bài tập trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp ánVới những bài bác luyện trắc nghiệm Hóa 11 Chương 1: Sự năng lượng điện li sở hữu đáp án cụ thể khá đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Hóa học tập 11.

110 bài bác luyện trắc nghiệm Hóa 11 Chương 1: Sự năng lượng điện li sở hữu đáp án

Quảng cáo

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp án

 • 15 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Axit, bazơ, muối bột sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư axit - bazơ sở hữu đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Axit, bazơ và muối bột, Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • 5 câu trắc nghiệm Thực hành Tính axit, bazơ sở hữu đáp án
 • Đề đánh giá 1 tiết Hóa học tập 11 Học kì 1 sở hữu đáp án (Bài số 1)

Trắc nghiệm Hóa 11 Chương 1 theo gót bài bác học

 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 1: Sự năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ, muối bột sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 3: Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất thông tư axit - bazơ sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối bột, Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit, bazơ sở hữu đáp án

Trắc nghiệm Sự năng lượng điện li sở hữu đáp án

Câu 1: Phương trình năng lượng điện li này tại đây ko chính ?

A. HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 2: Phương trình năng lượng điện li này tại đây viết lách chính ?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Đáp án: B

Câu 3: Các hóa học dẫn năng lượng điện là

A. KCL rét mướt chảy, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ , hỗn hợp ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, rubi.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Đáp án: A

Câu 4: Dãy những hóa học đều là hóa học năng lượng điện li mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Đáp án: D

Câu 5: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan sở hữu 2 phân tử phân li trở thành ion. Nồng phỏng của ion H+

A. 0,001M.   B. 0,086M.   C. 0,00086M.   D. 0,043M.

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM H+ = 0,043. 0,02 = 0,00086 (mol)

Quảng cáo

Câu 6: Trộn 200 ml hỗn hợp chứa chấp 12 gam MgSO4 với 300 ml hỗn hợp chứa chấp 34,2 gam Al2(SO4)3 nhận được hỗn hợp X. Nồng phỏng ion SO42- nhập X là

A. 0,2M.   B. 0,8M.   C. 0,6M.   D. 0,4M.

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)

Câu 7: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m nhận được hỗn hợp Y. Nồng phỏng ion Fe3+ nhập Y là

A. 0.38M.   B. 0,22M.   C. 0,19M.   D. 0,11M.

Đáp án: A

Câu 8: Một hỗn hợp chứa chấp những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.   B. 0.070.   C. 0,030.   D. 0,045.

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Câu 9: Một hỗn hợp chứa chấp Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và độ quý hiếm của nó là

A. NO3- (0,03).   B. CO32- (0,015).   C. SO42- (0,01).   D. NH4+ (0,01)

Đáp án: A

Gọi năng lượng điện của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án thích hợp là A: x = -1, nó = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, nó = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì thế ion này tạo ra kết tủa với Mg2+

Quảng cáo

Câu 10: Dung dịch X bao gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X nhận được 7,715 gam muối bột khan. Giá trị của a và b thứu tự là

A. 0.05 và 0,05.         B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.         D. 0,018 và 0,027.

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 và 2 ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Trắc nghiệm Axit, bazơ, muối bột sở hữu đáp án

Câu 1: Axít này sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4   B. H2CO3   C. CH3COOH   D. H3PO4

Đáp án: C

Câu 2: Dãy hóa học này tại đây chỉ bao gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2   B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2   D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Đáp án: B

Câu 3: Cho những hỗn hợp axit sở hữu nằm trong độ đậm đặc mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, hỗn hợp sở hữu độ đậm đặc H lớn số 1 là

Xem thêm: ô nhiễm vẽ tranh bảo vệ môi trường

A. H2SO4   B. H2S   C. HCl   D. H3PO4

Đáp án: A

Câu 4: Theo thuyết Areniut, Tóm lại này tại đây đúng?

A. Bazơ là hóa học khi tan nội địa phân li mang lại anion OH.

B. Bazơ là những hóa học sở hữu năng lực phản xạ với axit.

C. Một Bazơ ko nhất thiết nên sở hữu group OH nhập bộ phận phân tử.

D. Bazơ là phù hợp hóa học nhập bộ phận phân tử sở hữu một hoặc nhiều group OH.

Đáp án: A

Câu 5: Theo thuyết Areniut Tóm lại này tại đây ko đúng?

A. Muối là những phù hợp hóa học khi tan nội địa chỉ phân li rời khỏi cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối bột nhưng mà anion gốc axit vẫn còn đấy hiđrô sở hữu năng lực phân li rời khỏi ion H+.

C. Muối dung hòa là muối bột nhưng mà anion gốc axit không thể hiđrô sở hữu năng lực phân li rời khỏi H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan nhập nước một vừa hai phải hoàn toàn có thể phân li như axit một vừa hai phải hoàn toàn có thể phân li như Bazơ.

Đáp án: A

Câu 6: Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,5M nhằm phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 50 ml hỗn hợp NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.   C. 40 ml.   D. trăng tròn ml.

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH và NaHCO3 phản xạ theo gót tỉ trọng 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = trăng tròn ml

Câu 7: Cho 8 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Mg và Fe nhập hỗn hợp hcl dư. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn , khối hỗn hợp tăng 7,6 gam. Số mol Mg nhập X là

A. 0,05 mol.   B. 0,075 mol.   C. 0,1 mol.   D. 0,15 mol.

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = nó mol

X + HCl → Muối + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + nó = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,1; nó = 0,1 mol

Câu 8: Hòa tan tía muối bột X, Y, Z nhập nước nhận được hỗn hợp chứa: 0,40 mol K+; 0,trăng tròn mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối bột X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Đáp án: C

Bảo toàn năng lượng điện ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ ở K2SO4 ⇒ K+ ở K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ loại

Đáp án B: Cl- chỉ mất ở KCl ⇒ K+ ở KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn đáp án C

Đáp án D: Cl- chỉ ở AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không tồn tại Al2(SO4)3 ⇒ loại

Câu 9: Khi mang lại 100ml hỗn hợp NaOH 1M nhập 100 ml hỗn hợp HNO3 xM, nhận được hỗn hợp sở hữu chứa chấp 7,6 gam hóa học tan. Giá trị của x là

A. 1,2.   B.0,8.   C. 0,6.   D. 0,5.

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH không còn ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g < 7,6 gam hóa học tan => loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒ mchất tan = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒ 0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒ x = 0,8

Câu 10: Trung hòa 100 gam hỗn hợp A chứa chấp láo lếu phù hợp HCl và H2SO4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 100 ml hỗn hợp B chứa chấp NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M nhận được 11,65 gam kết tủa. Nồng phỏng Xác Suất của HCl nhập hỗn hợp A là

A. 7,30%   B. 5,84%   C. 5,00%   D. 3,65%

Đáp án: D

Đặt số mol HCl và H2SO4 thứu tự là x và y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo ra kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau phản xạ, SO42- vẫn kết tủa hết

⇒ nó = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%

Xem tăng Bài luyện & Câu căn vặn trắc nghiệm Hóa học tập 11 sở hữu đáp án khác:

 • Chương 2: Nitơ - Photpho
 • Chương 3: Cacbon - Silic
 • Chương 4: Đại cương về chất hóa học vô cơ
 • Chương 5: Hidrocacbon no
 • Chương 6: Hidrocacbon ko no
 • Chương 7: Hidrocacbon thơm sực. Nguồn hidrocacbon vạn vật thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon
 • Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
 • Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học