THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 729734
QUANG CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn vị: Trường Mầm non Ngư Thủy Nam

Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI năm học 2015-2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

  ĐV tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

Dự toán  được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 41.040.000

 

1

 Thu phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

41.040.000

 

1

Phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

41.040.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

41.040.000

 Chi lương 40%

1

 Phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

41.040.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.430.000.000

 

I

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.339.000.000

Chi lương và phụ cấp lương

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

91.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi –chi nguồn khác (nếu có)

203.324.000

 

1

  Thu-Chi xã hội hóa giáo dục mua sắm CSVC

42.000.000

 

2

  Thu-Chi mua đồ dùng học tập cho trẻ

52.450.000

 

3

  Thu-Chi mua đồ dùng vệ sinh cho trẻ

12.888.000

 

4

  Thu-Chi mua nước uống hàng ngày cho trẻ

14.542.000

 

5

  Nhân viên dinh dưỡng

        81.444.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ngày  20  tháng  5 năm2016

                                                 Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

                                                     Nguyễn Thị Thanh Tú


Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đơn vị: Trường mầm non Ngư Thủy Nam

Chư­ơng: 622-490-491

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

Số

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

cáo quyết

toán

Số liệu quyết

toán đ­ược

duyệt

A

Quyết toán thu

38.670.000  

 38.670.000 

I

Tổng số thu

38.670.000  

 38.670.000 

1

 Thu phí, lệ phí

38.670.000  

 38.670.000 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

38.670.000  

 38.670.000 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

38.670.000  

 38.670.000 

1

 Phí, lệ phí

38.670.000  

 38.670.000 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

2.262.812.646

 

1

Loại 622 khoản 491

 

 

 

 - Mục: 600     

 

 

 

   + Tiểu mục: 6001:

                      

438.959.025

 

 

- Mục: 6050

 

 

 

   + Tiểu mục:6051

160.261.144

 

 

   + Tiểu mục:6099

12.600.000

 

 

-Mục: 6100

1.019.143.346

 

 

  • + Tiểu mục:6101

 

 

 

  • + Tiểu mục:6103

 

 

 

  • + Tiểu mục:6106

 

 

 

  • + Tiểu mục:6112

 

 

 

  • + Tiểu mục:6113

 

 

 

  • + Tiểu mục:6115

 

 

 

  • + Tiểu mục:6121

 

 

 

  • + Tiểu mục: 6299

108.300.000

 

 

-Mục: 6300

184.939.259

 

 

+ Tiểu mục:6301

 

 

 

6302

 

 

 

6303

 

 

 

6304

 

 

 

6401

147.600.000

 

 

6449

1.200.000

 

 

6501

7304500

 

 

6502

 

 

 

6551

6422900

 

 

6552

43795000

 

 

6553

 

 

 

6599

 

 

 

6601

1101500

 

 

6617

3705500

 

 

6618

3750000

 

 

6658

9663000

 

 

                               7752

3650000

 

 

6702

2700000

 

 

6703

3500000

 

 

6704

9350000

 

 

7761

1035000

 

 

6799

3150000

 

 

6917

1000000

 

 

7006

553000

 

 

7049

3150000

 

 

7799

6929000

 

 

9062

44000000

 

 

9099

24000000

 

2

Loại ..., khoản …

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

- Mục:

 

 

 

+ Tiểu mục …

 

 

 

+ Tiểu mục …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

 


                                                                                                                                                                               Biểu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị:

 Ch­ương:

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI năm ...

(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp d­ưới của các tổ chức đư­ợc ngân sách nhà nư­ớc hỗ trợ)

 

      ĐV tính: đồng

 

Số

TT

Chỉ tiêu

Dự toán

đư­ợc giao

Ghi chú

A

 Dự toán thu nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Thu hội phí

 

 

2

Thu khác

 

 

B

 Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

I

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

 

 

 

Ngày  ...   tháng   ...  năm…

Thủ trư­ởng đơn vị

 


Biểu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đơn vị:

 Ch­ương:

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm ...

(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp d­ới của các tổ chức đ­ợc ngân sách nhà n­ước hỗ trợ)

Đơn vị tính: Đồng

Số

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

cáo quyết

toán

Số liệu quyết

toán đ­ược

duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu hội phí

 

 

2

Thu khác

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

 

 

1

Loại ..., khoản …

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

2

Loại ..., khoản …

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

   + Tiểu mục …

 

 

 

...

 

 

* Ghi chú:    Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

Thủ trưởng đơn vị

 


Biểu số 9

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đơn vị:Trường Mầm non Ngư Thủy Nam

 Ch­ương:

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Năm học 2014-2015

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

ĐV tính: đồng

Số

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

 

 

1

Của các tổ chức

 

 

 

 

 

 

2

Của các cá nhân

 

 

 

 Tài trợ xã hội hóa giáo dục năm học 2013-2014

 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

 

 

1

Sạp ngủ bằng gổ cho trẻ 15 cái

 

 

2

Chăn cho trẻ 5 cái

 

 

3

Mua bổ sung đồ dùng nhà bếp

 

 

 4

Chiếu ngủ cho trẻ 20 cái

 

 

 5

 Trang trí môi trường ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II