đề kiểm tra chương 1 hình học 7 violet

Tìm lần Đề đua, Kiểm tra

tổ hợp đề đánh giá 1 tiết hình học tập 7 chương 1

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Dũng
Ngày gửi: 21h:47' 25-10-2017
Dung lượng: 383.0 KB
Số lượt tải: 6911

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH CHƯƠNG 1
Họ thương hiệu :............................................................... Số báo danh : ...................
Trắc nghiệm
Câu 1: Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau tạo nên trở thành 4 góc (hình vẽ). sành = 680. Số đo những góc còn sót lại là:

A. = 680 và = 1120 B. = 680 và = 1220
C. = 1120 và = 680 D. = 1220 và = 680
Câu 2: Hai tia phân giác của nhị góc đối đỉnh là :
A. Hai tia vuông góc B. Đáp án khác
C. Hai tia trùng nhau D. Hai tia đối nhau
Câu 3: Ba đường thẳng liền mạch phân biệt hạn chế nhau bên trên O tạo nên trở thành từng nào cặp góc đối đỉnh? (Không kể những góc bẹt).
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
Câu 4: Chứng minh toan lí là :
A. Dùng lập luận nhằm kể từ fake thiết suy rời khỏi Tóm lại
B. Dùng đo lường thẳng nhằm suy rời khỏi Tóm lại
C. Dùng hình vẽ nhằm suy rời khỏi Tóm lại
D. Dùng lập luận nhằm kể từ Tóm lại suy rời khỏi fake thiết
Câu 5: Cho hình vẽ:
MN // BC, số đo góc A là.
A. 600 B. 900 C. 650 D. 500
Câu 6: Nếu đường thẳng liền mạch xy là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB thì :
A. xy trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp AB
B. xy AB bên trên I và I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
C. xy AB
Câu 7: Vẽ hai tuyến đường trực tiếp a,b sao cho tới a//b .Vẽ nhịn nhường trực tiếp c vuông góc đường thẳng liền mạch a bên trên A Khi bại :
A. c hạn chế b B. c // b C. c b D. c trùng với b
Câu 8: Dạng tuyên bố không giống của “Tiên đề Ơ-CLít” là :
A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem tối thiểu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch đó
B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem vô số đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch bại
C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch đó
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch đó
Câu 9: Đường trung trực của đoạn trực tiếp là đàng thẳng:
A. Đi qua loa trung điểm của đoạn thẳng
B. Vuông góc với đoạn thẳng
C. Vuông góc với đoạn trực tiếp bên trên trung điểm
D. Kết ngược khác
Câu 10: Trong tam giác ABC, những tia phân giác của góc B và góc C hạn chế nhau bên trên G nếu như thì góc A đem số đo là :
A. 300 B. 800 C. 600 D. 400
Câu 11: Cho hình vẽ , biết góc K = góc H và góc K = góc E .
Có những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song là

A. Hx // Ky // Ez B. Chỉ đem Ky // Ez
C. Đáp án không giống D. Hx hạn chế Ky
Câu 12: Cho đường thẳng liền mạch MN hạn chế đoạn thăng AB bên trên I. Đường trực tiếp MN là trung trực của đoạn trực tiếp AB nếu:
A. MNAB
B. MN AB và I là trung điểm của AB
C. I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
D. AB là trung trực của MN
Câu 13: Cho nhị góc = 450 như hình vẽ

Phát biểu nào là tại đây đúng?
A. và là nhị góc đối đỉnh B. = 900
C. Tia Oy là tia phân giác của D. và là nhị góc kề bù
Câu 14: Cho hình vẽ sau, góc x đem số đo là:

A. 760 B. 790 C. 770 D. 780
Câu 15: Cho ABC biết , thì tớ đem góc C vị :
A. B. C. D.
Câu 16: Cho đường thẳng liền mạch c hạn chế hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong số góc tạo nên trở thành mang trong mình một cặp góc sánh le nhập đều nhau thì:
A. Đường trực tiếp a trùng với đường thẳng liền mạch b
B. a và b tuy nhiên song cùng nhau
C. Đường trực tiếp a vuông góc với đường thẳng liền mạch b
D. Đường trực tiếp a hạn chế đường thẳng liền mạch b
Câu 17: Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song là hai tuyến đường trực tiếp
A. Không đem điểm công cộng. B. Phân biệt.
C. Có vô số điểm công cộng. D. Có tối thiểu một điểm công cộng


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác