đạo hàm 1/x^2

Đang chuyên chở.... (xem toàn văn)

Thông tin tưởng tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2015, 16:21

Bạn đang xem: đạo hàm 1/x^2

Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX – Doanh Nghiệp Việt Yên Bảng công thức tính đạo hàm BẢNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM I. Các quy tắc tính đạo hàm 1.   u v u v       2.   u v w u v w            3.   . u v u v uv        . .c u c u    4.   . . u v w u vw uv w uvw        4. 2 u u v uv v v            5. 2 u cu u c c c            6. 2 c cu u u           II. Đạo hàm của một trong những hàm số thông thường gặp gỡ   0, C C const      1n n x nx    2 1 1 x x            1 2 x x     ku ku      1 . . n n u n u u     2 1 u u u             2 u u u      sin cosx x     cos sinx x      2 2 1 tan 1 tan cos x x x         2 2 1 cot 1 cot sin x x x         sin .cosu u u      cos .sinu u u         2 2 tan . 1 tan cos u u u u u           2 2 cot . 1 cot sin u u u u u           1 ln x x     1 log .ln a x x a     ln u u u      log .ln a u u u a      x x e e     .ln x x a a a     . u u e u e      . .ln u u a u a a    ĐẠO HÀM CẤP CAO     1 1 . ! 1 n n n n x x              . n ax n ax e a e          1 1 . n m m n x m m m n x              1 1 . 1 ! ln n n n n x x           .ln , 0 n x x a a a a       sin sin 2 n n x x          . Vũ Viết Tiệp Trung tâm GDTX – Doanh Nghiệp Việt Yên Bảng công thức tính đạo hàm BẢNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM I. Các quy tắc tính đạo hàm 1.   u v u v       2.   u v w u v.  5. 2 u cu u c c c            6. 2 c cu u u           II. Đạo hàm của một trong những hàm số thông thường gặp gỡ   0, C C const      1n n x nx    2 1 1 x x      .  x x e e     .ln x x a a a     . u u e u e      . .ln u u a u a a    ĐẠO HÀM CẤP CAO     1 1 . ! 1 n n n n x x              . n ax n ax e a e  

Xem thêm: vẽ tranh dân gian

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: BẢNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM, BẢNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM,