đề thi đại học môn hóa khối b năm 2013

  • 1. Trang 1/6 - Mã đề ganh đua 279 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề ganh đua sở hữu 6 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối B Thời gian ngoan thực hiện bài: 90 phút, ko kể thời hạn trừng trị đề Mã đề ganh đua 279 Họ, thương hiệu thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ Cho biết vẹn toàn tử khối của những vẹn toàn tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, kể từ câu 1 cho tới câu 40) Câu 1: Trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime sở hữu nguồn gốc kể từ xenlulozơ là A. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6. B. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron. C. sợi bông và tơ visco. D. tơ visco và tơ nilon-6. Câu 2: Phát biểu nào là sau đó là đúng? A. Thành phần chủ yếu của supephotphat kép bao gồm nhị muối bột Ca(H2PO4)2 và CaSO4. B. Urê sở hữu công thức là (NH2)2CO. C. Supephotphat đơn chỉ mất Ca(H2PO4)2. D. Phân lân cung ứng nitơ cho tới cây cối. Câu 3: Hỗn thích hợp X bao gồm nhị axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau nhập nằm trong mặt hàng đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 4,02 gam X, nhận được 2,34 gam H2O. Mặt không giống 10,05 gam X phản xạ vừa đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 12,8 gam muối bột. Công thức của nhị axit là A. CH3COOH và C2H5COOH. B. C2H5COOH và C3H7COOH. C. C3H5COOH và C4H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH. Câu 4: Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được hỗn hợp X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số hóa học sở hữu kỹ năng phản xạ được với dung dịch X là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Câu 5: Cho những tuyên bố sau: (a) Trong những phản xạ chất hóa học, flo chỉ thể hiện nay tính lão hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu hèn. (c) Dung dịch NaF loãng được sử dụng thực hiện dung dịch chống thâm thúy răng. (d) Trong thích hợp hóa học, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7. (e) Tính khử của những ion halogenua tăng dần dần theo dõi loại tự: F− , Cl− , Br− , I− . Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đích thị là A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 6: Cho sơ thiết bị phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ thiết bị bên trên từng mũi thương hiệu là 1 trong phản xạ, X là hóa học nào là sau đây? A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH. Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu nhập 12,6 gam hỗn hợp HNO3 60% nhận được hỗn hợp X (không sở hữu ion 4 +NH ). Cho X ứng dụng trọn vẹn với 105 ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp sau đó thanh lọc vứt kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z cho tới lượng ko thay đổi, nhận được 8,78 gam chất rắn. Nồng chừng Phần Trăm của Cu(NO3)2 nhập X là A. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.
  • Bạn đang xem: đề thi đại học môn hóa khối b năm 2013

  • 2. Trang 2/6 - Mã đề ganh đua 279 Câu 8: Cho sơ thiết bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ thiết bị bên trên, từng mũi thương hiệu là 1 trong phản xạ, những hóa học X, Y theo thứ tự là những hóa học nào là sau đây? A. NaAlO2 và Al(OH)3. B. Al(OH)3 và NaAlO2. C. Al2O3 và Al(OH)3. D. Al(OH)3 và Al2O3. Câu 9: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân trọn vẹn láo lếu thích hợp bao gồm X và Y chỉ tạo rời khỏi một amino axit có một không hai sở hữu công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y nhập oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam láo lếu thích hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X nhập oxi dư, cho tới thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. sành những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là A. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55. Câu 10: Hỗn thích hợp X bao gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy trả toàn 0,75 mol X, nhận được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun rét X với bột Ni một thời hạn, nhận được hỗn hợp Y. Tỉ khối tương đối của Y đối với X vày 1,25. Cho 0,1 mol Y phản xạ vừa phải đầy đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là A. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5. Câu 11: Phát biểu nào là tại đây ko đúng? A. Triolein sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong hiđro Lúc đun rét sở hữu xúc tác Ni. B. Các hóa học đồ sộ thông thường ko tan nội địa và nhẹ nhàng rộng lớn nước. C. Chất đồ sộ bị thủy phân Lúc đun rét nhập hỗn hợp kiềm. D. Chất đồ sộ là trieste của etylen glicol với những axit đồ sộ. Câu 12: Trong những chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số hóa học sở hữu khả năng tham gia phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 13: Cho độ quý hiếm chừng âm năng lượng điện của những vẹn toàn tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp hóa học nào là sau đó là thích hợp hóa học ion? A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O. Câu 14: Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M nhập 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, nhận được dung dịch X và kết tủa Y. Cho kể từ từ hỗn hợp HCl 0,25M nhập X cho tới Lúc chính thức sở hữu khí sinh rời khỏi thì không còn V ml. Biết những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là A. 80. B. 40. C. 160. D. 60. Câu 15: Hòa tan trọn vẹn x mol Fe nhập hỗn hợp chứa chấp hắn mol FeCl3 và z mol HCl, nhận được dung dịch chỉ có một hóa học tan có một không hai. Biểu thức contact thân thiện x, hắn và z là A. 2x = hắn + 2z. B. 2x = hắn + z. C. x = hắn – 2z. D. hắn = 2x. Câu 16: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) nhận được Lúc đun rét ancol sở hữu công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với hỗn hợp H2SO4 quánh là A. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en. Câu 17: Hai hóa học cơ học X và Y, bộ phận nhân tố đều bao gồm C, H, O, sở hữu nằm trong số vẹn toàn tử cacbon (MX < MY). Khi nhóm cháy trọn vẹn từng hóa học nhập oxi dư đều nhận được số mol H2O vày số mol CO2. Cho 0,1 mol láo lếu thích hợp bao gồm X và Y phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 28,08 gam Ag. Phần trăm lượng của X nhập láo lếu thích hợp lúc đầu là A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%. Câu 18: Điện phân rét chảy Al2O3 với những năng lượng điện đặc biệt vày kêu ca chì, nhận được m kilogam Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) láo lếu thích hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X đối với H2 vày 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được một,5 gam kết tủa. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là A. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2. Câu 19: Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Tại thời gian lúc đầu, nồng độ của hóa học X là 0,01 mol/l. Sau trăng tròn giây, mật độ của hóa học X là 0,008 mol/l. Tốc chừng tầm của phản ứng tính theo dõi hóa học X trong tầm thời hạn bên trên là A. 4,0.10−4 mol/(l.s). B. 1,0.10−4 mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).
  • Xem thêm: Giải vô địch quốc gia Chile có gì hấp dẫn fan bóng đá?

    Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đẹp nhất

  • 3. Trang 3/6 - Mã đề ganh đua 279 Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, chứa chấp vòng benzen, sở hữu nằm trong công thức phân tử C7H9N là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 21: Axit cacboxylic X nhị chức (có Phần Trăm lượng của oxi nhỏ rộng lớn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng tiếp nối (MY < MZ). Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol láo lếu thích hợp bao gồm X, Y, Z cần thiết vừa phải đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm lượng của Y trong láo lếu thích hợp bên trên là A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%. Câu 22: Thể tích hỗn hợp NaOH 0,25M nên cho nhập 15 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,5M nhằm thu được lượng kết tủa lớn số 1 là A. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml. Câu 23: Hòa tan trọn vẹn láo lếu thích hợp bao gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu nhập 500 ml hỗn hợp láo lếu hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, nhận được khí NO (khí duy nhất) và hỗn hợp X. Cho X nhập dung dịch AgNO3 dư, nhận được m gam hóa học rắn. sành những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong những phản xạ. Giá trị của m là A. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70. Câu 24: Cho những tuyên bố sau: (a) Các hóa học CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều phải sở hữu kỹ năng phản xạ với HCOOH. (b) Phản ứng thế brom nhập vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ dàng rộng lớn của benzen. (c) Oxi hóa ko trọn vẹn etilen là cách thức tân tiến nhằm phát triển anđehit axetic. (d) Phenol (C6H5OH) tan không nhiều nhập etanol. Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đích thị là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 25: Hỗn thích hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản xạ trọn vẹn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được a gam CO2. Giá trị của a là A. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6. Câu 26: Một loại nước cứng Lúc đung nóng thì mất mặt tính cứng. Trong loại nước cứng này còn có hòa tan những hợp chất nào là sau đây? A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2. Câu 27: Amino axit X sở hữu phân tử khối vày 75. Tên của X là A. alanin. B. glyxin. C. valin. D. lysin. Câu 28: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là A. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2. Câu 29: Hỗn thích hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua loa m gam X nung rét, sau đó 1 thời gian nhận được láo lếu thích hợp hóa học rắn Y và láo lếu thích hợp khí Z. Cho toàn cỗ Z nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến phản ứng trọn vẹn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan trọn vẹn Y nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), thu được một,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp chứa chấp 18 gam muối. Giá trị của m là A. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68. Câu 30: Cacbohiđrat nào là tại đây nằm trong loại đisaccarit? A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ. Câu 31: Cho 0,76 gam láo lếu thích hợp X bao gồm nhị amin đơn chức, sở hữu số mol cân nhau, phản xạ trả toàn với hỗn hợp HCl dư, thu được một,49 gam muối bột. Khối lượng của amin sở hữu phân tử khối nhỏ rộng lớn trong 0,76 gam X là A. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam. Câu 32: Số proton và số nơtron sở hữu nhập một vẹn toàn tử nhôm ( 27 13 Al ) theo thứ tự là A. 13 và 14. B. 13 và 15. C. 12 và 14. D. 13 và 13. Câu 33: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) nhập 750 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40.
  • 4. Trang 4/6 - Mã đề ganh đua 279 Câu 34: Cho m gam một oxit Fe phản xạ vừa phải đầy đủ với 0,75 mol H2SO4, nhận được hỗn hợp chỉ chứa một muối bột có một không hai và 1,68 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử có một không hai của S+6 ). Giá trị của m là A. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4. Câu 35: Khi hòa tan trọn vẹn m gam từng sắt kẽm kim loại nhập nước dư, kể từ sắt kẽm kim loại nào là tại đây thu được thể tích khí H2 (cùng ĐK nhiệt độ chừng và áp suất) là nhỏ nhất? A. K. B. Na. C. Li. D. Ca. Câu 36: Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản xạ bên trên, Lúc thông số của FeO là 3 thì thông số của HNO3 là A. 6. B. 8. C. 4. D. 10. Câu 37: Chất nào là tại đây nhập phân tử chỉ mất link đơn? A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic. Câu 38: Hỗn thích hợp X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, nhận được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z bao gồm H2SO4 và HCl, nhập đó số mol của HCl vội vàng nhị đợt số mol của H2SO4. Trung hòa hỗn hợp Y vày hỗn hợp Z đưa đến m gam hỗn thích hợp muối bột. Giá trị của m là A. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790. Câu 39: Thủy phân trọn vẹn m1 gam este X mạch hở vày hỗn hợp NaOH dư, nhận được mét vuông gam ancol Y (không sở hữu kỹ năng phản xạ với Cu(OH)2) và 15 gam láo lếu thích hợp muối bột của nhị axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn mét vuông gam Y vày oxi dư, nhận được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là A. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2. Câu 40: Dung dịch X chứa chấp 0,12 mol Na+ ; x mol 2 4 -SO ; 0,12 mol Cl− và 0,05 mol 4NH+ . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M nhập X cho tới Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, thanh lọc vứt kết tủa, nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là A. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,020. II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được sản xuất 1 trong nhị phần (phần A hoặc phần B) A. Theo công tác Chuẩn (10 câu, kể từ câu 41 cho tới câu 50) Câu 41: Amino axit X sở hữu công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X nhập 0,2 lít hỗn hợp H2SO4 0,5M, thu được hỗn hợp Y. Cho Y phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp bao gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa chấp 36,7 gam muối bột. Phần trăm lượng của nitơ nhập X là A. 10,526%. B. 10,687%. C. 11,966%. D. 9,524%. Câu 42: Cho những tuyên bố sau: (a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ đưa đến axit gluconic. (b) Tại ĐK thông thường, glucozơ và saccarozơ đều là những hóa học rắn, dễ dàng tan nội địa. (c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu nhằm phát triển tơ tự tạo và sản xuất dung dịch súng ko sương. (d) Amilopectin nhập tinh anh bột chỉ mất những link α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa thâm nhập H2SO4 quánh. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm điều chế dung dịch. Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đích thị là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 43: Thực hiện nay những thử nghiệm sau: (a) Cho Al nhập hỗn hợp HCl. (b) Cho Al nhập hỗn hợp AgNO3. (c) Cho Na nhập H2O. (d) Cho Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng. Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm xẩy ra phản xạ là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
  • 5. Trang 5/6 - Mã đề ganh đua 279 Câu 44: Este nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp NaOH dư, đun rét ko đưa đến nhị muối? A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat). B. CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3. C. CH3OOC−COOCH3. D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat). Câu 45: Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào là tại đây về phản xạ bên trên là đúng? A. Sn2+ là hóa học khử, Cr3+ là hóa học lão hóa. B. Cr là hóa học lão hóa, Sn2+ là hóa học khử. C. Cr là hóa học khử, Sn2+ là hóa học lão hóa. D. Cr3+ là hóa học khử, Sn2+ là hóa học lão hóa. Câu 46: Hiđrocacbon nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp brom thu được một,2-đibrombutan? A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in. Câu 47: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8o với hiệu suất vày 30%. sành khối lượng riêng của ancol etylic vẹn toàn hóa học vày 0,8 g/ml và của nước vày 1 g/ml. Nồng chừng Phần Trăm của axit axetic nhập hỗn hợp nhận được là A. 2,51%. B. 2,47%. C. 3,76%. D. 7,99%. Câu 48: Một khuôn mẫu khí thải sở hữu chứa chấp CO2, NO2, N2 và SO2 được sục nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí tê liệt, số khí bị hít vào là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 49: Trong số những hỗn hợp sở hữu nằm trong mật độ 0,1M sau đây, hỗn hợp hóa học nào là có mức giá trị pH nhỏ nhất? A. NaOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2. Câu 50: Hòa tan trọn vẹn 24 gam láo lếu thích hợp X bao gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là sắt kẽm kim loại sở hữu hóa trị không đổi) nhập 100 gam hỗn hợp H2SO4 39,2%, thu được một,12 lít khí (đktc) và hỗn hợp Y chỉ chứa một hóa học tan có một không hai sở hữu mật độ 39,41%. Kim loại M là A. Zn. B. Ca. C. Mg. D. Cu. B. Theo công tác Nâng cao (10 câu, kể từ câu 51 cho tới câu 60) Câu 51: Hòa tan một khí X nhập nước, nhận được hỗn hợp Y. Cho kể từ từ hỗn hợp Y cho tới dư nhập dung dịch ZnSO4, lúc đầu thấy sở hữu kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan rời khỏi. Khí X là A. NO2. B. HCl. C. SO2. D. NH3. Câu 52: Nhúng một thanh Fe nhập hỗn hợp láo lếu thích hợp chứa chấp 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng thanh Fe tăng m gam (coi toàn cỗ sắt kẽm kim loại sinh ra bám nhập thanh sắt). Giá trị của m là A. 2,00. B. 3,60. C. 1,44. D. 5,36. Câu 53: Hỗn thích hợp X bao gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 21,7 gam X, nhận được trăng tròn,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, nhận được m gam este. Giá trị của m là A. 9,18. B. 15,30. C. 12,24. D. 10,80. Câu 54: Trong một bình kín sở hữu thăng bằng chất hóa học sau: 2NO2 (k) N2O4 (k). Tỉ khối tương đối của láo lếu thích hợp khí vào phía trong bình đối với H2 ở nhiệt độ chừng T1 vày 27,6 và ở nhiệt độ chừng T2 bằng 34,5. sành T1 > T2. Phát biểu nào là tại đây về thăng bằng bên trên là đúng? A. Khi tăng nhiệt độ chừng, áp suất cộng đồng của hệ thăng bằng hạn chế. B. Khi hạ nhiệt chừng, áp suất cộng đồng của hệ thăng bằng tăng. C. Phản ứng thuận là phản xạ lan nhiệt độ. D. Phản ứng nghịch ngợm là phản xạ lan nhiệt độ. Câu 55: Đun sôi hỗn hợp bao gồm hóa học X và KOH quánh nhập C2H5OH, nhận được etilen. Công thức của X là A. CH3COOH. B. CH3CHCl2. C. CH3CH2Cl. D. CH3COOCH=CH2. Câu 56: Chất nào là sau đây Lúc cho tới nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét, ko xảy ra phản ứng tráng bạc? A. Mantozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.
  • 6. Trang 6/6 - Mã đề ganh đua 279 Câu 57: Hòa tan láo lếu thích hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg vày hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH dư nhập Y nhận được kết tủa Z. Nung Z nhập bầu không khí đến khối lượng ko thay đổi, nhận được m gam hóa học rắn. sành những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là A. 36. B. trăng tròn. C. 18. D. 24. Câu 58: Cho mặt hàng hóa học sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất nhập mặt hàng phản xạ được với nước brom là A. 6. B. 4. C. 7. D. 5. Câu 59: Trường thích hợp nào là tại đây ko xẩy ra phản ứng? A. Au + HNO3 quánh → B. Ag + O3 → C. Sn + HNO3 loãng → D. Ag + HNO3 quánh → Câu 60: Tơ nitron (olon) là thành phầm trùng khớp của monome nào là sau đây? A. CH2=CH−CN. B. CH3COO−CH=CH2. C. CH2=C(CH3)−COOCH3. D. CH2=CH−CH=CH2. ---------------------------------------------------------- HẾT ----------