c + d = 3   81 + 27a + 9b... : hắn ≤ 1 3306 thì (* ) phát triển thành –(y – 1 3307 ) – (y – 1 3306 ) = 1 Tính được hắn = 1 3306 và vì thế x = 1757176 29 + Trường thích hợp 3 : 1 3306 hắn 1 3307 , tao với 1 3306 x + 1332007 1 3307 ⇒ 1757176 29 x 175744242 Đáp số : x1 = 175744242 x2 = 1757176 29 Với từng độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu ĐK : 1757176 29 x 175744242 (Có thể ghi tổ hợp như sau : 1757176 29 ≤ x ≤ 175744242) Bài 5 (4 điểm)Ta với : P(x) = Q(x)(x – a)... bên trên máy được a = -93 ,5 ; b = -870 ; c = - 297 2,5 và d = 4211 Ta với P(x)=x5 – 93 ,5x4 + 870x3 - 297 2,5x2+ 4211x – 2007 Trang: 33 C B H D M Q(1,15) = 66,1 592 7281 ≈ 66,16 Q(1,25) = 86,21777344 ≈ 86,22 Q(1,35) = 94 ,91 8 199 06 ≈ 94 ,92 Q(1,45) = 94 ,664 899 69 ≈ 94 ,66 Bài 7 (4 điểm) · · · a) Dễ thấy BAH = α ; AMB = 2α ; ADB = 45o + α Ta với : AH = ABcosα = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2,... x 98 + x 96 + + x 2 + 1 víi x = x 99 + x 97 + x 95 + + x 5 9+ 1 19, (4 5) 5 + 9+ 1 trăng tròn, 0(8 ) C©u 2(5 ®)(chØ nªu ®¸p sè) 1 a, bc = 1 + 1 9 1 8+ a)T×m c¸c sè tù nhiªn a,b, c biÕt 1 1− 9+ 1 4− (1 7,125 + 19, 38 : x).0, 2 + 3 1 5 1 1 :2 12 18 = 6, 48 b)T×m x biÕt  17 1 3 7 5 − 4 ,(4 07) : 2 + 2 1  : 27, 74 +  32 4 8 9 C©u 3(5 ®) Cho A = { 4;28;70; 130; 208 ;304 ; ;4038088} B = { 3;15;35;63 ;99 ;143; 195 ; ;4032063}... Tb = 211476682 ,9 đồng 3 điểm 2 điểm Bài 3 (4 điểm) x = -0 ,99 999 338 4 điểm Bài 4 (6 điểm) X1 = 175744242 X2 = 1757176 29 1757176 29 x A = ( X.105 +Y)2 = X2.1010... r ⇒ P(a) = r Vậy P(13) = a.133 + b.132 + c.13 – 2007 = 1 P(3) = a.33 + b.32 + c.3 – 2007 = 2 P(14) = a.143 + b.142 + c.14 – 2007 = 3  2 197 .a + 169b + 13.c = 2008  Tính bên trên máy và rút gọn gàng tao được hệ phụ thân phương trình :  27a + 9b + 3c = trăng tròn 09  2744 + 196 b + 14c = 2010  Tính bên trên máy được :a = 3, 693 67 299 4 ≈ 3, 69; b = –110,6 192 807 ≈ –110,62;c = 96 8,28145 19 ≈ 96 8,28 Bài 6 (6 điểm)Tính độ quý hiếm của P(x)... − = = 2 trăng tròn 09 ÷ 2 trăng tròn 09 trăng tròn 09  2008 1004 2 016 032 C.G = = trăng tròn 09 trăng tròn 09 4 036 081 C= 3 §iĨm 2,5 2,5 3 2 1 1 1 1 1 Ta cã A=28112008 =(2 811.104+2008)2 = (2 811.104)2+2.2811.104.2008+20082 = 790 172 100 000 000+112 8 89 760 000+4 032 064 = 790 284 99 3 792 064 Tỉng 10 ch÷ sè tËn cïng cđa A lµ 4 +9+ 9+3+7 +9+ 2+0+6+4=53 Mµ 53 lµ sè nguyªn tè => ®pcm A(x) = trăng tròn x3 - 11x +2008 ; B(x) = 20x3 - 11x + 198 7 a/ Gi¸ trÞ... TÍN NĂM 2007 Lớp 9 trung học cơ sở Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời hạn uỷ thác đề) Ngày thi: 13/03/2007 Bài 1 (5 điểm) a) Tính độ quý hiếm của biểu thức lấy sản phẩm với 2 chữ số ở trong phần thập phân : N= 321 93 0+ 291 945+ 217 195 4+ 304 197 5 b) Tính sản phẩm chính (khơng sai số) của những tích sau : Phường = 1303 2006 x 1303 2007 Q = 3333355555 x 3333377777 c) Tính độ quý hiếm của biểu thức M với α = 25 030' , β = 57o30’ 2 2 M= ( 1+tgα ) 1+cotg . + = f(1) =99 10 1đ 10 5 2 2 99 (9 9 ) 95 099 00 499 = = = 2 10 5 2 95 099 .10 2 .95 099 . 499 .10 499 + + 2đ Viết sản phẩm từng phép tắc toán trở thành loại và nằm trong lại tao với 1đ S = 90 4382075008804 490 01 1đ Bài 9( 5đ)Lý. B(x) = x 3 -1. B(1)=0; B(2)=7; B(3)=26; B(4)=63;B(5)=124 =>A(1)-B(1)=0; A(2)-B(2)=0; A(3)-B(3)=0; A(4)-B(4)=0; A(5)-B(5)=0 => A(x)-B(x) với 4 nghiệm 1; 2; 3; 4;5 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5). 1 89 => m=-1 89 Tơng tự động n=-168 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) với 4 nghiệm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) <=> A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) <=>

Bạn đang xem: đề thi giải toán trên máy tính casio lớp 9

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp nhất

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: 30 đề giải toán CASIO lớp 9 ( với đáp án), 30 đề giải toán CASIO lớp 9 ( với đáp án),