đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 10 chương 1Đề đánh giá Toán 10 Chương 1 Hình học tập tinh lọc, với đáp án chi tiết

Câu 1: Cho tứ giác ABCD. Có từng nào vectơ không giống vectơ - không tồn tại điểm đầu và cuối là những đỉnh của tứ giác?

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 10 chương 1

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 2: Cho tư điểm phân biệt A, B, C, D. Điều khiếu nại nào là trong những đáp án A, B, C, D sau đấy là ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm AB = CD?

A. ABCD là hình bình hành.

B. ABDC là hình bình hành.

C. AC = BD

D. AB = CD

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4: Gọi M; N theo lần lượt là trung điểm của những cạnh AB; AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5: Cho hình thoi ABCD cạnh a và . Đẳng thức nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6: Cho phụ thân điểm A; B; C phân biệt. Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7: Cho AB = -CD. Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8: Cho tam giác ABC cân nặng ở A, lối cao AH. Khẳng lăm le nào là tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9: Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào là tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 10: Cho tam giác ABC với M; N ; Phường theo lần lượt là trung điểm của BC; CA; AB. Khẳng lăm le nào là tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông cân nặng đỉnh A, lối cao AH. Khẳng lăm le nào là tại đây sai?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính |AB + AC|

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên C và AB = √2 Tính phỏng lâu năm của AB + AC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14: Cho tam giác ABC đều cạnh a ; H là trung điểm của BC. Tính |CA - HC|

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15: Cho tam giác ABC với M là trung điểm của BC; I là trung điểm của AM. Khẳng lăm le nào là tại đây đích thị ?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16: Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh AB; CD lấy theo lần lượt những điểm M; N sao cho tới 3AM = 2AB và 3DN = 2DC Tính vectơ MN theo dõi nhị vectơ AD, BC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong cạnh AB sao cho tới 3AM = AB và N là trung điểm của AC. Tính MN theo dõi ABAC

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 18: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu MA = MB + MC Khẳng lăm le nào là tại đây đích thị ?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu 2MA + MB = CA Khẳng lăm le nào là sau đấy là đích thị ?

A. M trùng A

B. M trùng B

C. M trùng C

D. M là trọng tâm của tam giác ABC

Câu 20: Cho nhị điểm A, B phân biệt và thắt chặt và cố định, với I là trung điểm của AB. Tập hợp ý những điểm M thỏa mãn nhu cầu đẳng thức |2MA + MB| = |MA + 2MB| là

A. lối trung trực của đoạn trực tiếp AB

B. lối tròn xoe 2 lần bán kính AB

C. lối trung trực đoạn trực tiếp IA

D. lối tròn xoe tâm A, nửa đường kính AB.

Câu 21: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10. Tìm tọa phỏng của Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10 Khẳng lăm le nào là sau đấy là đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23: Cho Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10. Xác lăm le x sao cho tới Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10 nằm trong phương.

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới phụ thân điểm A( 1 ; 3) ; B( -1 ; 2) ; C(-2 ; 1). Tìm tọa phỏng của vectơ AB - AC

A. ( -5 ; -3)

B. (1 ; 1)

C. (-1; 2)

D. (-1 ; 1)

Câu 25: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới nhị điểm A( 2 ; -3) ; B( 4 ; 7). Tìm tọa phỏng trung điểm I của đoạn trực tiếp AB ?

A. (6 ; 4)

B.(2 ; 10)

C. (3 ; 2)

D.( 8 ; -21)

Câu 26: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tam giác ABC với C ( -2 ; -4), trọng tâm G(0 ; 4) và trung điểm cạnh BC là M (2 ; 0). Tổng hoành phỏng của điểm A và B là ?

A. -2

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 27: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tư điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới hình chữ nhật ABCD với A(0 ; 3) ; D(2 ; 1) và I( -1 ; 0) là tâm của hình chữ nhật. Tìm tọa phỏng tung điểm của cạnh BC.

A. (1 ;2)

B. (-2 ; -3)

C. (-3 ; -2)

D. (-4 ; -1)

Câu 29: Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới tam giác ABC với M(2 ; 3) ; N(0 ; -4) ; P(-1 ; 6) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh BC ; CA ; AB. Tìm tọa phỏng đỉnh A?

A. A( 1 ; 5)

B. A(-3 ; -1)

C. A(-2 ; -7)

Xem thêm: tấm cám tranh vẽ

D. A(1 ; -10)

Câu 30: `Trong hệ tọa phỏng Oxy, cho tới nhị điểm A(1 ; 2) ; B(- 2 ; 3). Tìm tọa phỏng đỉểm I sao cho tới IA + 2IB = 0

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B C D B B B A B D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B A A D B C B C D A
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án B C B B C B B C B C

Câu 1:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 2:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 3:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 6:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 10:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 14:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 18:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 19:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 20:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 21:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 22:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 23:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 24:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 25:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 26:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 27:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 28:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 29:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 30:

Bài luyện trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Tham khảo những bài bác giải Bài luyện trắc nghiệm Hình Học 10 khác:

 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 với đáp án (phần 3)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với đáp án (phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với đáp án (phần 2)

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Xem thêm: tranh vẽ làng nghề truyền thống

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học